OPIS PREDMETA

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Antropologija: razumevanje svetovnotvornih praks

Koda predmeta: 65
Letnik: Brez letnika

 


Nosilca
Dr. Karmen Kenda-Jež
Red. prof. dr. Borut Telban

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur
Vrsta predmeta: splošno izbirni
Jeziki: slovenščina, angleščina
Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

 

Vsebina

1. Uvod v antropološko lingvistiko:

 • antropološka lingvistika kot interdisciplinarna veda;
 • jezikoslovna raziskovalna izhodišča: povezave z metodami sociolingvistike, psiholingvistike, etnolingvistike, kognitivnega jezikoslovja, pragmatike, analize diskurza in konverzacijske analize;
 • glavne smeri raziskav.

 

2. Raziskave jezikovnih praks:

 •  jezikovne prakse in družbene skupnosti: jezikovna/govorna skupnost, izkustvena skupnost, družbene mreže;
 • status jezikovnih različkov: prestižnost – stigmatiziranost; standardni (pisni jezik – knjižni jezik – standard) in nestandardni jezikovni različki (dialekt, sociolekt, etnolekt); funkcijska razslojenost jezika, javno in zasebno sporazumevanje; manjšinski, lokalni, nacionalni, svetovni jeziki; jezik posameznika, idiolekt, mentalni slovar; umetni jeziki;
 • večjezičnost in večkulturnost: večjezičnost posameznika in skupnosti, jeziki v stiku, diglosija, jezikovna interferenca, kodni preklop, izposoja; globalizacija sporazumevalnih praks, pešanje in umiranje jezikov;
 • jezikovne ideologije: jezik in nacionalizem, jezik in družbena/kulturna neenakost, jezikovna ideologija in jezikovno načrtovanje – jezikovna kultura, purizem, lingvicizem.

 

3. Metodologija antropološkolingvističnih raziskav in pojavne oblike jezika:

 • raziskovalec kot soudeleženec: vpliv jezikovne in sporazumevalne zmožnosti raziskovalca na potek in rezultate antropološkolingvističnih raziskav;
 • raziskave govorjenega jezika: tehnike opazovanja govora; formalni, neformalni, spontani govor; zapisovanje (izbor transkripcijskih načel) in analiza govora, interpretacija zunajjezikovnih prvin;
 • raziskave pisanih besedil: pismenost in pisnost, pisne prakse, besedilni vzorci (dokumenti, zasebna korespondenca);
 • med ustnim in pisnim – analiza elektronskih besedil, pisano besedilo kot pogovor;
 • dokumentacijsko jezikoslovje kot metoda ohranjanja in revitalizacije ogroženih jezikov

 

4. Metode besedilne analize:

 • analiza diskurza: opazovanje diskurzivnih praks, tehnika analize; kritična analiza diskurza (KAD); jezik in moč/politika/rasa/etnija/razred/spol;
 • konverzacijska analiza: dialog kot osnovna oblika človekove govorne dejavnosti; struktura dialoga; teorija vljudnosti;
 • delo z jezikovnimi korpusi: korpusi kot vir antropološkolingvističnih raziskav.

 

5. Antropološkolingvistične raziskave in etika:

 • varstvo osebnih podatkov – posameznik v skupnosti;
 • pozitivni in negativni vplivi raziskovalnih postopkov na raziskovano skupnost.

 

Temeljna literatura in viri

 • Aikhenvald, Alexandra Y. 2015. The Art of Grammar: A Practical Guide. Oxford: Oxford University Press.
 • Bathia, Tej K. in William C. Ritchie (ur.). 2013. The Handbook of Bilingualism and Multilingualism. Blackwell Publishing.
 • Bernard, Russell H. 2011. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Plymouth: AltaMira Press.
 • Brunn, Stanley D. in Roland Kehrein, 2020. Handbook of the Changing World Language Map. Springer. (Izbrana poglavja.) https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-030-02438-3
 • Coulmas, Florian, 2018. An Introduction to Multilingualism: Language in a Changing World. Oxford: Oxford University Press.
 • Duranti, Alessandro (ur.). 2004. A Companion to Linguistic Anthropology. Blackwell Publishing.
 • Eckert, Penelope in Sally McConnell-Ginet. 2013. Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Evans, Nicholas. 2009. Dying Words: Endangered Languages and What They Have to Tell Us. Chichester: Willey-Blackwell Publishing.
 • Fishman, Joshua in Ofelia Garcia. 2010-2011. Handbook of Language and Ethnic Identity: 1 – Disciplinary and Regional Perspectives, 2 – The Success-Failure Continuum in Language and Ethnic Identity Efforts. Oxford: Oxford University Press.
 • Milroy, Lesley in Mathew Gordon. 2003. Sociolinguistics: Method and Interpretation. Blackwell Publishing.
 • Podesva, Robert J. in Devyani Sharma (ur.). 2013. Research Methods in Linguistics. New York: Cambridge University Press.
 • Sallabank, Julia, Attitudes to Endangered Languages: Identities and Policies. 2013. New York: Cambridge University Press.
 • Schilling, Natalie, Sociolinguistic Fieldwork. 2013. New York: Cambridge University Press.
 • Thomason, Sarah G. 2015. Endangered Languages: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Verschueren, Jef. 2013. Ideology in Language Use: Pragmatic Guidelines for Empirical Research. New York: Cambridge University Press.
 • Wodak, Ruth in Michael Meyer (ur.). 2009. Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE

 

Cilji in kompetence

Metodološki okvir raziskav v antropološki lingvistiki je razumljen kot dinamično povezovanje (jezikoslovnih) raziskovalnih postopkov in orodij, ki z razčlembo strukture in rabe jezika omogočajo uvid v njegov družbeni in kulturni kontekst ter razkrivajo njegovo vlogo pri vzpostavljanju, ohranjanju in preoblikovanju družbenih razmerij v skupnosti. Predmet je zato najprej namenjen predstavitvi širokega izbora posameznih metodoloških pristopov ter možnosti za njihovo uporabo in povezovanje na posameznih področjih antropološke lingvistike. V skladu s konkretnimi potrebami študentov in študentk podrobno obravnava posamezne raziskovalne tehnike in postopke ter jih pospremi z zgledi ustreznih in manj ustreznih praks pri analizi različnega jezikovnega gradiva.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Načini ocenjevanja

Krajši pisni izdelek (20 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (pisni/ustni izpit) (60 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Borut Telban

Znanstveni svetnik na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, redni profesor za antropologijo.

ZRC SAZU, Novi trg 2, 2. nadstropje, soba št. 301, Ljubljana.
01 4706 492
borut@zrc-sazu.si
sreda, 10.00 - 12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz farmacije (Univerza v Ljubljani, 1983);
 • Magisterij iz biologije (Univerza v Zagrebu, 1989);
 • Doktorat iz socialne antropologije (The Australian National University, 1994).

 

Terensko delo:

 • Papua Nova Gvineja, ljudstva Hagahai in Melpa, 18 mesecev (1986–1987);
 • Vanuatu, otok Epi, 3 tedni (1990);
 • Papua Nova Gvineja, vas Ambonwari, provinca Vzhodni Sepik, 18 mesecev (1990–1992), 2 meseca (1997), 2 meseca (2001);
 • Rusija, severovzhodna Sibirija, Jakutija, 1 mesec (2003);
 • Papua Nova Gvineja, vas Ambonwari, provinca Vzhodni Sepik, 1 mesec (2005), 2 meseca (2007–2008), 1.5 meseca (2008), 10 mesecev (2010–2011), 3 meseci (2017).

 

Raziskovalni interesi:

 • Melanezijski življenjski svetovi;
 • Kozmologije in religije;
 • Družbena organiziranost in sorodstvene vezi;
 • Kulturne konstrukcije prostora in časa;
 • Obredi in druge prakse, povezane z rojstvom, rastjo in smrtjo;
 • Jezik, poetika in družba;
 • Odnos med vizualno in avditivno percepcijo in ekspresijo;
 • Dekolonizacija praks in razmišljanj v majhnih neevropskih družbah;
 • Primerjalne etnografske študije (Melanezija, amazonske družbe, avstralski Aborigini);
 • Zgodovina antropološke misli in teoretskih pristopov;
 • Fenomenologija, eksistencializem, ameriški pragmatizem.


 • Študent raziskovalec, Biology Department, University of Papua New Guinea (1986–1987);
 • Leach/RAI raziskovalec, University of Manchester (1995–1996);
 • Gostujoči profesor, Institute for Social and Cultural Anthropology, University of Vienna (2003);
 • Fulbrightov štipendist, University of California, San Diego (2006–2007);
 • Gostujoči raziskovalec, The Cairns Institute, School of Arts and Social Sciences, James Cook University (2010–2011, 2012);
 • Gostujoči profesor, École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), CREDO, Université Aix Marseille (2014);
 • The Royal Society of Edinburgh gostujoči raziskovalec, University of St. Andrews (2014–2015);
 • Gostujoči raziskovalec, College of Asia and the Pacific, The Australian National University (večkrat, zadnje gostovanje 2016-2017);
 • Gostujoči profesor, École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Université Aix Marseille, CREDO (2017).

 • Glavni urednik, Anthropological Notebooks, znanstvena revija Društva antropologov Slovenije;
 • Član upravnega odbora European Society for Oceanists;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Thought, Society, Culture: Slovenian and South Eastern European Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang;
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Studies of the European Society for Oceanists. Oxford: Berghahn Books;
 • Član uredniških odborov pri revijah: Ethnos; The Asia Pacific Journal of Anthropology; Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society; Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.

 • Telban, B. 2017. Commands as a form of intimacy among the Karawari of Papua New Guinea. V: Aleksandra Y. Aikhenvald in Robert M. W. Dixon (ur.). Commands: A Cross-linguistic Typology (Explorations in linguistic typology). Oxford: Oxford University Press, str. 266-282.
 • Telban, B. 2017. Seeing and holding time: Karawari perceptions of temporalities, calendars and clocks. Time and Society 26(2):182-202.
 • Telban, B. 2017. The intoxicating intimacy of drum strokes, sung verses and dancing steps in the all-night ceremonies of Ambonwari (Papua New Guinea). V: Chrysagis, Evangelos in Panagiotis Karampampas (ur.), Collaborative Intimacies in Music and Dance: Anthropologies in/of Sound and Movement. Oxford: Berghahn,str. 234-257.
 • Telban, B. 2016. Kraji in časi v novogvinejski pokrajini. Ljubljana: ZRC.
 • Telban, B. in D. Vávrová. Ringing the living and the dead: Mobile phones in a Sepik society. The Australian Journal of Anthropology 25(2): 223–238.
 • Telban, B. 2014. Saying, seeing and knowing among the Karawari of Papua New Guinea. V: Alexandra Y. Aikhenvald in R. M. W. Dixon (ur.), The Grammar of Knowledge: A Cross-linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, str. 260–
 • Telban, B. 2014. The poetics of the flute: Fading imagery in a Sepik society. Folklore 125(1): 92–
 • Telban, B. 2013. The power of place: Spatio-temporality of a Melanesian religious movement. Anthropological Notebooks 19(3): 81–
 • Telban, B. in D. Vávrová. Places and spirits in a Sepik society. The Asia Pacific Journal of Anthropology 11(1): 17–33.
 • Telban, B. 2009. A struggle with spirits: hierarchy, rituals and charismatic movement in a Sepik community. V: Pamela J. Stewart in Andrew Strathern (ur.). Religious and Ritual Change: Cosmologies and Histories (Ritual Studies Monograph Series). Durham, N.C.: Carolina Academic Press, str. 133–158 (prevedeno in objavljeno leta 2010 v kitajščini, Taipei, Taiwan: Linking Publishing, str. 187–220).
 • Telban, B. 2008. The poetics of the crocodile: changing cultural perspectives in Ambonwari. Oceania 78(2): 217–235 (Posebno priznanje za 2009 AAS Best Essay Prize, podeljeno na The Australian Anthropological Society Annual Conference 2009, Macquarie University, Sydney, 9 – 11. 12. 2009).
 • Telban, B. 2004. Fear, shame and the power of the gaze in Ambonwari, Papua New Guinea. Anthropological Notebooks 10(1): 5–
 • Roscoe, P. in B. Telban. The people of the lower Arafundi: tropical foragers of the New Guinea rainforest. Ethnology XLIII (2): 93–115.
 • Telban, B. 2001. Temporality of post-mortem divination and divination of post-mortem temporality. The Australian Journal of Anthropology 12(1): 67–
 • Telban, B. 2000. Andaypa: Eseji o smrti v novogvinejski skupnosti. Maribor: Založba Obzorja.
 • Telban, B. 1998. Body, being and identity in Ambonwari, Papua New Guinea. V: V. Keck (ur.) Common worlds and single lives: constituting knowledge in Pacific societies. Oxford: Berg Publishers, str. 55–
 • Telban, B. 1998. Dancing through Time: A Sepik Cosmology. Oxford: Oxford University Press (Zlati znak ZRC za leto 1999).
 • Telban, B. 1997. Being and ‘non-being’ in Ambonwari (Papua New Guinea) ritual. Oceania 67(4): 308–

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6