OPIS PREDMETA

Arheobotanika


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Tisočletja med Jadranom in Podonavjem

Koda predmeta: 99

Letnik: Brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Tjaša Tolar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošni izbirni

Jezik: slovenščina, angleščina

Metode poučevanje: predavanja, seminarji

 

Učni načrt predmeta

Vsebina:

Naravoslovne raziskave v arheologiji pomembno prispevajo k raziskavam preteklosti, tako antropogene, kot tudi naravne. Arheobotanika se ukvarja z makroostanki rastlin iz arheoloških najdišč, to so semena, plodovi, les in oglje. Redkeje so ohranjena tudi rastlinska vlakna, stkana in/ali spletena v tekstil, vrvi idr. uporabne izdelke.

 

Študenti in študentke se bodo seznanili z:

1. osnovami arheobotaničnih metod dela:

 • ohranjenost rastlinskih ostankov in tafonomija
 • vzorčenje na terenu
 • shranjevanje in priprava vzorcev v laboratoriju in/ali mokro sejanje
 • kvantificiranje in podvzorčenje vzorcev
 • sortiranje in pregledovanje
 • identifikacija rastlinskih makroostankov
 • statistična obdelava rezultatov
 • interpretacija z arheološkimi konteksti
 • posebne metode dela v arheobotaniki: morfometrične analize, dendrokronologija, genetika, idr.

 

2. osnovami sistematske botanike in morfologije rastlin (cvet, pelod, plod, seme, klas, lesna anatomija, rastlinska vlakna itd.);

 

3. uporabo rastlinskega materiala skozi čas (od najzgodnejših do mlajših arheoloških najdišč);

 

4. osnovami etnobotanike in uporabnih vrednosti rastlinskega materiala;

 

5. razvojem in širitvijo kulturnih rastlin in nekaterih drevesnih vrst, s poudarkom na ozemlju današnje Slovenije;

 

6. vplivom človeka na vegetacijo skozi čas;

 

7. najpomembnejšimi arheobotaničnimi znanstvenimi deli in referencami, predvsem z območja Slovenije.

 

Specifične teme bodo izbrane za vsakega študenta oz. študentko posebej, po potrebi v sodelovanju z ostalimi predavatelji in predavateljicami ali mentorji oz. mentoricami tako, da bodo prilagojene njegovim oz. njenim raziskovalnim željam in temi doktorske naloge.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Andrič M., Tolar T., Toškan B. 2016. Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija. Založba ZRC in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana.
 • Dincauze D.F. 2000. Environmental Archaeology: Principles and practice. Cambridge University Press, UK.
 • Wilkinson K., Stevens C. 2003. Environmental Archaeology: Approaches, Techniques & Applications . The History Press, UK.
 • Zohary D., Hopf M. 2004. Domestication of Plants in the Old World. Oxford University Press, UK.
 • Cappers R.T.J., Neef R. 2012. Handbook of Plant Palaeoecology. Barkhuis, Groningen University Library, Netherlands.
 • Cappers R.T.J., Bekker R.M. 2013. A Manual for the Identification of Plant seeds and fruits. Barkhuis, Groningen University Library, Netherlands.
 • Jacomet S. 2006. Identification of cereal remains from archaeological sites. IPAS, Basel University, Schwizerland
 • Cappers R.T.J., Bakker R.M., Jans J.E.A. 2006. Digital Seed Atlas of the Netherlands. Groningen University Library.
 • Martinčič s sod. 1999. Mala Flora Slovenije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
 • Znanstvene revije: Vegetation History and Archaeobotany, Journal of Archaeological Science, Environmental Archaeology

 

Cilji in kompetence:

Študenti in študentke se bodo seznanili z osnovami arheobotanike, metodami dela in bistvenimi možnostmi raziskav na suhih in mokrih arheoloških najdiščih. Seznanili se bodo z osnovami botanike, etnobotanike, ekologije in dendrologije. Dobili bodo pregled o pojavu kulturnih rastlin od neolitika do srednjega veka, s poudarkom na območju Slovenije. Usposobili se bodo za sodelovanje z arheobotaniki in spoznali različne možnosti raziskav rastlinskega arheo-materiala. Možno je individualno raziskovalno delo v okviru njihove doktorske naloge.

 

Predvideni študijski rezultati:

Glavni cilj predmeta je znanje in razumevanje arheobotanike. Poznavanje možnosti raziskav v arheobotaniki in njihovo vključevanje v arheološke in okoljske raziskave. Usposobiti študente in študentke za razumevanje arheobotaničnih vsebin, kar jim bo omogočilo kritično branje, analizo in interpretacijo znanstvene literature in hkrati smotrno postavljanje raziskovalnih vprašanj z zavedanjem o omejitvah le-teh, v odvisnosti od najdišča in tam ohranjenih ostankov. Od njih pričakujemo sposobnost sodelovanja s strokovnjaki iz različnih ved v okviru interdisciplinarnih raziskovalnih projektov.

 

V odvisnosti od zanimanja, bo možno izvesti samostojno raziskovalno nalogo, ki bo lahko vključevala vse zgoraj opisane stopnje metod dela v arheobotaniki.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera
 • »Terenske vaje« (npr. obiski podjetij)

 

Načini ocenjevanja:

 • Krajši pisni izdelki 50 %,
 • Končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) 50 %.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6