Izr. prof. dr. Anton Velušček

Znanstveni svetnik na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, izredni profesor za arheologijoanton.veluscek@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1994)
 • Magisterij iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1997)
 • Doktorat iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 2001)

 

Raziskovalni interesi:

 • neolitik in eneolitik v jugovzhodnoalpskem prostoru;
 • arheologija mokrih tal (kolišča na Ljubljanskem barju);
 • interdisciplinarno raziskovanje v arheologiji.


 • Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici (1998).

 • Član uredniških odborov monografskih serij Opera Instituti Archaeologici Sloveniae (Ljubljana), E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae (Ljubljana), in strokovne revije SLO (Ljubljana).

 • Velušček, A. 2017, Kronološki odnos med lasinjsko kulturo in kulturo keramike z brazdastim vrezom v severovzhodni Sloveniji = The chronological relationship between the Lasinja culture and the Furchenstich pottery culture in north-eastern Slovenia. Arheološki vestnik 68, 9-84.
 • Tolar, T., Jacomet, S., Velušček, A. 2016. Cereal chaff used as temper in loom-weights : new evidence from a Slovenian Eneolithic pile-dwelling site (ca. 3100 cal BC). Vegetation history and archaeobotany 25/3, 291-301.
 • Čufar, K., Tegel, W., Merela, M., Kromer, B., Velušček, A. 2015, Eneolithic pile dwellings south of the Alps precisely dated with tree-ring chronologies from the north. Dendrochronologia 35/1, 91-98.
 • Velušček, A. 2014, Absolutna kronologija slovenskega neo- in eneolitika : prispevek za razpravo = Absolute chronology of the Slovenian Neo- and Eneolithic : contribution to discussion. V: Teržan, B., Črešnar, M. (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 629-644.
 • Velušček, A., Čufar, K. 2014, Kolišča na Ljubljanskem barju = Pile-dwellings at Ljubljansko barje. V: Tecco Hvala, S. (ur.), Studia praehistorica in honorem Janez Dular, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 30, 39-64.
 • Bernardini, F., De Min, A., Lenaz, D., Kasztovszky, Z., Turk, P., Velušček, A., Szilágyi, V., Tuniz, C., Montagnari Kokelj, E. 2014, Mineralogical and chemical constraints on the provenance of Copper Age polished stone axes of “Ljubljana type” from Caput Adriae. Archaeometry 56/2, 175-202.
 • Turk, J., Velušček, A. 2013, Multidisciplinary investigations of the pile-dwellings at Ljubljansko barje (Slovenia). Quaternary international 294, 183-189.
 • Velušček, A. 2011, Arheološke najdbe iz Ciganske jame na Kočevskem iz obdobja po ledeni dobi = Archaeological finds from the Cave of Ciganska jama near Kočevje from the period after the Ice Age. Arheološki vestnik 62, 33-50.
 • Velušček, A. (ur.). 2011, Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22.
 • Velušček, A., Toškan, B., Čufar, K. 2011, Zaton kolišč na Ljubljanskem barju = The decline of pile-dwellings at Ljubljansko barje. Arheološki vestnik 62, 51-82.
 • Bavdek, A., Mihevc, A., Toškan, B., Velušček, A. 2009, Arheološke najdbe iz Križne jame. Arheološki vestnik 60, 17-31.
 • Velušček, A. (ur.) 2009, Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas : Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. = Stare gmajne pile-dwelling settlement and its era : the Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 16.
 • Velušček, A. 2009, Ljubljansko barje, problemi razlage virov. Arheološki vestnik 60, 297-315.
 • Velušček, A. (ur.). 2006, Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 10.
 • Velušček, A. 2006, Une roue et un essieu néolithiques dans le marais de Ljubljana (Slovénie). V: Péterquin, P. et al. (ur.), Premiers chariots, premiers araires : la diffusion de la traction animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ère, Monographie du CRA 29, 39-45.
 • Velušček, A. (ur.) 2004, Hočevarica : eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju = an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 8.
 • Velušček, A. 2004, Past and present lake-dwelling studies in Slovenia : Ljubljansko barje (the Ljubljana Marsh). V: Menotti, F. (ur.), Living on the lake in prehistoric Europe : 150 years of lake-dwelling research, 69-82.
 • Velušček, K., Čufar, K. 2003, Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju – naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci. Arheološki vestnik 54, 123-158.
 • Velušček, A., Čufar, K., Levanič, T. 2000, Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave. Arheološki vestnik 51, 83-107.
 • Velušček, A. 1999, Neolithic and eneolithic investigations in Slovenia. Arheološki vestnik 50, 59-79.
 • Velušček, A., Greif, T. 1998, Talilnik in livarski kalup z Maharskega prekopa na Ljubljanskem barju. Arheološki vestnik 49, 31-53.
 • Čufar, K., Levanič, T., Velušček, A., Kromer, B. 1997, First chronologies of the Eneolithic pile dwellings from the Ljubljana Moor, Slovenia. Dendrochronologia 15, 39-50.
 • Velušček, A. 1997, Impresso keramika iz jame Pejca v Lašci pri Nabrežini. Annales, Series historia et sociologia 7/10, 11-18.
 • Velušček, A. 1995, Proces neolitizacije kot prehod h kmetovanju, prepoznan v mezolitskih kontekstih kraške Dinarske Slovenije? Arheološki vestnik 46, 327-337.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI