OPIS PREDMETA

Zgodovina, identiteta in popularna kultura


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Kulturna zgodovina

Koda predmeta: 53

Letnik: brez letnika


Nosilka
Izr. prof. dr. Ana Hofman

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo in opravljanje študijskih obveznosti pri tem predmetu ni posebnih pogojev. Priporoča se predhodno poznavanje osnov teorij popularne kulture, zgodovine in kulturnih študij, saj bo to olajšalo razumevanje obravnavanih tem in omogočilo aktivno sodelovanje v diskusijah ter praktičnih nalogah. Študenti in študentke morajo biti pripravljeni na analizo kompleksnih besedil in raziskovalno delo.

 

Vsebina

Zakaj se popularna kultura zavrača kot komercialni produkt banalnega vsakdana ali kritizira kot propaganda in orodje za množično manipulacijo? Kako popularna kultura prispeva v razumevanju zgodovinopisja ter odnosa med zgodovino in spominom? Študiji popularne kulture ponujajo edinstven pogled na zgodovino ter ponujajo okvir za kritično refleksijo sodobnih kulturnih, ekonomskih in političnih trendov. Kulturne prakse, ki smo jim izpostavljeni vsak dan (podobe, zvoki itn.), se navadno razumejo kot naravni in samoumevni del vsakdanjega življenja, so pa vse prej kot naravne. Pri tem predmetu se študentke in študentje seznanijo z:

 

1. Kaj je popularna kultura in zakaj jo sploh raziskujemo?

 

2. Kulturne in kritične študije:

 • Raymond Williams: analiza kulture
 • Stuart Hall in Paddy Whannel: popularne umetnosti

 

3. Teoretizacije popularne kulture:

 • marksizem,
 • frankfurtska šola,
 • postmodernizem,
 • uvod v semiotiko,
 • feministična teorija,
 • postmarksizem in kulturne študije.

 

4. Popularna kultura, subjektiviteta in identiteta:

 • rasna, nacionalna in etnična identitet,
 • spol, seksualnost in telo

 

5. Popularna kultura, hegemonija in kulturni imperializem:

 • subkulture in kontrakulture

 

6. Teorija žanra:

 • leposlovje,
 • glasba,
 • TV in film.

 

7. Popularna kultura v (post)socialistični Srednji in Jugovzhodni Evropi:

 • popularna kultura v Jugoslaviji,
 • popularna kultura v posocialističnih družbah.

 

Temeljna literatura in viri

 • Adorno, Theodor. 1991. The culture industry. London: Routledge.
 • Appadurai, Arjun. 2007. “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy.” V: Media and Cultural Studies: Key Works. Meenakshi Durham in Douglas Kellner, ur. Malden Mass: Blackwell, 584–603.
 • Bennett, Andy. 2005. Culture and everyday life. London: SAGE.
 • Berger, Arthur Asa. 1992. Popular Culture Genres: Theories and Texts. Newbury Park: Sage.
 • Bourdieu, Pierre. 1993. The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity P.
 • Day, Gary, ur. 1990. Readings in Popular Culture: Trivial Pursuits? London: Macmillan.
 • Featherstone, Mike. 1991. Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage.
 • Fiske, John. 1989. Understanding Popular Culture. Boston: Unwin Hyman.
 • du Gay, Paul idr. 1997. Doing Cultural Studies: The Story of the Walkman, London: Sage.
 • Geertz, Clifford. 1973. “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture.” V: The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books.
 • Hall, Stuart. 1980: “Encoding, Decoding.” V: Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. Stuart Hall idr., ur. London: Hutchinson, 128–138.
 • Lash, Scott, in Celia Lury. 2007. Global culture industry: the mediation of things. Scott Lash & Cambridge: Polity.
 • O’Brien, Susie, in Imre Szeman. 2004. Popular Culture: A User’s Guide. Scarborough ON: Thompson Nelson.
 • McRobbie, Angela. 1991. Feminism and Youth Culture, London: Macmillan.
 • McRobbie, Angela. 1994. Postmodernism and Popular Culture, London: Routledge.
 • Perica, Vjekoslav in Mitja Velikonja. 2012. Nebeska Jugoslavija: interakcije političkih mitologija i pop-kulture. Beograd: Biblioteka XX vek.
 • Storey, John. 2006. “What is Popular Culture?” Cultural Theory and Popular Culture. 1. poglavje. Harlow: Pearson/Prentice Hall.
 • Strinati, Dominic. 1995. An Introduction to Theories of Popular Culture, London: Routledge.
 • Senjković, Reana. 2008. Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc. culture, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 • William, Irwin, in Jorge J. E. Gracia, ur. 2007. Philosophy and the interpretation of pop culture. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers

 

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je raziskati vprašanja zgodovine, identitete in popularne kulture skozi prizmo kulturnih in kritičnih študij. Predmet ponuja vpogled v različne teoretske in metodološke pristope k raziskovanju popularne kulture, vključno z marksizmom, frankfurtsko šolo, postmodernizmom, semiotiko in feministično teorijo. Študentke in študenti bodo spoznali, kako popularna kultura odraža in vpliva na družbene in kulturne procese, ter razvili sposobnosti kritične analize in interpretacije popularno-kulturnih praks in produktov. Poudarek je na interdisciplinarnem raziskovanju zgodovine skozi popularno kulturo, s čimer bodo pridobili širše razumevanje sodobne kulture in družbe.

 

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji in slušateljice bodo pridobljeno znanje uporabili za pisanje znanstvenega prispevka, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka. Pri tem bodo razvili sposobnost kritične analize in interpretacije popularne kulture ter izboljšali svoje veščine akademskega pisanja, kar bo prispevalo k njihovemu znanstvenemu in strokovnemu razvoju. Razumeli bodo vlogo popularne kulture ter njen vpliv na družbo in kulturo, ter preučevali družbene in kulturne kontekste popularno-kulturnih produktov in praks.

 

Metode poučevanja in učenja

Oblike dela:

 • frontalna oblika poučevanja,
 • samostojno delo študentov,
 • e-izobraževanje

 

Metoda (načini) dela:

 • razlaga,
 • razgovor, diskusija, debata,
 • delo z besedilom.

 

Načini ocenjevanja:

 • daljši pisni izdelek (100%).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Mediji, spomin in zgodovina

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Spomin in zgodovina

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Spomin na socializem v jugovzhodni in centralni Evropi

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Spomin narodov v historični perspektivi

Red. prof. dr. Oto Luthar,

ECTS: 6

Zgodovina nasilja

Izr. prof. dr. Petra Svoljšak,

ECTS: 6

Zgodovina, identiteta in popularna kultura

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6