OPIS PREDMETA

Psihoanaliza in družbena vez


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura

Koda predmeta: 24

Letnik: Brez letnika


Nosilca
Red. prof. dr. Alenka Zupančič
Izr. prof. dr. Peter Klepec

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

Cilji in kompetence

Psihoanaliza je že kmalu po svojem nastanku prerasla okvirje zgolj klinične prakse ter razvila kompleksen konceptualno-teoretski aparat, s katerim je pomembno prispevala k analizi različnih družbenih fenomenov in praks. Pri tem se je v marsikateri točki navezala na filozofijo, pa tudi na nekatere druge, mlajše vede (zlasti lingvistiko), in zasedla prominetno mesto med miselnimi tokovi 20. stoletja. Poleg samega Freuda ima največ zaslug za njen razvoj v tej smeri Jacques Lacan. Predmet bo študente seznanili z nekaterimi ključnimi koncepti psihoanalize, in sicer izhajajoč iz dveh temeljnih perspektiv. Prva zadeva raziskovanje notranjega razmerja nekaterih psihoanalitičnih pojmov in tem do polja filozofije (tako klasične kot sodobne), druga pa zadeva navezavo psihoanalize na njen širši družbeni kontekst. Tu bo v ospredju predstavitev tega, kaj je in kaj (še) lahko psihoanaliza prispeva k analizi različnih diskurzivnih praks, ki tvorijo družbeno vez in dajejo ton njenemu idejno-ideološkemu ozadju. Skozi predavanja bo predstavljena Lacanova teorija štirih diskurzov oziroma družbenih vezi, podan pa bo tudi pregled nekaterih drugih sodobnih teorij družbene vezi v njenih specifičnih aspektih (Althusser, Adorno, Badiou, Foucault, Deleuze). Slušateljice in slušatelji predmeta bodo poleg temeljnih konceptov psihoanalize in njene navezave na nekatere druge miselne tokove spoznali načine, kako s tem konceptualnim aparatom misliti različne aspekte družbenega; pridobili bodo tudi zmožnost razumevanja in analiziranja različnih diskurzivnih praks (umetnost, religija, ipd.) v razmerju do družbene vezi, v kateri nastopajo.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

 • Temeljni koncepti psihoanalize: 
 • nezavedno; 
 • gon; 
 • ponavljanje; 
 • transfer. 
 • Točke križanja individualnega in družbenega: 
 • želja in njeno razmerje do Drugega; 
 • fantazma in ustroj realnosti; 
 • sublimacija in vprašanje vrednot; 
 • subjektivna in kolektivna ekonomija uživanja; 
 • nelagodje v kulturi. 
 • Teorija štirih tipov družbene vezi: 
 • dejavnik, resnica, Drugi, produkcija; 
 • subjekt, presežni užitek, vednost, označevalec; 
 • permutacije družbene vezi. 
 • Psihoanaliza in sodobni filozofski pristopi k družbeni vezi: 
 • psihoanaliza in marksistična tradicija (Marx, Adorno, Althusser); 
 • Badioujeva teorija štirih subjektivnih figur; 
 • Foucault in teorija dispozitiva; 
 • Deleuze in nietzschejanska perspektiva. 

 

Temeljna literatura in viri

Seznam predstavlja zgolj osnovno obvezno literaturo, poleg katere bodo študentke in študenti prejeli še dodaten seznam tekstov, ki bodo prišli v poštev za posamezna predavanja in seminarsko delo. 

 • Adorno, T. W., 1981. Freudovska teorija in struktura fašistične propagande. V: Psihoanaliza in kultura, Ljubljana: DZS.
 • Althusser. 2000. Ideologija in ideološki aparati države. V: Izbrani spisi, Ljubljana: cf.
 • Butler Judith, Laclau Ernesto, Žižek, Slavoj. 2000. Contingency, Hegemony, Universality, London & New York: Verso.
 • Clemens Justin, Russell Grigg ur. 2006. Jacques Lacan and the Other Side of Psychoanalysis (Sic 6), Durham & London: Duke University Press.
 • Deleuze, Gilles. 2000. Predstavitev Sacherja Masocha. V: Mazohizem in zakon, Ljubljana: Analecta: 11-100.
 • Badiou, Alain. 2005. 20. stoletje, Ljubljana: Analecta.
 • Foucault, Michel. 1991. Vednost – oblast – subjekt, Ljubljana: Krt.
 • Freud, Sigmund. 1987. Metapsihološki spisi, Ljubljana: Studia Humanitatis.
 • Freud, Sigmund. 1981. Množična psihologija in analiza jaza. V: Psihoanaliza in kultura, Ljubljana: DZS.
 • Lacan, Jacques. 1996. Štirje temeljni koncepti psihoanalize, Ljubljana: Analecta.
 • Lacan, Jacques. 2003. Narobna stran psihoanalize, Razpol 13 (Problemi 6-8).
 • Mannoni, Octave. 1993. »Saj vem, pa vendar…«. V: Filozofija skozi psihoanalizo VII., Ljubljana: Analecta.
 • Miller, Gérard. 1981. Jedro strukture dominacije. V: Psihoanaliza in kultura, Ljubljana: DZS.
 • Nietzsche, Friedrich. 1988. H genealogiji morale, Ljubljana: Slovenska matica.
 • Žižek, Slavoj. 1999. The Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology, London & New York.

 

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in predavanjih in kratka seminarska naloga (8-12 strani), ki vsebuje podprto in argumentirano analizo, naslanjajoč se na ustrezno literaturo, kakega fenomena povezanega z obravnavano problematiko. Študentke in študentje opravljajo ustni izpit iz celotne snovi predmeta. 

 

Ocenjevanje kompetenc: 

 • S seminarsko nalogo študentke in študentje pokažejo sposobnost analitičnega razumevanja posameznih družbenih fenomenov, kompetence pri izboru literature, sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja, spretnost argumentiranja in razumevanja temeljnih psihoanalitskih in filozofskih konceptov, nivo uporabe pisne besede. 
 • Ustni izpit je namenjen ocenjevanju pridobljenega znanja, ki ga je študentka ali študent pridobil na predavanjih, pri branju in analiziranju obvezne in dodatne literature ter sposobnosti razumevanja in podajanja obravnavane snovi.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Filozofija in psihoanaliza

Red. prof. dr. Jelica Šumič Riha,

Red. prof. dr. Rado Riha,

ECTS: 6

Filozofija in znanstvena revolucija

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel,

ECTS: 6

Ideologija in filozofija

Izr. prof. dr. Jan Völker,

ECTS: 6

Kritična estetika in umetnost 20. stoletja

Red. prof. dr. Aleš Erjavec,

Red. prof. dr. Lev Kreft,

ECTS: 6

Nemški idealizem in njegovi nasledki

Izr. prof. dr. Frank Ruda,

ECTS: 6

Oblikovanje pojmov

Doc. dr. Aleš Bunta,

Doc. dr. Tadej Troha,

ECTS: 6

Psihoanaliza in družbena vez

Red. prof. dr. Alenka Zupančič,

Izr. prof. dr. Peter Klepec,

ECTS: 6

Sodobna filozofija in moderna literatura

Doc. dr. Rok Benčin,

ECTS: 6

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij

Red. prof. dr. Marina Gržinić Mauhler,

ECTS: 6