Izr. prof. dr. Janka Istenič

Znanstvena svetnica, muzejska svetnica v Narodnem muzeju Slovenije, izredna profesorica za arheologijo.janka.istenic nms.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1985)
 • Doktorat iz arheologije (Univerza v Ljubljani, 1993)

 

Raziskovalni interesi:

 • Rimska keramika (predvsem lokalna proizvodnja) in ostale drobne najdbe, rimska grobišča
 • Od leta 1999:
 • Rimska vojaška oprema in najdišča (predvsem najdbe iz reke Ljubljanice in Idrijsko-Cerkljanskega območja iz predavgustejskega in avgustejskega obdobja),
 • Arheometrija (kovine – predvsem medenina, steklo),
 • Rimska provincialna arheologija
 • Vodja raziskovalnega programa : »Premična kulturna dediščina: arheološke in arheometrične raziskave» (sodelovanje Narodni muzej Slovenije in Inštitut »Jožef Stefan«)

 

Izbrane razstave:

 • Istenič, J., Nestorović, A., V dragulje vbrušene podobe. Rimske geme Slovenije, NMS Ljubljana, 13. 12. 2005 – 26. 3. 2006; Pokrajinski muzej Celje 13. 4. – 18. 6. 2006; Pokrajinski muzej Ptuj, 23. 6. – 27. 8. 2006.
 • Istenič, J. idr., Ljubljanica – kulturna dediščina reke, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 15. 2. – 30. 10. 2009.
 • Istenič, J. idr., River and its Past, Armémuseum, Stockholm, 25. 5. 2011 – 8.1. 2012.
 • Istenič, J., Rimske zgodbe s stičišča svetov (14. 8. 2014 –).

  • Landesmuseum Joanneum, Gradec (Graz) (1986-1987)
 • Ludwig-Maximillians-Universität München, Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie (1987-1988)

 • Dopisna članica Nemškega arheološkega inštituta
 • Članica uredniških odborov monografskih serij Katalogi in monografije in Situla

 • Istenič, J. 2015. Celtic or Roman? : late La Tène-style scabbards with copper-alloy or silver openwork plates. V: Vagalinski, L. F., Sharankov, N. (ur.). Limes XXII : proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012, (Bulletin of the National Archaeological Institute 42). Sofia: National Archaeological Institute with Museum, 755-762.
 • Istenič, J. 2015. Traces of Octavian’s military activities at Gradišče in Cerkno and Vrh gradu near Pečine = Sledovi Oktavijanovega vojaškega delovanja na Gradišču v Cerknem in Vrh gradu pri Pečinah. V: Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem, (Katalogi in monografije 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 43-73.
 • Istenič, J. 2015. Mali Njivč above Novaki = Mali Njivč nad Novaki. V: Istenič, J., Laharnar, B., Horvat, J. (ur.). Evidence of the Roman army in Slovenia = Sledovi rimske vojske na Slovenskem (Katalogi in monografije 41). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 365-384.
 • Istenič, J. 2013. Column grave monument from Emona = Stebrni nagrobni spomenik iz Emone. Arheološki vestnik 64, 149-175.
 • Istenič, J. 2012. Daggers of the Dangstetten type. Arheološki vestnik 63, 159-178.
 • Istenič, J., Šmit, Ž. 2012. A raw glass chunk from the vicinity of Nauportus (Vrhnika). V: Lazar, I., Županek, B. (ur.). Emona: med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia, (Zbirka Annales Mediterranei). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 301-309.
 • Istenič, J., Kosec, L., Perovšek, S., Gosar, M., Nagode, A. 2011. Research on a laddered chape from a Late La Tène scabbard with an openwork fitment from the River Ljubljanica = Raziskave lestvičastega okova poznolatenske nožnice s predrtim okrasom iz Ljubljanice pri Bevkah. Arheološki vestnik 62, 317-337.
 • Istenič, J. 2010. Late La Tène scabbards with non-ferrous openwork plates = Poznolatenske nožnice s predrtim okrasnim okovom iz bakrove zlitine ali srebra. Arheološki vestnik 61, 121-164.
 • Istenič, J. 2009. The early Roman military route along the river Ljubljanica (Slovenia). V: Morillo, Á., Hanel, N., Martín, E. (ur.). Limes XX : estudios sobre la frontiera romana = Roman frontier studies, (Anejos de Gladius, 13). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Instituto Histórico Hoffmeyer: Ediciones Polifemo; Merida: Instituto de Arqueologá, 855-865.
 • Istenič, J. 2009. Rimsko obdobje. V: Turk, P. et al. (ur.), Ljubljanica : kulturna dediščina reke. Ljubljana, 241-293 (= Roman period. V: Turk, P. et al. (ur.), The Ljubljanica – a river and its past. Ljubljana, 265-317).
 • Istenič, J., Šmit, Ž. 2007. The beginning of the use of brass in Europe with particular reference to the southeastern Alpine region. V: La Niece, S., Hook, D. R., Craddock, P. T. (ur.). Metals and mines : studies in archaeometallurgy: selected papers from the conference Metallurgy: A Touchstone for Cross-cultural Interaction held at the British Museum 28 -30 April 2005 to celebrate the career of Paul Craddock during his 40 years at the British Museum. London: Archetype: British Museum, 140-147.
 • Istenič, J. 2005. Brooches of the Alesia group in Slovenia. Arheološki vestnik 56, 187-212
 • Istenič, J. 2005. Evidence for a very late Republican siege at Grad near Reka in Western Slovenia. V: Cencic, J. (ur.), Archäologie der Schlachtfelder – Militaria aus Zerstörungshorizonten” : Akten der 14. Internationalen Roman Military Equipment Conference (ROMEC), Wien, 27. -31. August 2003, (Carnuntum Jahrbuch 2005). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 77-87.
 • Istenič, J. 2003. The early Roman “Hoard of Vrhnika”: a collection finds from the river Ljubljanica. Arheološki vestnik 54, 281-298.
 • Istenič, J. A uniface medallion with a portrait of Augustus from the River Ljubljanica (Slovenia). Germania 81/1, [263]-271, 273-276.
 • Istenič, J., Daszkiewicz, M., Schneider, G. 2003. Local production of pottery and clay lamps at Emona (Italia, regio X). Rei Cretariae Romanae Fautorum acta 38, str. 83–91.
 • Istenič, J. 2002. Bronze statuette of Apollo from the River Ljubljanica. V: A. Giumlia-Mair (ur.). I bronzi antichi : produzione e tecnologia : atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, organizzato dall’Università di Udine, sede di Gorizia, Grado-Aquileia, 22-26 maggio 2001, (Monographies Instrumentum 21). Montagnac: M. Mergoil, 450-455.
 • Istenič, J. 2002. The western cemetery of Poetovio: burial evidence and cultural identity. Histria antiqua 8, 165-173.
 • Istenič, J. 2000. Poetovio, zahodna grobišča II : grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu : katalog = Poetovio, the western cemeteries II : grave-groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz : catalogue (Katalogi in monografije 33). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.
 • Istenič, J., Schneider, G. 2000. Aegean cooking ware in the Eastern Adriatic. Rei Cretariae Romanae Fautorum acta 36, 341-348.
 • Istenič, J. 2000. A Roman late-republican gladius from the River Ljubljanica (Slovenia). Arheološki vestnik 51, 171-182.
 • Istenič, J. 1999. Poetovio, zahodna grobišča I : grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu = Poetovio, the western cemeteries I : grave-groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz (Katalogi in monografije 32). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Arheobotanika

Doc. dr. Tjaša Tolar,

ECTS: 6

Arheologija krajine

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheologija zgodnjega srednjega veka

Izr. prof. dr. Benjamin Štular,

ECTS: 6

Arheozoologija

Doc. dr. Borut Toškan,

ECTS: 6

Digitalna arheologija

Doc. dr. Edisa Lozić,

ECTS: 6

Interdisciplinarno raziskovanje arheoloških najdišč

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Koliščarska doba na območju jugovzhodnih Alp

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Mlajša kamena in bakrena doba severnega Jadrana

Izr. prof. dr. Anton Velušček,

ECTS: 6

Od drobnih arheoloških najdb do zgodovine

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6

Palinologija

Doc. dr. Maja Andrič,

ECTS: 6

Rimska mesta med Jadranom in Donavo

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

ECTS: 6

Romanizacija

Izr. prof. dr. Jana Horvat,

Izr. prof. dr. Janka Istenič,

ECTS: 6