OPIS PREDMETA

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Nosilca:
Red. prof. dr. Borut Telban
Dr. Karmen Kenda-Jež

ECTS: 6

Koda predmeta: 65

Letnik: Brez letnika

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

1. Uvod v antropološko lingvistiko:

 • antropološka lingvistika kot interdisciplinarna veda;
 • jezikoslovna raziskovalna izhodišča: povezave z metodami sociolingvistike, psiholingvistike, etnolingvistike, kognitivnega jezikoslovja, pragmatike, analize diskurza in konverzacijske analize;
 • glavne smeri raziskav.

 

2. Raziskave jezikovnih praks:

 •  jezikovne prakse in družbene skupnosti: jezikovna/govorna skupnost, izkustvena skupnost, družbene mreže;
 • status jezikovnih različkov: prestižnost – stigmatiziranost; standardni (pisni jezik – knjižni jezik – standard) in nestandardni jezikovni različki (dialekt, sociolekt, etnolekt); funkcijska razslojenost jezika, javno in zasebno sporazumevanje; manjšinski, lokalni, nacionalni, svetovni jeziki; jezik posameznika, idiolekt, mentalni slovar; umetni jeziki;
 • večjezičnost in večkulturnost: večjezičnost posameznika in skupnosti, jeziki v stiku, diglosija, jezikovna interferenca, kodni preklop, izposoja; globalizacija sporazumevalnih praks, pešanje in umiranje jezikov;
 • jezikovne ideologije: jezik in nacionalizem, jezik in družbena/kulturna neenakost, jezikovna ideologija in jezikovno načrtovanje – jezikovna kultura, purizem, lingvicizem.

 

3. Metodologija antropološkolingvističnih raziskav in pojavne oblike jezika:

 • raziskovalec kot soudeleženec: vpliv jezikovne in sporazumevalne zmožnosti raziskovalca na potek in rezultate antropološkolingvističnih raziskav;
 • raziskave govorjenega jezika: tehnike opazovanja govora; formalni, neformalni, spontani govor; zapisovanje (izbor transkripcijskih načel) in analiza govora, interpretacija zunajjezikovnih prvin;
 • raziskave pisanih besedil: pismenost in pisnost, pisne prakse, besedilni vzorci (dokumenti, zasebna korespondenca);
 • med ustnim in pisnim – analiza elektronskih besedil, pisano besedilo kot pogovor;
 • dokumentacijsko jezikoslovje kot metoda ohranjanja in revitalizacije ogroženih jezikov

 

4. Metode besedilne analize:

 • analiza diskurza: opazovanje diskurzivnih praks, tehnika analize; kritična analiza diskurza (KAD); jezik in moč/politika/rasa/etnija/razred/spol;
 • konverzacijska analiza: dialog kot osnovna oblika človekove govorne dejavnosti; struktura dialoga; teorija vljudnosti;
 • delo z jezikovnimi korpusi: korpusi kot vir antropološkolingvističnih raziskav.

 

5. Antropološkolingvistične raziskave in etika:

 • varstvo osebnih podatkov – posameznik v skupnosti;
 • pozitivni in negativni vplivi raziskovalnih postopkov na raziskovano skupnost.

 

Temeljna literatura in viri

 • Aikhenvald, Alexandra Y. 2015. The Art of Grammar: A Practical Guide. Oxford: Oxford University Press.
 • Bathia, Tej K. in William C. Ritchie (ur.). 2013. The Handbook of Bilingualism and Multilingualism. Blackwell Publishing.
 • Bernard, Russell H. 2011. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Plymouth: AltaMira Press.
 • Brunn, Stanley D. in Roland Kehrein, 2020. Handbook of the Changing World Language Map. Springer. (Izbrana poglavja.) https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-030-02438-3
 • Coulmas, Florian, 2018. An Introduction to Multilingualism: Language in a Changing World. Oxford: Oxford University Press.
 • Duranti, Alessandro (ur.). 2004. A Companion to Linguistic Anthropology. Blackwell Publishing.
 • Eckert, Penelope in Sally McConnell-Ginet. 2013. Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Evans, Nicholas. 2009. Dying Words: Endangered Languages and What They Have to Tell Us. Chichester: Willey-Blackwell Publishing.
 • Fishman, Joshua in Ofelia Garcia. 2010-2011. Handbook of Language and Ethnic Identity: 1 – Disciplinary and Regional Perspectives, 2 – The Success-Failure Continuum in Language and Ethnic Identity Efforts. Oxford: Oxford University Press.
 • Milroy, Lesley in Mathew Gordon. 2003. Sociolinguistics: Method and Interpretation. Blackwell Publishing.
 • Podesva, Robert J. in Devyani Sharma (ur.). 2013. Research Methods in Linguistics. New York: Cambridge University Press.
 • Sallabank, Julia, Attitudes to Endangered Languages: Identities and Policies. 2013. New York: Cambridge University Press.
 • Schilling, Natalie, Sociolinguistic Fieldwork. 2013. New York: Cambridge University Press.
 • Thomason, Sarah G. 2015. Endangered Languages: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Verschueren, Jef. 2013. Ideology in Language Use: Pragmatic Guidelines for Empirical Research. New York: Cambridge University Press.
 • Wodak, Ruth in Michael Meyer (ur.). 2009. Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE

 

Cilji in kompetence

Metodološki okvir raziskav v antropološki lingvistiki je razumljen kot dinamično povezovanje (jezikoslovnih) raziskovalnih postopkov in orodij, ki z razčlembo strukture in rabe jezika omogočajo uvid v njegov družbeni in kulturni kontekst ter razkrivajo njegovo vlogo pri vzpostavljanju, ohranjanju in preoblikovanju družbenih razmerij v skupnosti. Predmet je zato najprej namenjen predstavitvi širokega izbora posameznih metodoloških pristopov ter možnosti za njihovo uporabo in povezovanje na posameznih področjih antropološke lingvistike. V skladu s konkretnimi potrebami študentov in študentk podrobno obravnava posamezne raziskovalne tehnike in postopke ter jih pospremi z zgledi ustreznih in manj ustreznih praks pri analizi različnega jezikovnega gradiva.

 

Predvideni študijski rezultati:

Študentke in študenti:

 1. razumejo pomen jezikoslovnih analiz za antropološke raziskave,
 2. znajo izbrati najprimernejši metodološki pristop za lastno študijo primera in
 3. znajo uporabiti ustrezne tehnike zbiranja in analize jezikovnih podatkov.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Proučevanje primera
 • “Terenske vaje” (npr. obiski podjetij)

 

Načini ocenjevanja

 • Krajši pisni izdelek (20 %),
 • javni nastop ali predstavitev (20 %),
 • končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (60 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Dr. Karmen Kenda-Jež

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za jezikoslovje

ZRC SAZU, Novi trg 4, 4. nadstropje, soba št. 408, Ljubljana.
01 4706 222
carmen@zrc-sazu.si
sreda, 12.00 - 14.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 1988);
 • Doktorat iz slovenskega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2003).

 

Dialektološke terenske raziskave:

 • severovzhodna Poljska (poljska narečja ob (sedanji) meji z Litvo in Ukrajino – dialektološki tabor, julij 1985);
 • Cerkno in okolica (cerkljansko narečje, 1986–1994);
 • Podbrdo in okolica (baški govor – Alpski mladinski raziskovalni tabor, avgust 1995);
 • Kanalska dolina (ziljsko narečje, slovenščina v jezikovno mešanem okolju – Raziskovalni tabori Slovenskega kulturnega središča Planika, 2003–);
 • zbiranje narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA): Marija na Zilji / Maria Gail (A) , Pernice, Ravnice (HR) (ziljsko, severnopohorsko-remšniško, kostelsko narečje, 2006–).

 

Raziskovalni interesi:

 • Dialektologija, socialna dialektologija in sociolingvistika: teoretična in metodološka vprašanja;
 • Jezikovna geografija v slovenskem in slovanskem prostoru;
 • Metodologija raziskav govorjenega jezika;
 • Zapis govorjenega jezika;
 • Jeziki v stiku, izguba jezika/narečja;
 • (Narečno) slovaropisje: slovar kot urejena podatkovna zbirka za jezikoslovne, etnološke, sociološke in antropološke raziskave;
 • Fonetika in fonologija;
 • Zgodovina (slovenskega) jezikoslovja;
 • Jezikoslovna misel Jana Baudouina de Courtenayja.


 • Gostujoča raziskovalka v okviru projekta Slovanski lingvistični atlas (OLA), Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava (januar, november 2011).

 • Članica Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa pri Mednarodnem slavističnem komiteju (1997–), predsednica slovenske nacionalne komisije OLA (2008–);
 • Članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov in revije Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Lodž, Poljska);
 • Predavateljica sociolingvistike na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici (2007–).

 • Bitenc, M. in K. Kenda-Jež, 2015. Language variation in Slovene: a case study of two geographically mobile speakers. V: Eivind Torgersen idr. (ur.), Language variation – European perspectives V : selected papers from the Seventh International conference on language variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013, Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, str. 31–42.
 • Kenda-Jež, K. 2012. Slovenska narečja v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA). Slavistica vilnensis, Kalbotyra 57, št. 2, str. 57–75.
 • Kenda-Jež, K. 2007, 22015. Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dellabbigliamento in Val Canale. Ukve: S.K.S. Planika Kanalska dolina; Slori: ATS Od me-je; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Kenda-Jež, K. Strukturalizem v slovenski dialektologiji = Structuralism in Slovenian dialectology. V: Ada Vidovič-Muha (ur.), Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today, Slavistična revija 54, pos. št.), str. 115–124,
 • Kenda-Jež, K. 2005. Fonološki opis govora Ovčje vasi. V: Nataša Gliha Komac idr. (ur.), Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Založba ZRC, 2005, str. 85–128.
 • Kenda-Jež, K. 2005. Narečna besedila iz Ovčje vasi. V: Nataša Gliha Komac idr. (ur.), Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve: Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Založba ZRC, 2005, str. 129–190.
 • Kenda-Jež, K. 2004. Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju. V: Erika Kržišnik (ur.), Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, Obdobja 22, Metode in zvrsti. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 263–276.
 • Kenda-Jež, K. 2002. Model idealnega govorca v slovenskih dialektoloških raziskavah. V:  Marko Jesenšek idr. (ur.). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika: ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, Maribor: Slavistično društvo, 2002, str. 150–165.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6