OPIS PREDMETA

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 17
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Izr. prof. dr. Anton Velušček

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Cilji in kompetence

Mlajšo kameno in bakreno dobo označujejo velike družbene spremembe. Človek se iz lovca in nabiralca prelevi v poljedelca in pastirja. Občasne lovske tabore zamenjajo stalne naselbine, na Krasu so to jame in spodmoli.

Poglavitni namen predavanj in študijskega dela je omogočiti kandidatkam in kandidatom poglobljen vpogled v problematiko mlajše kamene in bakrene dobe na Krasu oziroma na območju Caput Adriae.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

Študij bo razdeljen na dva dela: na teoretični in praktični del.

V teoretičnem delu bodo kandidatom predstavljeni temeljni problemi in usmeritve arheologije predkovinskih in zgodnjekovinskih dob na Krasu oziroma na širšem območju Caput Adriae.
Severnojadranski prostor je stičišče vplivov z Balkanskega in Apeninskega polotoka, kar se odraža tudi v arheoloških najdbah. Predstavljena bodo pomembna arheološka najdišča in arheološke najdbe.

Med študijem bodo kandidatke in kandidati sodelovali pri terenskih arheoloških raziskavah v eni izmed jamskih postaj. Pri tem se bodo praktično seznanili s problemi jamske arheologije na Krasu.

Poudarek bo tudi na študiju materialnih ostalin. Poudarek bo na študiju keramike in kamnitega orodja.

1. Temeljni problemi in usmeritve arheologije predkovinskih in zgodnjekovinskih dob na Krasu ter širšem območju Caput Adriae:

 • zgodovina raziskav;
 • arheološki viri;
 • teoretski nastavki;
 • kronologija;
 • primerjava s sosednjimi območji.

 

Temeljna literatura in viri

 • Miracle, P. T. in S. Forenbaher ur. 2006. Prehistoric herders of northern Istria. The archaeology of Pupićina Cave. Vol. 1. Monografije i katalozi 14. Pula.
 • Montagnari Kokelj, E. 2003. Why settling a karstic area? considerations on the Trieste Karst (north-eastern Italy) in the Late Prehistory. V: Settlements and settling from Prehistory to the Middle Ages. International Archaeological Symposium Pula, 26-29 November 2002, Histria antiqua 11: 75-93.
 • Boschian, G. in E. Montagnari Kokelj. 2000. Prehistoric Shepherds and Caves in the Trieste Karst (Northeastern Italy). Geoarchaeology: An International Journal 15, No. 4: 331-371.
  • Velušček, A. 1999. Neolithic and Eneolithic Investigations in Slovenia. Arheološki vestnik 50: 59-79.
 • Barfield, L. H. 1972. The first Neolithic cultures of north eastern Italy. Fundamenta A/3, Teil 7: 182-216.
 • Leben, F. 1967. Stratigrafija in časovna uvrstitev jamskih najdb na Tržaškem Krasu. Arheološki vestnik 18: 43-109.
 • Korošec, J. 1960. Neolit na Krasu in v Slovenskem primorju. Zgodovinski časopis 14: 5-33.

 

Načini ocenjevanja

Študentke in študenti imajo v sklopu predmeta dve študijski obveznosti, in sicer pisno seminarsko nalogo v okviru seminarja, ki je pogoj za opravljanje ustnega izpita iz okvira predavanj in seminarjev. Obvezno je tudi sodelovanje pri praktičnem delu.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheologija zgodnjega srednjega veka ǀ

Doc. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheološke analize nekeramičnih najdb železne dobe ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana ǀ

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine ǀ

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija ǀ

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Zakladne najdbe orodja latenske in rimske dobe ǀ

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6