Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

Docentka za področje jezikoslovja na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo in nemškega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2009)
 • Docentka s področja jezikoslovja (Podiplomska šola ZRC SAZU, 2021)

 

Aktualni projekti

 • Razvojno-raziskovalna naloga Gasilski terminološki slovar
 • Pilotni projekt digitalizacije besedil slovenske pravne tradicije

 

Raziskovalni interesi

 • Terminologija in terminografija
 • Odprta znanost
 • Poučevanje slovenščine kot drugega,/tujega jezikaDrugo

 • članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • članica upravnega odbora raziskovalne infrastrukture Clarin.si
 • članica Legal and Ethical Issues Committee pri raziskovalni strukturi Clarin Eric
 • članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov

Izbrane publikacije

 1. LEDINEK, Nina, JEMEC TOMAZIN, Mateja, TROJAR, Mitja, PERDIH, Andrej, JEŽOVNIK, Janoš, ROMIH, Miro, ERJAVEC, Tomaž. Korpus šolskih besedil slovenskega jezika : zasnova in gradnja. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2022, 28, št. 1, str. 123-137, graf. prikazi, tabele, ilustr. ISSN 0354-0448. DOI: 10.3986/JZ.28.1.07. [COBISS.SI-ID 118201859], [SNIP]
 2. FAJFAR, Tanja, JEMEC TOMAZIN, Mateja, ŽAGAR KARER, Mojca. Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2019, [letn.] 25, [št.] 1, str. 53-66. ISSN 0354-0448. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7565, DOI: 10.3986/jz.v25i1.7565. [COBISS.SI-ID 45173293], [SNIP, Scopus do 11. 7. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67] financer: ARRS, Programi, P6-0038, SI, Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
 3. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Poimenovanja oseb v terminologiji. V: VEROVNIK, Tina (ur.), et al. Pravopis na zrnu graha : razprave o pravopisnih vprašanjih. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 151-161, 337, 349-350. ISBN 978-961-05-0621-8. DOI: 10.3986/9789610506201_09. [COBISS.SI-ID 104359427]
 4. JEMEC TOMAZIN, Mateja. Pravni jezik in pravna terminologija kot del pravne (ne)varnosti. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 139-144. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/11/Obdobja-39_JemecTomazin.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.39.139-144. [COBISS.SI-ID 42777091]
 5. JEMEC TOMAZIN, Mateja, DOBROVOLJC, Helena (urednik). Slovenska pravna terminologija : od začetkov v 19. stoletju do danes. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 258 str., ilustr., preglednice. Zbirka Lingua Slovenica, 5. ISBN 978-961-254-234-4, ISBN 978-961-05-0395-8. DOI: 10.3986/9789610503958. [COBISS.SI-ID 253091584]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Doc. dr. Mojca Žagar Karer

Predavateljica na jezikoslovnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur pri predmetu Terminologija in Terminografija. Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 3. nadstr.
01 4706 223
mojca.zagar@zrc-sazu.si
ponedeljek 13.00–15.00

Izobrazba

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 2004)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2010)
 • Docentka s področja jezikoslovja (Podiplomska šola ZRC SAZU, 2022)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • terminološko svetovanje na Terminologišču
 • terminološki slovarji različnih strok
 • terminološke raziskave

 

Raziskovalni interesi:

 • terminologija in terminografija
 • leksikologija in leksikografija
 • terminološko svetovanje
 • pravopis


Gostujoča raziskovalka, Terminološki center TERMCAT, Barcelona, Katalonija, Španija (2022).


Drugo:

 • soavtorica in sourednica Terminološkega slovarja betonskih konstrukcij (2021), Pravnega terminološkega slovarja (2018), Terminološkega slovarja avtomatike (2014, 2018), Gledališkega terminološkega slovarja (2007)
 • članica upravnega odbora EAFT (European Association for Terminology)
 • članica Terminološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • sourednica zbirke Terminologišče in članica uredniškega odbora Terminološke svetovalnice
 • članica uredniškega sveta Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)
 • članica uredniškega odbora portala Fran
 • članica širšega sestava Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU
 • članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU (mednarodni interdisciplinarni ciklus javnih predavanj) in uredniškega odbora publikacije Historični seminar

Izbrane publikacije:

 • Žagar Karer, M., Ledinek, N. 2021. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 41–60.
 • Žagar Karer, M., Fajfar, T. 2020. Sinonimija v terminologiji: analiza normativnih odločitev v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 68/4. 491–507.
 • Jemec Tomazin, M., Žagar Karer, M. 2020. Slovenska terminološka spletišča in njihove zasnove. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2. 693–716.
 • Fajfar, T., Jemec Tomazin, M., Žagar Karer, M. 2019. Slovenska pravna terminologija in njen prikaz v Pravnem terminološkem slovarju. Jezikoslovni zapiski 25/1. 53–66.
 • Fajfar, T., Žagar Karer, M. 2019. Analiza kratic v terminoloških slovarjih. Slavistična revija 67/4. 551–567.
 • Michelizza, M., Žagar Karer, M. 2018. Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov. Jezikoslovni zapiski 24/1. 79–92.
 • Žagar Karer, M. 2018. Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi. Slavistična revija 66/2. 235–249.
 • Fajfar, T., Žagar Karer, M. 2015. Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih. Jezikoslovni zapiski 21/1. 7–21.
 • Žagar Karer, M., Fajfar, T. 2015. Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev. Jezikoslovni zapiski 21/1. 23–35.
 • Frangež, D., Klančnik, A. T., Žagar Karer, M. idr. 2015. The importance of terminology related to child sexual exploitation. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 66/4. 291–299.
 • Žagar Karer, M. 2011. Terminologija med slovarjem in besedilom: Analiza elektrotehniške terminologije (Zbirka Linguistica et philologica, 26). Ljubljana: Založba ZRC.
 • Žagar Karer, M. 2005. Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). Jezik in slovstvo 50/2. 35–48.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Andreja Žele

Redna profesorica na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.andreja.zele@zrc-sazu.si

Nosilka predmetov:

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Nataša Jakop

Predavateljica na jezikoslovnem modulu pri predmetu Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika. Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. nadstr.
Tel.: 01 4706 174
natasa.jakop@zrc-sazu.si
Govorilne ure: četrtek 10.00–12.00

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 1999)
 • Magisterij s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2005)
 • Izredna profesorica s področja jezikoslovja (Podiplomska šola ZRC SAZU, 2021)


 • podiplomska študentka, raziskovalka, Institut für Slawistik der Universität Wien, Dunaj, Avstrija (2003)
 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hvaška (2014)

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici
 • Leksikografske in leksikološke raziskave slovenskega jezika z uporabo digitalnih jezikovnih virov
 • Enojezični slovarji slovenskega jezika

 

Raziskovalni interesi:

 • sodobna leksikologija in leksikografija
 • frazeologija
 • normativistika
 • jezikovna pragmatika

 

Drugo:

 • asistentka, Univerza v Novi Gorici (2007–2008), Univerza v Ljubljani (2015–2016).
 • urednica, Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih (2012), znanstvena monografija; Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo (2013), znanstvena monografija; Prostor in čas v frazeologiji (2016), znanstvena monografija.
 • članica Pravopisne komisije pri SAZU (2013–), članica uredniškega odbora za pripravo novega slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014–).

 • Jakop, N. 2016: Sestavine kozmosa v slovenski frazeologiji. Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 149–156.
 • Kržišnik, E., Jakop, N. 2015. Konceptualna izhodišča za vključitev frazeologije v splošni enojezični slovar slovenskega jezika. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 417–424.
 • Jakop, N., Ramadanović, E. 2015. K pravopisnemu pravilu o rabi začetnice pri nadomestnih imenih v slovenščini ob primerjavi s hrvaškim pravopisom. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 25–31.
 • Jakop, N. 2014. Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik. Prostor v jeziku in jezik v prostoru = Space in langauge and language in space (Slavistična revija 62/3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 353–362. 
 • Jakop, N. 2013. Frazeološki neologizmi v slovenščini. Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC. 157–166.
 • Jakop, N. 2012. Normativni vidik apelativizacije v frazeologiji – anomalija ali jezikovna igra?. Učenye zapiski Tavričeskogo nacional´nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo (Serija Filologija, Social´nye kommunikacii). 50–56.
 • Dobrovoljc, H., Jakop, N. 2011, 2012. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Valenčič Arh, U., Jakop, N. 2010. Semantik und Motivation in der Entstehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. Geld). Demetrio Skubic octogenario (Linguistica, 50/3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 209–223. 
 • Jakop, N. 2009. Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 15/1–2. 73–85.
 • Jakop, N. 2006. Pragmatična frazeologija (Zbirka Linguistica et philologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Jožica Škofic

Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, redna profesorica za slovenski jezik.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 4. nadstropje
01 4706 221
guzej@zrc-sazu.si
sreda, 9.00 - 11.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine (Univerza v Ljubljani, 1987)
 • Univerzitetni magisterij iz slovenskega knjižnega jezika in stilistike (Univerza v Ljubljani, 1991)
 • Doktorat iz slovenske zgodovinske slovnice in dialektologije (Univerza v Ljubljani, 1997)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Vodja aplikativnega projekta Besedje iz pomenskega polja “človek” v slovenskih narečjih, geolingvistična predstavitev (L6-9529-0618-07).
 • Vodja aplikativnega projekta Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (L6-4042).
 • Vodja bilateralnega projekta Dialektološke in onomastične raziskave ob slovensko-hrvaški meji (BI-HR/07-08-026),
 • sodelovanje pri Evropskem lingvističnem atlasu (ALE)

 

Raziskovalni interesi:

 • dialektologija slovenskega jezika
 • geolingvistika
 • narečno imenoslovje, narečno slovaropisje in narečna terminologija
 • zgodovina slovenskega jezika


 • (dodiplomska) poletna šola češkega jezika, Masarykova univerza, Brno, Češkoslovaška (1987)
 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvaška (2009–2010)
 • gostujoča profesorica (Erasmus), Univerza v Vidmu, Italija (2010), Univerza Komenskega, Bratislava, Slovaška (2012), Univerza Alpe-Adria, Celovec, Avstrija (2013), Univerza v Zadru, Hrvaška (2014, 2015)
 • raziskovalni obisk v Avstrijskem centru za digitalno humanistiko pri Avstrijski akademiji znanosti (ÖCDH ÖAW), Dunaj, Avstrija (2017)

 • predavateljica, Univerza na Primorskem, Koper (od 2006)
 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (2007–2008)
 • predavateljica, Podiplomska šola ZRC, Ljubljana (od 2013)
 • urednica, zbirka Jezikovni atlasi (Založba ZRC)
 • sourednica, zbirka Slovarji (Založba ZRC)
 • predsednica nacionalne komisije (od 2006) in članica uredniškega odbora Evropskega lingvističnega atlasa (ALE) (od 2004)
 • članica znanstvenega sveta jezikoslovne revije Gwary Dziś, Poznań, Poljska (od 2014)
 • članica komisije za imenovanja v International Society of Dialectologists and Geolinguists/SIDG (od 2012)
 • sonamestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (od 2008)
 • predsednica Znanstvenega sveta ISJFR (od 2014)
 • članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU (od 2012)
 • Prešernova nagrada za študente Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1988)

 • ŠKOFIC, Jožica, GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, KOSTELEC, Petra, NARTNIK, Vlado, PETEK, Urška, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, ZULJAN KUMAR, Danila, ŠKOFIC, Jožica (urednik). Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. ISBN 978-961-254-730-1. [COBISS.SI-ID 275727360]
 • ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 1, Atlas, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-880-3. http://sla.zrc-sazu.si, http://www.fran.si. [COBISS.SI-ID 283836672]
 • ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 2, Komentarji, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-870-4. ISBN 978-961-254-871-1. [COBISS.SI-ID 283282176]
 • ŠKOFIC, Jožica. Pomme de terre, kartoška, potato, kartoffel, patata, patata : Carte 1. 96, QI: 340 : légende. V: ALINEI, Mario (ur.). Atlas linguarum Europae : (ALE). Assen: Van Gorcum, 1983-<1997>, str. 125-154, zvd. [COBISS.SI-ID 39801901]
 • ŠKOFIC, Jožica. Pomme de terre, kartoška, potato, kartoffel, patata, patata : Carte 1. 96, QI: 340 : carte de motivations et onomasiologique : commentaire. V: ALINEI, Mario (ur.). Atlas linguarum Europae : (ALE). Assen: Van Gorcum, 1983-<1997>, vol. 1, fasc. 9, str. 193-245. [COBISS.SI-ID 39801645]
 • ŠKOFIC, Jožica. Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa. V: WEISS, Peter (ur.). Dialektološki razgledi, (Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 19, 2013, št. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 19, št. 2, str. 95-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 36793645]
 • ŠKOFIC, Jožica. Fonološki opis govora Dovjega. Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2013, letn. 6, št. 1, str. 18-37. [COBISS.SI-ID 36054061]
 • ŠKOFIC, Jožica. Slovensko-hrvaški jezikovni stik, kot se kaže v leksiki SLA. Filologija, ISSN 0449-363X, 2012, knj. 59, str. 131-151. [COBISS.SI-ID 35714605]
 • ŠKOFIC, Jožica. Glagolski termini v narečnem slovarju. Hrvatski dijalektološki zbornik, ISSN 0439-691X, 2008, knj. 14, str. 219-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 28706349]
 • ŠKOFIC, Jožica. Oblikospreminjevalni vzorci glagola v gorenjskem kroparskem govoru. Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 2008, 14, št. 2, str. 11-38. [COBISS.SI-ID 29012525]
 • ŠKOFIC, Jožica. Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo. V: TORKAR, Silvo (ur.), et al. Merkujev zbornik, (Jezikoslovni zapiski, 13, 1/2). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, str. 441-458. [COBISS.SI-ID 26991661]
 • ŠKOFIC, Jožica. Slovensko-nemški stik v govoru Sorice na Gorenjskem (po gradivu za SLA) = Slowenisch-deutscher Kontakt im Dialekt von Sorica (Zarz) in Oberkrain (nach dem Material für SLA). V: POHL, Heinz Dieter (ur.). Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007, (Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, ISSN 1562-2878, Jg. 34-36 (2008-2010)). Wien: Praesens, [med 2010 in 2011], str. 389-399. [COBISS.SI-ID 33057581]
 • KLINAR, Klemen (avtor, urednik), ŠKOFIC, Jožica, ŠEKLI, Matej, PIKO-RUSTIA, Martina. Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen : projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2012. 87 str., [4] zganj. f. pril. ISBN 978-961-6467-29-2. [COBISS.SI-ID 262352128]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Marko Snoj

Znanstveni svetnik na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, redni profesor za primerjalno jezikoslovje.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 160
marko.snoj@zrc-sazu.si
Po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz primerjalnega jezikoslovja in hetitologije (Univerza v Ljubljani, 1982)
 • Magisterij iz baltoslovanskega primerjalnega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1984)
 • Doktorat s področja primerjalnega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1989)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Novi slovar slovenskega knjižnega jezika
 • Etimologija slovenskega občnega in lastnoimenskega besedja
 • Akcentuacija praslovanskih večzložnih nominalnih osnov v indoevropeistični luči

 

Raziskovalni interesi:

 • slovaropisje sodobnega slovenskega jezika
 • slovenska, slovanska in indoevropska etimologija
 • slovanska akcentologija
 • albanistika
 • slovenski jezik 17. in 18. stoletja


 • študij albanščine, Universitet i Prishtinës, Priština, Kosovo (1986, 1987, 1989)
 • študij nemščine, Goethe Institut, Göttingen, Nemčija (1988), Prien am Chiemsee (1991)
 • gostujoči raziskovalec, Humboldtov štipendist, Universität Regensburg, Nemčija (1991–92, 1994)

 • izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (od 2015)
 • univerzitetni učitelj, Univerza v Ljubljani (od 1993)
 • predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (od 2008)
 • član uredniškega odbora spletnega portala Fran: Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU (www.fran.si)
 • urednik, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies, mednarodna znanstvena revija (1997–2011)
 • član uredniškega odbora, Jezikoslovni zapiski, znanstvena revija
 • prejemnik nagrade patra Stanislava Škrabca za posebne dosežke v slovenističnem jezikoslovju (2013)
 • prejemnik nagrade zlati znak ZRC SAZU (1996)

 • Snoj, M. 1997, 2003, 2015, 2016, Slovenski etimološki slovar. Ljubljana 1997: Mladinska knjiga; 2. izdaja, Ljubljana: Modrijan; 3. izdaja (elektronska in tiskana knjiga), Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Bizjak Končar, A., Snoj, M. (avtorja in urednika) idr. 2013, 2014, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: ZRC SAZU (elektronska in tiskana knjiga).
 • Snoj, M. 2009, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan in Založba ZRC.
 • Snoj, M. 2006, 2014 Slovar jezika Janeza Svetokriškega. (e-knjiga 2014, tiskana knjiga 2006), Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU.
 • Bezlaj, F., Snoj, M., Furlan, M., Klemenčič, S. 1982, 1995, 2005, 2007, Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga (K–O), Ljubljana: Mladinska knjiga; tretja knjiga (P–S), Ljubljana: Mladinska knjiga; četrta knjiga (Š–Ž), Ljubljana: Založba ZRC; peta knjiga (Kazala), Ljubljana: Založba ZRC.
 • Snoj, M. 1994, Rückläufiges Wörterbuch der albanischen Sprache, Hamburg: Buske, 1994.
 • Snoj, M. 2014 Slovansko *paękъ, *paǫkъ ‘aranea’. V: Jakubovicz, M. (ur.). Studia Borysiana : etymologica, diachronica, Slavica : w 75. rocznicę urodzin profesora Wiesława Borysia. Warszawa: Instytut Slawistyki, str. 57–61.
 • Snoj, M., Slovene place names with the suffix -ina: some difficult cases and implications for South Slavic onomastics. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009), str. 45–59.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za jezikoslovje.

ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 2006 001
alegan@zrc-sazu.si
četrtek, 8.00 - 10.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine in ruščine (Univerza v Ljubljani, 1988)
 • Magisterij s področja slovenskega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani 1996)
 • Doktorat s področja jezikoslovnih znanosti (Univerza v Ljubljani, 2002)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
 • Slovenske slovnice in pravopisi od 1584 do danes
 • Digitalizacija besedil 16. stoletja

 

Raziskovalni interesi:

 • slovenski jezik 16., 17., 18. in 19. stoletja
 • zgodovinska leksikologija in leksikografija
 • zgodovinska terminologija
 • zgodovinsko besedotvorje
 • jeziki v stiku


 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvaška (2014)

 • predavateljica na podiplomskem študiju, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (od 2005)
 • urednica, Linguistica et philologica, znanstvena zbirka
 • članica Slovenskega slavističnega komiteja pri Mednarodnem slavističnem komiteju (od 1998)
 • vodja jezikoslovne sekcije v Slovenskem društvu za preučevanje 18. stoletja (od 2013)

 • Legan Ravnikar, A. (soavtorica) 2015. Slovenske slovnice in pravopisi, različica 1.0 (elektronska knjiga). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju. Slovnica in slovar aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 449–456.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Problematika germanizmov v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja. Slovenski jezik na stičišču več kultur (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, str. 70–
 • Ahačič, K., Legan Ravnikar, A., Merše, M., Narat, J., Novak, F. 2014. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. http://www.fran.si/140/besedje-slovenskega-knjiznega-jezika-16-stoletja.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja. Jezikoslovni zapiski (Slovensko in slovansko) 19/1: 129–
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Characteristics of the technical terminology in Vodnik’s German-Slovene dictionary (1804–1806). Slovenski jezik Slovene linguistic studies 11/8: 79–
 • Legan Ravnikar, A. 2011. Slovenski strokovni jezik in izrazje pri Vodniku v primerjavi s starejšim Pohlinom in mlajšim Jarnikom. Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, str. 319–338, http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58.
 • Legan Ravnikar, A. 2009. Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 49–73.
 • Legan Ravnikar, A. 2008/2009. Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija (Trubarjeva številka) 56/57: 69–
 • Legan Ravnikar, A. 2008. Slovenska krščanska terminologija : od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja (Zbirka Lingua Slovenica, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. 2003. Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika. Slovenski knjižni jezik aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja, 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, str. 563–

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Darja Fišer

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete UL, izredna profesorica za prevodoslovje.

Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, soba 22a, Ljubljana
01 241 1262
darja.fiser@ff.uni-lj.si
Govorilne ure po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz prevajalstva (Univerza v Ljubljani, 2004)
 • Doktorat iz prevodoslovja (Univerza v Ljubljani, 2009)

 

Aktualni projekti:

 

Raziskovalni interesi:

 • korpusno jezikoslovje
 • leksikalna semantika
 • računalniško jezikoslovje
 • prevajalske tehnologije


 • vabljena predavateljica, Generalni direktorat za prevajanje, Luksemburg (2016)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Zurichu, Švica (2015)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Zagrebu, Hrvaška (2015)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Beogradu, Srbija (2014)
 • podoktorska raziskovalka, Univerza v Ljubljani (2010-2012)
 • gostujoča raziskovalka, Univerza Diderot, Pariz, Francija (2007)
 • mlada raziskovalka, Univerza v Ljubljani (2005-2009)

 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (2015-danes)
 • članica uredniškega odbora Journal of language modelling (Poljska akademija znanosti)
 • članica uredniškega odbora Slovenščina 2.0 (Trojina)
 • podpredsednica Stalnega odbora ESSLLI FoLLI (2015-danes)
 • predsednica Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (2014-danes)
 • članica Upravnega odbora Clarin.si (2014-danes)
 • vodja katedre za leksikologijo, terminologijo in prevajalske tehnologije na Oddelku za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2015-danes)

 • FIŠER, Darja, SAGOT, Benoît. Constructing a poor man’s wordnet in a resource-rich world. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2015, vol. 49, str. 601-635, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s10579-015-9295-6/fulltext.html, doi: 1007/s10579-015-9295-6. [COBISS.SI-ID 56782434]
 • GORJANC, Vojko, FIŠER, Darja. Korpusna analiza. 2., predelana in razširjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-237-610-9. [COBISS.SI-ID 269429504]
 • FIŠER, Darja, PIASECKI, Maciej, BRODA, Bartosz. Grounding sloWNet on Slovene corpus data. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije, (Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, Tematska številka, Letn. 1, št. 2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2013, letn. 1, št. 2, str. 82-112, tabele. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/2/Slo2.0_2013_2_05.pdf. [COBISS.SI-ID 36636717]
 • FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Best friends or just faking it? : corpus-based extraction of Slovene-Croatian translation equivalents and false friends. Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, 2013, letn. 1, št. 1, str. 50-77. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/1/Slo2.0_2013_1_04.pdf. [COBISS.SI-ID 35616045]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž. Semantic concordances for Slovene. Studia Kognitywne, ISSN 1641-9758, 2009, no. 9, str. 89-100. [COBISS.SI-ID 23666983]
 • FIŠER, Darja, SAGOT, Benoît. Combining multiple resources to build reliable wordnets. V: SOJKA, Petr (ur.). Text, speech and dialogue : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743), (Lecture notes in artifical intelligence, 5346). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2008, str. [61]-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 40118626]
 • tipologija 1.08 -> 1.01
 • FIŠER, Darja, ČIBEJ, Jaka. Potencial množičenja v sodobni leksikografiji. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 542-564, ilustr. [COBISS.SI-ID 58896994]
 • FIŠER, Darja, ČIBEJ, Jaka, DOBROVOLJC, Kaja, GANTAR, Polona, KOSEM, Iztok, ARHAR HOLDT, Špela, POPIČ, Damjan, ERJAVEC, Tomaž. Množičenje za slovar sodobnega slovenskega jezika. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 566-586, ilustr. [COBISS.SI-ID 58762082]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž, ČIBEJ, Jaka, LJUBEŠIĆ, Nikola. Gradnja in anliza korpusa spletne slovenščine JANES. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 34). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 1, str. 217-223, graf. prikaz. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%201/Fiser-Erj-Cib-Lju.pdf. [COBISS.SI-ID 59017570]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž, LJUBEŠIĆ, Nikola, MILIČEVIĆ, Maja. Comparing the nonstandard language of Slovene, Croatian and Serbian tweets. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 34). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 1, str. 225-231, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%201/Fiser-Erj-Lju-Mil.pdf. [COBISS.SI-ID 59028578]
 • FIŠER, Darja. Večjezični semantični leksikoni skozi kontrastivno prizmo. V: PISANSKI PETERLIN, Agnes (ur.), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.). Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014, str. 268-281, ilustr. [COBISS.SI-ID 56490338]
 • FIŠER, Darja, TAVČAR, Aleš. Več glav več ve : uporaba množičenja za čiščenje sloWNeta. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 125-132, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Fiser.pdf. [COBISS.SI-ID 53227362]
 • FIŠER, Darja, BIZJAK, Kristina. Pogled na pojme med jeziki in jezikovnimi viri. V: VINTAR, Špela (ur.). Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 144-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 51663458]
 • FIŠER, Darja. Language resources and tools for semantically enhanced processing of Slovene. V: VERTAN, Cristina (ur.), HAHN, Walther von (ur.). Multilingual processing in eastern and southern EU languages : low-resourced technologies in translation. [S.l.]: Cambridge Scholars, 2012, str. 92-118. [COBISS.SI-ID 50261858]
 • FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Avtomatsko luščenje hrvaško-slovenskega leksikona iz primerljivih korpusov. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 137-144. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Fiser_Ljubesic.pdf. [COBISS.SI-ID 47260258]
 • FIŠER, Darja, POLLAK, Senja, VINTAR, Špela. Samodejno luščenje definicij iz specializiranih besedil. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 145-150. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Fiser_Pollak_Vintar.pdf. [COBISS.SI-ID 47262818]
 • FIŠER, Darja. Semantično označevanje korpusov. V: VINTAR, Špela (ur.). Slovenske korpusne raziskave, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 110-130, tabele. [COBISS.SI-ID 43099234]
 • FIŠER, Darja. Pristopi za avtomatizirano gradnjo semantičnih zbirk. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 357-370. [COBISS.SI-ID 40758626]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec

Višji znanstveni sodelavec na Odseku za tehnologije znanja Inštituta »Jožef Stefan«, izredni profesor za jezikovne tehnologije.

IJS E8, Jamova cesta 39, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 477 35 07
tomaz.erjavec@ijs.si
Po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1984)
 • Magisterij s področja računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1990)
 • Magisterij s področja kognitivnih znanosti (Univerza v Edinburgu, 1992)
 • Doktorat s področja računalništva in jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1997)

 

Aktualni projekti:

 

Raziskovalni interesi:

 • računalniško jezikoslovje
 • korpusno jezikoslovje
 • digitalna humanistika
 • standardizacija zapisa jeziko(slo)vnih podatkov


 • podiplomski študent, raziskovalec, Univerza v Edinburgu, Velika Britanija (1991 – 1993)
 • gostujoči raziskovalec, Univerza v Tokiu, Japonska (2002)
 • gostujoči raziskovalec, Združeni raziskovani center EU, Ispra, Italija (2004)

 • predavatelj, Mednarodna podiplomska šola Jožef Stefana (od 2004)
 • predavatelj, Univerza v Novi Gorici (2005–2009)
 • predavatelj, Univerza v Gradcu (2006–2012)
 • član uredniškega odbora Journal of Language Resources and Evaluation (Springer)
 • član uredniškega odbora Journal of Corpus Linguistics (John Benjamins)
 • nacionalni koordinator raziskovalne infrastrukture CLARIN.SI
 • ustanovni predsednik Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (1998–2006)
 • član ISO TC 37 SC4 in SIST IDT

 • SCHERRER, Yves, ERJAVEC, Tomaž. Modernising historical Slovene words. Natural language engineering, ISSN 1351-3249, 2016, 26 str., doi: 1017/S1351324915000236. [COBISS.SI-ID 28767015]
 • ERJAVEC, Tomaž. The IMP historical Slovene language resources. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2015, vol. 49, no. 3, str. 753-775, doi: 1007/s10579-015-9294-7. [COBISS.SI-ID 28321575]
 • ERJAVEC, Tomaž, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša. The slWaC corpus of the Slovene Web. Informatica, ISSN 0350-5596, Mar. 2015, vol. 39, no. 1, str. 35-42, ilustr. http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/749/609. [COBISS.SI-ID 33332573]
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Razvoj korpusa slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes. V: FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana, 25.-27. november 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 20-26, ilustr. http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/11/Konferenca2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59109218]
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša, MIKOLIČ, Vesna. Nadgradnja Gigafide : spletna besedila. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 242-260, tabele. [COBISS.SI-ID 33692253]
 • ERJAVEC, Tomaž. Odprt dostop do podatkovne baze slovarja. V: GRAHEK, Irena (ur.), BERGOČ, Simona (ur.). Novi slovar za 21. stoletje : e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014, 10 str. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/20-_Tomaz_Erjavec-SlovarPosvet.pdf. [COBISS.SI-ID 28071719]
 • OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A register of early modern Slovenian manuscripts. Journal of the Text Encoding Initiative, ISSN 2162-5603, March 2013, issue 4, str. 1-13, ilustr. http://jtei.revues.org/715. [COBISS.SI-ID 36455981]
 • ERJAVEC, Tomaž. Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, 2013, letn. 1, št. 1, str. 24-49. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/1/Slo2.0_2013_1_03.pdf. [COBISS.SI-ID 35615789]
 • ERJAVEC, Tomaž. Posodabljanje starejše slovenščine. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, okt./nov./dec. 2013, letn. 21, št. 4, str. 186-195, tabele. [COBISS.SI-ID 27352871]
 • ERJAVEC, Tomaž. MULTEXT-East : morphosyntactic resources for Central and Eastern European languages. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2012, vol. 46, no. 1, str. 131-142, doi: 1007/s10579-011-9174-8. [COBISS.SI-ID 25372199]
 • LOGAR, Nataša, GRČAR, Miha, BRAKUS, Marko, ERJAVEC, Tomaž, ARHAR HOLDT, Špela, KREK, Simon. Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES : gradnja, vsebina, uporaba, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko: Fakulteta za družbene vede, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-92983-6-7. ISBN 978-961-235-596-8. [COBISS.SI-ID 262711040]
 • ERJAVEC, Tomaž, JAVORŠEK, Jan Jona, OGRIN, Matija, VIDE OGRIN, Petra. Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje : vprašanje trajnosti elektronskih besedil. Knjižnica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 2011, letn. 55, št. 1, str. 103-114. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1101/Erjavec_etal.pdf. [COBISS.SI-ID 24773671]
 • ERJAVEC, Tomaž. Text encoding initiative guidelines and their localisation. Infoteka, ISSN 1450-9687. [Tiskana izd.], 2010, vol. 11, no. 1, str. 3a-14a. [COBISS.SI-ID 23703847]
 • HMELJAK SANGAWA, Kristina, ERJAVEC, Tomaž. The Japanese-Slovene dictionary JASLO : its developments, enhancement and use. Studia Kognitywne, ISSN 1641-9758, 2010, vol. 10, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 23667495]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Terminologija in terminografija

Doc. dr. Mojca Žagar Karer,

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin,

ECTS: 6