OPIS PREDMETA

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 17
Letnik: Brez letnika


Nosilec
Izr. prof. dr. Anton Velušček

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočljivo je vsaj pasivno znanje nemškega, angleškega in italijanskega jezika.

 

Vsebina

Študij bo razdeljen na dva dela: na teoretični in praktični del.

 

V teoretičnem delu bodo kandidatkam in kandidatom predstavljeni temeljni problemi in usmeritve arheologije predkovinskih in zgodnjekovinskih dob na Krasu oziroma na širšem območju Caput Adriae.

 

Severnojadranski prostor je stičišče vplivov z Balkanskega in Apeninskega polotoka, kar se odraža tudi v arheoloških najdbah. Predstavljena bodo pomembna arheološka najdišča in arheološke najdbe.

 

Med študijem bodo kandidatke in kandidati sodelovali pri terenskih arheoloških raziskavah v eni izmed jamskih postaj. Pri tem se bodo praktično seznanili s problemi jamske arheologije na Krasu.

 

Poudarek bo tudi na študiju materialnih ostalin. Poudarek bo na študiju keramike in kamnitega orodja.

 

Temeljni problemi in usmeritve arheologije predkovinskih in zgodnjekovinskih dob na Krasu ter širšem območju Caput Adriae:

 • zgodovina raziskav;
 • arheološki viri;
 • teoretski nastavki;
 • kronologija;
 • primerjava s sosednjimi območji.

 

Temeljni literatura in viri

 • Bernardini, F., El. Leghissa, D. Prokop, A. Velušček, A. De Min, D. Dreossi, S. Donato, C. Tuniz, F. Princivalle in E. Montagnari Kokelj 2019. X-ray computed microtomography of Late Copper Age decorated bowls with cross-shaped foots from central Slovenia and the Trieste Karst (North-Eastern Italy): technology and paste characterisation. Archaeological and anthropological sciences September 2019, vol. 11, no. 9: 4711-4728.
 • Velušček, A. 2017. Kronološki odnos med lasinjsko kulturo in kulturo keramike z brazdastim vrezom v severovzhodni Sloveniji. Arheološki vestnik 68: 9-84.
 • Bernardini, F., A. De Min, D. Lenaz, Z. Kasztovszky, P. Turk, A. Velušček, C. Tuniz in E. Montagnari Kokelj 2014. Petrographic and geochemical comparison between the Copper Age “Ljubljana type” axes and similar lithotypes from Eisenkappler Diabaszug complex (southern Austria). Journal of archaeological science 41: 511-522.
 • Turk, M., Velušček, A., P. Pavlin, S. Tecco Hvala, L. Grahek, J. Horvat, M. Šašel Kos, Z. Modrijan in A. Pleterski 2020. The history of Slovenia: archaeological evidence from prehistory to the Slavs. V: The geography of Slovenia: small but diverse. Springer Nature -World regional geography book series: 127-141. Cham.
 • Miracle, P. T. in S. Forenbaher ur. 2006. Prehistoric herders of northern Istria. The archaeology of Pupićina Cave. Vol. 1. Monografije i katalozi 14. Pula.
 • Montagnari Kokelj, E. 2003. Why settling a karstic area? considerations on the Trieste Karst (north-eastern Italy) in the Late Prehistory. V: Settlements and settling from Prehistory to the Middle Ages. International Archaeological Symposium Pula, 26-29 November 2002, Histria antiqua 11: 75-93.
 • Boschian, G. in E. Montagnari Kokelj. 2000. Prehistoric Shepherds and Caves in the Trieste Karst (Northeastern Italy). Geoarchaeology: An International Journal 15, No. 4: 331-371.
 • Velušček, A. 1999. Neolithic and Eneolithic Investigations in Slovenia. Arheološki vestnik 50: 59-79.
 • Barfield, L. H. 1972. The first Neolithic cultures of north eastern Italy. Fundamenta A/3, Teil 7: 182-216.
 • Leben, F. 1967. Stratigrafija in časovna uvrstitev jamskih najdb na Tržaškem Krasu. Arheološki vestnik 18: 43-109.
 • Korošec, J. 1960. Neolit na Krasu in v Slovenskem primorju. Zgodovinski časopis 14: 5-33.

 

Cilji in kompetence

Mlajšo kameno in bakreno dobo označujejo velike družbene spremembe. Človek se iz lovca in nabiralca prelevi v poljedelca in pastirja. Občasne lovske tabore zamenjajo stalne naselbine, na Krasu so to jame in spodmoli.

 

Poglavitni namen predavanj in študijskega dela je omogočiti kandidatkam in kandidatom poglobljen vpogled v problematiko mlajše kamene in bakrene dobe na Krasu oziroma na območju Caput Adriae.

 

Predvideni študijski rezultati

Znanstveni članek.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6