OPIS PREDMETA

Zgodovina, identiteta in popularna kultura


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Kulturna zgodovina

Koda predmeta: 53

Letnik: brez letnika


Nosilec / Nosilka
Izr. prof. dr. Ana Hofman

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

Cilji in kompetence

Zakaj se popularna kultura zavrača kot komercialni produkt banalnega vsakdana ali kritizira kot propaganda in orodje za množično manipulacijo? Kako popularna kultura prispeva v razumevanju zgodovinopisja ter odnosa med zgodovino in spominom? Študiji popularne kulture ponujajo edinstven pogled na zgodovino ter ponujajo okvir za kritično refleksijo sodobnih kulturnih, ekonomskih in političnih trendov. Kulturne prakse, ki smo jim izpostavljeni vsak dan (podobe, zvoki itn.), se navadno razumejo kot naravni in samoumevni del vsakdanjega življenja, so pa vse prej kot naravne. Pri tem predmetu se študentke in študentje seznanijo s prevladujočimi pristopi in različnimi metodami raziskovanja popularne kulture, ki izhajajo predvsem iz kulturnih in kritičnih študij. Namen predavanj in študijskega dela je omogočiti poglobljen vpogled v problematiko interdisciplinarnega raziskovanja zgodovine skozi popularne kulture. Skoz analizo širokega razpona popularno-kulturnih praks in produktov (kot so film, televizija, glasba, oglaševanje, internet) in širokega spektra kritičnih pristopov (kot so teorija žanra, študije spolov, semiotika ter politične ekonomije) bodo študentje in študentke bolje razumeli, kako sodobna kultura oblikuje naše življenje. Predmet bo študentom in študentkam omogočil:

 • seznanjanje z osrednjimi teorijami in metodologijami raziskovanja popularne kulture, 
 • razumevanje vloge popularne kulture in načina, kako odraža in vpliva na kulturo in družbo ter 
 • razumevanje razmerja med družbenimi in kulturnimi konteksti ter procesi oblikovanja popularne kulture.

Predmet doktorskim študentkam in študentom ponuja intenzivno in poučno študijsko izkušnjo s predavanji svetovno uveljavljenih strokovnjakov in strokovnjakinj in vodilnih gostujočih raziskovalk in raziskovalcev s tega področja. Predmet je zasnovan izrazito participatorno in zahteva redno prisotnost ter sprotno opravljanje obveznosti, branje predpisane literature in sodelovanje pri predmetu. Takšen pristop študentkam in študentom pomaga razviti sposobnosti kritičnega branja, ki so uporabne tako pri branju znanstvene kot tudi ostale literature. 

 

Vsebina

1. Kaj je popularna kultura in zakaj jo sploh raziskujemo? 

 

2. Kulturne in kritične študije 

 • Raymond Williams: analiza kulture 
 • Stuart Hall in Paddy Whannel: popularne umetnosti 

 

3. Teoretizacije popularne kulture

 • Marksizem
 • Frankfurtska šola
 • Postmodernizem
 • Uvod v semiotiko
 • Feministična teorija 
 • Postmarksizem in kulturne študije

 

4. Popularna kultura, subjektiviteta in identiteta 

 • Rasna, nacionalna in etnična identiteta 
 • Spol, seksualnost in telo

 

5. Popularna kultura, hegemonija in kulturni imperializem 

 • Subkulture in kontrakulture 

 

6. Teorija žanra

 • Leposlovje
 • Glasba
 • TV in film

 

7. Popularna kultura v (post)socialistični Srednji in Jugovzhodni Evropi

 • Popularna kultura v Jugoslaviji
 • Popularna kultura v posocialističnih družbah

 

Literatura

 • Adorno, Theodor. 1991. The culture industry. London: Routledge. 
 • Appadurai, Arjun. 2007. “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy.” V: Media and Cultural Studies: Key Works. Meenakshi Durham in Douglas Kellner, ur. Malden Mass: Blackwell, 584–603.
 • Bennett, Andy. 2005. Culture and everyday life. London: SAGE. 
 • Berger, Arthur Asa. 1992. Popular Culture Genres: Theories and Texts. Newbury Park: Sage. 
 • Bourdieu, Pierre. 1993. The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity P. 
 • Day, Gary, ur. 1990. Readings in Popular Culture: Trivial Pursuits? London: Macmillan.
 • Featherstone, Mike. 1991. Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage. 
 • Fiske, John. 1989. Understanding Popular Culture. Boston: Unwin Hyman.
 • du Gay, Paul idr. 1997. Doing Cultural Studies: The Story of the Walkman, London: Sage. 
 • Geertz, Clifford. 1973. “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture.” V: The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.
 • Hall, Stuart. 1980: “Encoding, Decoding.” V: Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. Stuart Hall idr., ur. London: Hutchinson, 128–138.
 • Lash, Scott, in Celia Lury. 2007. Global culture industry: the mediation of things. Scott Lash & Cambridge: Polity.
 • O’Brien, Susie, in Imre Szeman. 2004. Popular Culture: A User’s Guide. Scarborough ON: Thompson Nelson.
 • McRobbie, Angela. 1991. Feminism and Youth Culture, London: Macmillan. 
 • McRobbie, Angela. 1994. Postmodernism and Popular Culture, London: Routledge. 
 • Perica, Vjekoslav in Mitja Velikonja. 2012. Nebeska Jugoslavija: interakcije političkih mitologija i pop-kulture. Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Storey, John. 2006. “What is Popular Culture?” Cultural Theory and Popular Culture. 1. poglavje. Harlow: Pearson/Prentice Hall.
 • Strinati, Dominic. 1995. An Introduction to Theories of Popular Culture, London: Routledge.
 • Senjković, Reana. 2008. Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc. culture, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 
 • William, Irwin, in Jorge J. E. Gracia, ur. 2007. Philosophy and the interpretation of pop culture. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers.

 

Načini ocenjevanja:

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih ter seminarska naloga (20 – 30 str.), v kateri se študente in študentke spodbuja k združitvi individualne raziskave (kot je npr. etnografska raziskava, sodelovanje v spletnih forumih, arhivska raziskava itn.) in ustreznih teoretskih pristopov.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6