Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem ǀ

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti ǀ

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja ǀ

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev ǀ

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki ǀ

Dr. Karmen Kenda-Jež,

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja ǀ

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij ǀ

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop ǀ

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Nataša Jakop

Predavateljica na jezikoslovnem modulu pri predmetu Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika. Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU

ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. nadstr.
Tel.: 01 4706 174
natasa.jakop@zrc-sazu.si
Govorilne ure: četrtek 10.00–12.00

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo (Univerza v Ljubljani, 1999)
 • Magisterij s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2005)
 • Izredna profesorica s področja jezikoslovja (Podiplomska šola ZRC SAZU, 2021)


 • podiplomska študentka, raziskovalka, Institut für Slawistik der Universität Wien, Dunaj, Avstrija (2003)
 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hvaška (2014)

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici
 • Leksikografske in leksikološke raziskave slovenskega jezika z uporabo digitalnih jezikovnih virov
 • Enojezični slovarji slovenskega jezika

 

Raziskovalni interesi:

 • sodobna leksikologija in leksikografija
 • frazeologija
 • normativistika
 • jezikovna pragmatika

 

Drugo:

 • asistentka, Univerza v Novi Gorici (2007–2008), Univerza v Ljubljani (2015–2016).
 • urednica, Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih (2012), znanstvena monografija; Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo (2013), znanstvena monografija; Prostor in čas v frazeologiji (2016), znanstvena monografija.
 • članica Pravopisne komisije pri SAZU (2013–), članica uredniškega odbora za pripravo novega slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014–).

 • Jakop, N. 2016: Sestavine kozmosa v slovenski frazeologiji. Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 149–156.
 • Kržišnik, E., Jakop, N. 2015. Konceptualna izhodišča za vključitev frazeologije v splošni enojezični slovar slovenskega jezika. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 417–424.
 • Jakop, N., Ramadanović, E. 2015. K pravopisnemu pravilu o rabi začetnice pri nadomestnih imenih v slovenščini ob primerjavi s hrvaškim pravopisom. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 25–31.
 • Jakop, N. 2014. Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik. Prostor v jeziku in jezik v prostoru = Space in langauge and language in space (Slavistična revija 62/3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 353–362. 
 • Jakop, N. 2013. Frazeološki neologizmi v slovenščini. Frazeološka simfonija: sodobni pogledi na frazeologijo. Ljubljana: Založba ZRC. 157–166.
 • Jakop, N. 2012. Normativni vidik apelativizacije v frazeologiji – anomalija ali jezikovna igra?. Učenye zapiski Tavričeskogo nacional´nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo (Serija Filologija, Social´nye kommunikacii). 50–56.
 • Dobrovoljc, H., Jakop, N. 2011, 2012. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Valenčič Arh, U., Jakop, N. 2010. Semantik und Motivation in der Entstehung der Phraseme mit der Komponente denar (dt. Geld). Demetrio Skubic octogenario (Linguistica, 50/3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 209–223. 
 • Jakop, N. 2009. Osvetlitev rabe velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih s priponskimi obrazili -ov/-ev, -in v slovenščini. Jezikoslovni zapiski 15/1–2. 73–85.
 • Jakop, N. 2006. Pragmatična frazeologija (Zbirka Linguistica et philologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Jožica Škofic

Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, redna profesorica za slovenski jezik.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 4. nadstropje
01 4706 221
guzej@zrc-sazu.si
sreda, 9.00 - 11.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine (Univerza v Ljubljani, 1987)
 • Univerzitetni magisterij iz slovenskega knjižnega jezika in stilistike (Univerza v Ljubljani, 1991)
 • Doktorat iz slovenske zgodovinske slovnice in dialektologije (Univerza v Ljubljani, 1997)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Vodja aplikativnega projekta Besedje iz pomenskega polja “človek” v slovenskih narečjih, geolingvistična predstavitev (L6-9529-0618-07).
 • Vodja aplikativnega projekta Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev (L6-4042).
 • Vodja bilateralnega projekta Dialektološke in onomastične raziskave ob slovensko-hrvaški meji (BI-HR/07-08-026),
 • sodelovanje pri Evropskem lingvističnem atlasu (ALE)

 

Raziskovalni interesi:

 • dialektologija slovenskega jezika
 • geolingvistika
 • narečno imenoslovje, narečno slovaropisje in narečna terminologija
 • zgodovina slovenskega jezika


 • (dodiplomska) poletna šola češkega jezika, Masarykova univerza, Brno, Češkoslovaška (1987)
 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvaška (2009–2010)
 • gostujoča profesorica (Erasmus), Univerza v Vidmu, Italija (2010), Univerza Komenskega, Bratislava, Slovaška (2012), Univerza Alpe-Adria, Celovec, Avstrija (2013), Univerza v Zadru, Hrvaška (2014, 2015)
 • raziskovalni obisk v Avstrijskem centru za digitalno humanistiko pri Avstrijski akademiji znanosti (ÖCDH ÖAW), Dunaj, Avstrija (2017)

 • predavateljica, Univerza na Primorskem, Koper (od 2006)
 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (2007–2008)
 • predavateljica, Podiplomska šola ZRC, Ljubljana (od 2013)
 • urednica, zbirka Jezikovni atlasi (Založba ZRC)
 • sourednica, zbirka Slovarji (Založba ZRC)
 • predsednica nacionalne komisije (od 2006) in članica uredniškega odbora Evropskega lingvističnega atlasa (ALE) (od 2004)
 • članica znanstvenega sveta jezikoslovne revije Gwary Dziś, Poznań, Poljska (od 2014)
 • članica komisije za imenovanja v International Society of Dialectologists and Geolinguists/SIDG (od 2012)
 • sonamestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (od 2008)
 • predsednica Znanstvenega sveta ISJFR (od 2014)
 • članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU (od 2012)
 • Prešernova nagrada za študente Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1988)

 • ŠKOFIC, Jožica, GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, KOSTELEC, Petra, NARTNIK, Vlado, PETEK, Urška, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, ZULJAN KUMAR, Danila, ŠKOFIC, Jožica (urednik). Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. ISBN 978-961-254-730-1. [COBISS.SI-ID 275727360]
 • ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 1, Atlas, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-880-3. http://sla.zrc-sazu.si, http://www.fran.si. [COBISS.SI-ID 283836672]
 • ŠKOFIC, Jožica (avtor, urednik), GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša, KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej (avtor, urednik), ZULJAN KUMAR, Danila. Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija. 2, Komentarji, (Zbirka Jezikovni atlasi). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-870-4. ISBN 978-961-254-871-1. [COBISS.SI-ID 283282176]
 • ŠKOFIC, Jožica. Pomme de terre, kartoška, potato, kartoffel, patata, patata : Carte 1. 96, QI: 340 : légende. V: ALINEI, Mario (ur.). Atlas linguarum Europae : (ALE). Assen: Van Gorcum, 1983-<1997>, str. 125-154, zvd. [COBISS.SI-ID 39801901]
 • ŠKOFIC, Jožica. Pomme de terre, kartoška, potato, kartoffel, patata, patata : Carte 1. 96, QI: 340 : carte de motivations et onomasiologique : commentaire. V: ALINEI, Mario (ur.). Atlas linguarum Europae : (ALE). Assen: Van Gorcum, 1983-<1997>, vol. 1, fasc. 9, str. 193-245. [COBISS.SI-ID 39801645]
 • ŠKOFIC, Jožica. Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa. V: WEISS, Peter (ur.). Dialektološki razgledi, (Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 19, 2013, št. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 19, št. 2, str. 95-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 36793645]
 • ŠKOFIC, Jožica. Fonološki opis govora Dovjega. Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2013, letn. 6, št. 1, str. 18-37. [COBISS.SI-ID 36054061]
 • ŠKOFIC, Jožica. Slovensko-hrvaški jezikovni stik, kot se kaže v leksiki SLA. Filologija, ISSN 0449-363X, 2012, knj. 59, str. 131-151. [COBISS.SI-ID 35714605]
 • ŠKOFIC, Jožica. Glagolski termini v narečnem slovarju. Hrvatski dijalektološki zbornik, ISSN 0439-691X, 2008, knj. 14, str. 219-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 28706349]
 • ŠKOFIC, Jožica. Oblikospreminjevalni vzorci glagola v gorenjskem kroparskem govoru. Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 2008, 14, št. 2, str. 11-38. [COBISS.SI-ID 29012525]
 • ŠKOFIC, Jožica. Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo. V: TORKAR, Silvo (ur.), et al. Merkujev zbornik, (Jezikoslovni zapiski, 13, 1/2). Ljubljana: Založba ZRC, 2007, str. 441-458. [COBISS.SI-ID 26991661]
 • ŠKOFIC, Jožica. Slovensko-nemški stik v govoru Sorice na Gorenjskem (po gradivu za SLA) = Slowenisch-deutscher Kontakt im Dialekt von Sorica (Zarz) in Oberkrain (nach dem Material für SLA). V: POHL, Heinz Dieter (ur.). Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007, (Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, ISSN 1562-2878, Jg. 34-36 (2008-2010)). Wien: Praesens, [med 2010 in 2011], str. 389-399. [COBISS.SI-ID 33057581]
 • KLINAR, Klemen (avtor, urednik), ŠKOFIC, Jožica, ŠEKLI, Matej, PIKO-RUSTIA, Martina. Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen : projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2012. 87 str., [4] zganj. f. pril. ISBN 978-961-6467-29-2. [COBISS.SI-ID 262352128]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Marko Snoj

Znanstveni svetnik na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, redni profesor za primerjalno jezikoslovje.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 160
marko.snoj@zrc-sazu.si
Po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz primerjalnega jezikoslovja in hetitologije (Univerza v Ljubljani, 1982)
 • Magisterij iz baltoslovanskega primerjalnega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1984)
 • Doktorat s področja primerjalnega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1989)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Novi slovar slovenskega knjižnega jezika
 • Etimologija slovenskega občnega in lastnoimenskega besedja
 • Akcentuacija praslovanskih večzložnih nominalnih osnov v indoevropeistični luči

 

Raziskovalni interesi:

 • slovaropisje sodobnega slovenskega jezika
 • slovenska, slovanska in indoevropska etimologija
 • slovanska akcentologija
 • albanistika
 • slovenski jezik 17. in 18. stoletja


 • študij albanščine, Universitet i Prishtinës, Priština, Kosovo (1986, 1987, 1989)
 • študij nemščine, Goethe Institut, Göttingen, Nemčija (1988), Prien am Chiemsee (1991)
 • gostujoči raziskovalec, Humboldtov štipendist, Universität Regensburg, Nemčija (1991–92, 1994)

 • izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (od 2015)
 • univerzitetni učitelj, Univerza v Ljubljani (od 1993)
 • predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (od 2008)
 • član uredniškega odbora spletnega portala Fran: Slovarji inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU (www.fran.si)
 • urednik, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies, mednarodna znanstvena revija (1997–2011)
 • član uredniškega odbora, Jezikoslovni zapiski, znanstvena revija
 • prejemnik nagrade patra Stanislava Škrabca za posebne dosežke v slovenističnem jezikoslovju (2013)
 • prejemnik nagrade zlati znak ZRC SAZU (1996)

 • Snoj, M. 1997, 2003, 2015, 2016, Slovenski etimološki slovar. Ljubljana 1997: Mladinska knjiga; 2. izdaja, Ljubljana: Modrijan; 3. izdaja (elektronska in tiskana knjiga), Ljubljana: ZRC SAZU.
 • Bizjak Končar, A., Snoj, M. (avtorja in urednika) idr. 2013, 2014, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: ZRC SAZU (elektronska in tiskana knjiga).
 • Snoj, M. 2009, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: Modrijan in Založba ZRC.
 • Snoj, M. 2006, 2014 Slovar jezika Janeza Svetokriškega. (e-knjiga 2014, tiskana knjiga 2006), Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU.
 • Bezlaj, F., Snoj, M., Furlan, M., Klemenčič, S. 1982, 1995, 2005, 2007, Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga (K–O), Ljubljana: Mladinska knjiga; tretja knjiga (P–S), Ljubljana: Mladinska knjiga; četrta knjiga (Š–Ž), Ljubljana: Založba ZRC; peta knjiga (Kazala), Ljubljana: Založba ZRC.
 • Snoj, M. 1994, Rückläufiges Wörterbuch der albanischen Sprache, Hamburg: Buske, 1994.
 • Snoj, M. 2014 Slovansko *paękъ, *paǫkъ ‘aranea’. V: Jakubovicz, M. (ur.). Studia Borysiana : etymologica, diachronica, Slavica : w 75. rocznicę urodzin profesora Wiesława Borysia. Warszawa: Instytut Slawistyki, str. 57–61.
 • Snoj, M., Slovene place names with the suffix -ina: some difficult cases and implications for South Slavic onomastics. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009), str. 45–59.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za jezikoslovje.

ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 2006 001
alegan@zrc-sazu.si
četrtek, 8.00 - 10.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine in ruščine (Univerza v Ljubljani, 1988)
 • Magisterij s področja slovenskega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani 1996)
 • Doktorat s področja jezikoslovnih znanosti (Univerza v Ljubljani, 2002)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
 • Slovenske slovnice in pravopisi od 1584 do danes
 • Digitalizacija besedil 16. stoletja

 

Raziskovalni interesi:

 • slovenski jezik 16., 17., 18. in 19. stoletja
 • zgodovinska leksikologija in leksikografija
 • zgodovinska terminologija
 • zgodovinsko besedotvorje
 • jeziki v stiku


 • gostujoča raziskovalka, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvaška (2014)

 • predavateljica na podiplomskem študiju, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (od 2005)
 • urednica, Linguistica et philologica, znanstvena zbirka
 • članica Slovenskega slavističnega komiteja pri Mednarodnem slavističnem komiteju (od 1998)
 • vodja jezikoslovne sekcije v Slovenskem društvu za preučevanje 18. stoletja (od 2013)

 • Legan Ravnikar, A. (soavtorica) 2015. Slovenske slovnice in pravopisi, različica 1.0 (elektronska knjiga). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. Iz slovaropisne delavnice: ugotavljanje in strukturiranje pomenov pri večpomenskih leksemih v zgodovinskem slovarju. Slovnica in slovar aktualni jezikovni opis (Obdobja, 34). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 449–456.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Problematika germanizmov v zgodovinskem slovarju knjižne slovenščine 16. stoletja. Slovenski jezik na stičišču več kultur (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, str. 70–
 • Ahačič, K., Legan Ravnikar, A., Merše, M., Narat, J., Novak, F. 2014. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. http://www.fran.si/140/besedje-slovenskega-knjiznega-jezika-16-stoletja.
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja. Jezikoslovni zapiski (Slovensko in slovansko) 19/1: 129–
 • Legan Ravnikar, A. 2013. Characteristics of the technical terminology in Vodnik’s German-Slovene dictionary (1804–1806). Slovenski jezik Slovene linguistic studies 11/8: 79–
 • Legan Ravnikar, A. 2011. Slovenski strokovni jezik in izrazje pri Vodniku v primerjavi s starejšim Pohlinom in mlajšim Jarnikom. Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, str. 319–338, http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=58.
 • Legan Ravnikar, A. 2009. Razvoj slovenskega strokovnega izrazja. Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 49–73.
 • Legan Ravnikar, A. 2008/2009. Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah. Slavistična revija (Trubarjeva številka) 56/57: 69–
 • Legan Ravnikar, A. 2008. Slovenska krščanska terminologija : od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja (Zbirka Lingua Slovenica, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Legan Ravnikar, A. 2003. Oblikovanje obredne terminologije v okviru normiranja slovenskega knjižnega jezika. Slovenski knjižni jezik aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja, 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, str. 563–

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Darja Fišer

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete UL, izredna profesorica za prevodoslovje.

Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, soba 22a, Ljubljana
01 241 1262
darja.fiser@ff.uni-lj.si
Govorilne ure po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz prevajalstva (Univerza v Ljubljani, 2004)
 • Doktorat iz prevodoslovja (Univerza v Ljubljani, 2009)

 

Aktualni projekti:

 

Raziskovalni interesi:

 • korpusno jezikoslovje
 • leksikalna semantika
 • računalniško jezikoslovje
 • prevajalske tehnologije


 • vabljena predavateljica, Generalni direktorat za prevajanje, Luksemburg (2016)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Zurichu, Švica (2015)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Zagrebu, Hrvaška (2015)
 • vabljena predavateljica, Univerza v Beogradu, Srbija (2014)
 • podoktorska raziskovalka, Univerza v Ljubljani (2010-2012)
 • gostujoča raziskovalka, Univerza Diderot, Pariz, Francija (2007)
 • mlada raziskovalka, Univerza v Ljubljani (2005-2009)

 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (2015-danes)
 • članica uredniškega odbora Journal of language modelling (Poljska akademija znanosti)
 • članica uredniškega odbora Slovenščina 2.0 (Trojina)
 • podpredsednica Stalnega odbora ESSLLI FoLLI (2015-danes)
 • predsednica Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (2014-danes)
 • članica Upravnega odbora Clarin.si (2014-danes)
 • vodja katedre za leksikologijo, terminologijo in prevajalske tehnologije na Oddelku za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2015-danes)

 • FIŠER, Darja, SAGOT, Benoît. Constructing a poor man’s wordnet in a resource-rich world. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2015, vol. 49, str. 601-635, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s10579-015-9295-6/fulltext.html, doi: 1007/s10579-015-9295-6. [COBISS.SI-ID 56782434]
 • GORJANC, Vojko, FIŠER, Darja. Korpusna analiza. 2., predelana in razširjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-237-610-9. [COBISS.SI-ID 269429504]
 • FIŠER, Darja, PIASECKI, Maciej, BRODA, Bartosz. Grounding sloWNet on Slovene corpus data. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije, (Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, Tematska številka, Letn. 1, št. 2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2013, letn. 1, št. 2, str. 82-112, tabele. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/2/Slo2.0_2013_2_05.pdf. [COBISS.SI-ID 36636717]
 • FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Best friends or just faking it? : corpus-based extraction of Slovene-Croatian translation equivalents and false friends. Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, 2013, letn. 1, št. 1, str. 50-77. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/1/Slo2.0_2013_1_04.pdf. [COBISS.SI-ID 35616045]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž. Semantic concordances for Slovene. Studia Kognitywne, ISSN 1641-9758, 2009, no. 9, str. 89-100. [COBISS.SI-ID 23666983]
 • FIŠER, Darja, SAGOT, Benoît. Combining multiple resources to build reliable wordnets. V: SOJKA, Petr (ur.). Text, speech and dialogue : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743), (Lecture notes in artifical intelligence, 5346). Berlin; Heidelberg; New York: Springer, cop. 2008, str. [61]-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 40118626]
 • tipologija 1.08 -> 1.01
 • FIŠER, Darja, ČIBEJ, Jaka. Potencial množičenja v sodobni leksikografiji. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 542-564, ilustr. [COBISS.SI-ID 58896994]
 • FIŠER, Darja, ČIBEJ, Jaka, DOBROVOLJC, Kaja, GANTAR, Polona, KOSEM, Iztok, ARHAR HOLDT, Špela, POPIČ, Damjan, ERJAVEC, Tomaž. Množičenje za slovar sodobnega slovenskega jezika. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 566-586, ilustr. [COBISS.SI-ID 58762082]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž, ČIBEJ, Jaka, LJUBEŠIĆ, Nikola. Gradnja in anliza korpusa spletne slovenščine JANES. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 34). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 1, str. 217-223, graf. prikaz. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%201/Fiser-Erj-Cib-Lju.pdf. [COBISS.SI-ID 59017570]
 • FIŠER, Darja, ERJAVEC, Tomaž, LJUBEŠIĆ, Nikola, MILIČEVIĆ, Maja. Comparing the nonstandard language of Slovene, Croatian and Serbian tweets. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 34). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, del 1, str. 225-231, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%201/Fiser-Erj-Lju-Mil.pdf. [COBISS.SI-ID 59028578]
 • FIŠER, Darja. Večjezični semantični leksikoni skozi kontrastivno prizmo. V: PISANSKI PETERLIN, Agnes (ur.), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.). Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014, str. 268-281, ilustr. [COBISS.SI-ID 56490338]
 • FIŠER, Darja, TAVČAR, Aleš. Več glav več ve : uporaba množičenja za čiščenje sloWNeta. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 125-132, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Fiser.pdf. [COBISS.SI-ID 53227362]
 • FIŠER, Darja, BIZJAK, Kristina. Pogled na pojme med jeziki in jezikovnimi viri. V: VINTAR, Špela (ur.). Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 144-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 51663458]
 • FIŠER, Darja. Language resources and tools for semantically enhanced processing of Slovene. V: VERTAN, Cristina (ur.), HAHN, Walther von (ur.). Multilingual processing in eastern and southern EU languages : low-resourced technologies in translation. [S.l.]: Cambridge Scholars, 2012, str. 92-118. [COBISS.SI-ID 50261858]
 • FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Avtomatsko luščenje hrvaško-slovenskega leksikona iz primerljivih korpusov. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 137-144. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Fiser_Ljubesic.pdf. [COBISS.SI-ID 47260258]
 • FIŠER, Darja, POLLAK, Senja, VINTAR, Špela. Samodejno luščenje definicij iz specializiranih besedil. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 145-150. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Zbornik/Fiser_Pollak_Vintar.pdf. [COBISS.SI-ID 47262818]
 • FIŠER, Darja. Semantično označevanje korpusov. V: VINTAR, Špela (ur.). Slovenske korpusne raziskave, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 110-130, tabele. [COBISS.SI-ID 43099234]
 • FIŠER, Darja. Pristopi za avtomatizirano gradnjo semantičnih zbirk. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.), HUMAR, Marjeta (ur.). Terminologija in sodobna terminografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 357-370. [COBISS.SI-ID 40758626]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec

Višji znanstveni sodelavec na Odseku za tehnologije znanja Inštituta »Jožef Stefan«, izredni profesor za jezikovne tehnologije.

IJS E8, Jamova cesta 39, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 477 35 07
tomaz.erjavec@ijs.si
Po dogovoru.

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1984)
 • Magisterij s področja računalništva in informatike (Univerza v Ljubljani, 1990)
 • Magisterij s področja kognitivnih znanosti (Univerza v Edinburgu, 1992)
 • Doktorat s področja računalništva in jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 1997)

 

Aktualni projekti:

 

Raziskovalni interesi:

 • računalniško jezikoslovje
 • korpusno jezikoslovje
 • digitalna humanistika
 • standardizacija zapisa jeziko(slo)vnih podatkov


 • podiplomski študent, raziskovalec, Univerza v Edinburgu, Velika Britanija (1991 – 1993)
 • gostujoči raziskovalec, Univerza v Tokiu, Japonska (2002)
 • gostujoči raziskovalec, Združeni raziskovani center EU, Ispra, Italija (2004)

 • predavatelj, Mednarodna podiplomska šola Jožef Stefana (od 2004)
 • predavatelj, Univerza v Novi Gorici (2005–2009)
 • predavatelj, Univerza v Gradcu (2006–2012)
 • član uredniškega odbora Journal of Language Resources and Evaluation (Springer)
 • član uredniškega odbora Journal of Corpus Linguistics (John Benjamins)
 • nacionalni koordinator raziskovalne infrastrukture CLARIN.SI
 • ustanovni predsednik Slovenskega društva za jezikovne tehnologije (1998–2006)
 • član ISO TC 37 SC4 in SIST IDT

 • SCHERRER, Yves, ERJAVEC, Tomaž. Modernising historical Slovene words. Natural language engineering, ISSN 1351-3249, 2016, 26 str., doi: 1017/S1351324915000236. [COBISS.SI-ID 28767015]
 • ERJAVEC, Tomaž. The IMP historical Slovene language resources. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2015, vol. 49, no. 3, str. 753-775, doi: 1007/s10579-015-9294-7. [COBISS.SI-ID 28321575]
 • ERJAVEC, Tomaž, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša. The slWaC corpus of the Slovene Web. Informatica, ISSN 0350-5596, Mar. 2015, vol. 39, no. 1, str. 35-42, ilustr. http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/749/609. [COBISS.SI-ID 33332573]
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola. Razvoj korpusa slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes. V: FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana, 25.-27. november 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 20-26, ilustr. http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/11/Konferenca2015.pdf. [COBISS.SI-ID 59109218]
 • ERJAVEC, Tomaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, LOGAR, Nataša, MIKOLIČ, Vesna. Nadgradnja Gigafide : spletna besedila. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 242-260, tabele. [COBISS.SI-ID 33692253]
 • ERJAVEC, Tomaž. Odprt dostop do podatkovne baze slovarja. V: GRAHEK, Irena (ur.), BERGOČ, Simona (ur.). Novi slovar za 21. stoletje : e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014, 10 str. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/20-_Tomaz_Erjavec-SlovarPosvet.pdf. [COBISS.SI-ID 28071719]
 • OGRIN, Matija, JAVORŠEK, Jan Jona, ERJAVEC, Tomaž. A register of early modern Slovenian manuscripts. Journal of the Text Encoding Initiative, ISSN 2162-5603, March 2013, issue 4, str. 1-13, ilustr. http://jtei.revues.org/715. [COBISS.SI-ID 36455981]
 • ERJAVEC, Tomaž. Korpusi in konkordančniki na strežniku nl.ijs.si. Slovenščina 2.0, ISSN 2335-2736, 2013, letn. 1, št. 1, str. 24-49. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013/1/Slo2.0_2013_1_03.pdf. [COBISS.SI-ID 35615789]
 • ERJAVEC, Tomaž. Posodabljanje starejše slovenščine. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, okt./nov./dec. 2013, letn. 21, št. 4, str. 186-195, tabele. [COBISS.SI-ID 27352871]
 • ERJAVEC, Tomaž. MULTEXT-East : morphosyntactic resources for Central and Eastern European languages. Language resources and evaluation, ISSN 1574-020X, 2012, vol. 46, no. 1, str. 131-142, doi: 1007/s10579-011-9174-8. [COBISS.SI-ID 25372199]
 • LOGAR, Nataša, GRČAR, Miha, BRAKUS, Marko, ERJAVEC, Tomaž, ARHAR HOLDT, Špela, KREK, Simon. Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES : gradnja, vsebina, uporaba, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko: Fakulteta za družbene vede, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-92983-6-7. ISBN 978-961-235-596-8. [COBISS.SI-ID 262711040]
 • ERJAVEC, Tomaž, JAVORŠEK, Jan Jona, OGRIN, Matija, VIDE OGRIN, Petra. Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje : vprašanje trajnosti elektronskih besedil. Knjižnica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], 2011, letn. 55, št. 1, str. 103-114. http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1101/Erjavec_etal.pdf. [COBISS.SI-ID 24773671]
 • ERJAVEC, Tomaž. Text encoding initiative guidelines and their localisation. Infoteka, ISSN 1450-9687. [Tiskana izd.], 2010, vol. 11, no. 1, str. 3a-14a. [COBISS.SI-ID 23703847]
 • HMELJAK SANGAWA, Kristina, ERJAVEC, Tomaž. The Japanese-Slovene dictionary JASLO : its developments, enhancement and use. Studia Kognitywne, ISSN 1641-9758, 2010, vol. 10, str. 203-216. [COBISS.SI-ID 23667495]

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za slovenski jezik.

ZRC SAZU, Novi trg 4, 1. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 185
ngk@zrc-sazu.si
četrtek, 8.00 - 10.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenščine in sociologije (Univerza v Ljubljani, 1998)
 • Magisterij s področja slovenskega jezika (Univerza v Ljubljani, 2002)
 • Doktorat s področja splošnega jezikoslovja (Univerza v Ljubljani, 2008)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Stilno-zvrstno označevanje v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika
 • Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika
 • Novi razlagalni slovar slovenskega knjižnega jezika
 • Raziskave o znanju in rabah slovenskega jezika v jezikovno mešanih okoljih (Kanalska dolina, Italija 2002, 2004; Winnipeg, Kanada 2008)

 

Raziskovalni interesi:

 • uporabno jezikoslovje in sociolingvistika
 • jezikovno načrtovanje (status, korpus, znanje)
 • položaj slovenskega jezika na jezikovno mešanih območjih
 • zvrstnost slovenskega jezika
 • leksikografija


 • gostujoča profesorica, Università degli studi di Trieste, Trst, Italija (2015)
 • gostujoča raziskovalka, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada (2008)

 • predavateljica, Univerza v Ljubljani (2009–2012; 2014/15)
 • članica znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Italiji (2010–)
 • predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina (2011–)
 • nagrada na VII. nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu (2009)

 • Gliha Komac, N., Jakop, N., Ježovnik, J., Klemenčič, S., Krvina, D., Ledinek, N., Michelizza, M., Mirtič, T., Perdih, A., Petric, Š., Snoj, M., Žele, A. 2015. Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2015. Kaj nam slovarsko spletišče Fran lahko pove o državi, narodu in slovenskem jeziku. V: Tivadar, H. (ur.), Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana: ZIFF. 113–121.
 • Gliha Komac, N. 2015. La religiosità popolare in Val Canale. Il teschio lavato e avvolto nel panno. Lubiana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. (ur.), Jakop, N. (ur.), Kern, B. (ur.), Klemenčič, S. (ur.), Krvina, D. (ur.), Ledinek, N. (ur.), Michelizza, M. (ur.), Mirtič, T. (ur.), Perdih, A. (ur.), Petric, Š. (ur.), Snoj, M. (ur.), Žele, A. (ur.). 2014. Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ 2. Dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Ferčič, A., Gliha Komac, N., Knez, R., Tratnik, M., Klemenčič, S., Kozina, J., Ledinek, N. 2014. Izbrani vidiki jezikovne situacije v Republiki Sloveniji v vlogi presoje učinkovitosti njene veljavne zakonske ureditve. Končno poročilo. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za javno upravo in narodne skupnosti; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2014. Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Bizjak Končar, A. (avtor in ur.), Snoj, M. (avtor in ur.), Gložančev, A., Kern, B., Kostanjevec, P., Krvina, D. Ledinek, N., Michelizza, N., Perdih, A., Petric, Š., Šircelj-Žnidaršič, I., Žele, A., Mirtič, T., Gliha Komac, N., Klemenčič, S. 2013 (2012). Slovar novejšega slovenskega besedja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2011 (2009). Slovenščina med jeziki Kanalske doline. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; Ukve: Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina.
 • Stabej, M., Kalin Golob, M., Stritar Kučuk, M., Gliha Komac, N., Vitez, P. 2010. Predlog metodologije priprave Nacionalnega programa za jezikovno politiko za obdobje 2012–2016. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS.
 • Kalin Golob, M., Gliha Komac, N., Logar Berginc, N., Goršek Mencin, N. 2008 (2007). O slovenskem jeziku / On Slovene. Ljubljana: Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve.
 • Gliha Komac, N. (ur.), Smole, V. (ur.). 2003. Ovčja vas in njena slovenska govorica: Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 / Valbrunna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003.Ukve: Slovensko kulturno središče Kanalska dolina; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 • Gliha Komac, N. 2002. Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Kanalska dolina: Slovensko kulturno središče Planika, Slovenski raziskovalni inštitut.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc

Skupaj z doc. dr. Natašo Gliha Komac je nosilka predmeta Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih na jezikoslovnem modulu doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Višja znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Izredna profesorica za področje jezikoslovja.

ZRC SAZU, Wolfova 8, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si
petek, 10.00–12.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, 1996)
 • Magisterij s področja slovenskega jezikoslovja in stilistike (Univerza v Ljubljani, 2001)
 • Doktorat s področja jezikoslovnih ved (Univerza v Ljubljani, 2004)

 

Pomembnejši dolgoročni projekti:

 • Slovenski pravopis: pravila in slovar
 • Jezikovno svetovanje
 • Zbirka normativnih zadreg

 

Raziskovalni interesi:

 • pravopisje
 • sodobni slovenski jezik
 • leksikografija
 • sociolingvistika
 • zgodovina jezikoslovja 19. in 20. stoletja
 • jezikovno svetovanje


 • gostujoča profesorica, Alpen-Adria Universität, Celovec, Avstrija (2011)

 • predsednica Pravopisne komisije pri SAZU
 • predavateljica, Univerza v Novi Gorici (od 2008)
 • urednica, Lingua Slovenica, zbirka znanstvenih monografij; sourednica monografij Pravopisna stikanja (2012) in Pravopisna razpotja (2015)
 • urednica, Slovar pravopisnih težav, rastoči slovar na portalu Fran
 • moderatorka, članica uredniškega odbora in svetovalka, Jezikovno svetovanje

 • Dobrovoljc, Helena, Jakop, Nataša. Sodobni pravopisni priročnik med normo in Ljubljana: Založba ZRC, 2012.
 • Dobrovoljc, Helena. Pravopisje na Slovenskem, (Zbirka Lingua Slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.
 • Dobrovoljc, Helena. Normativna informacija v slovarju. Jezikoslovni zapiski, 2014, 20/1, 43–57.
 • Dobrovoljc, Helena. Brand names between the rule of orthography and rule of law : to break the law or thwart language norms?. V: Gruntar Jermol, Ada (ur.). (Zwischen) Sprache und Recht = (Entre) la langue et le droit, (Linguistica, 53, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2013, 53/2, 173–184.
 • Dobrovoljc, Helena, Bizjak Končar, Aleksandra. Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, 2013, 9, 111–126.
 • Bizjak Končar, Aleksandra, Dobrovoljc, Helena. Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed. Jezikoslovni zapiski, 2010, 16/2, 91–110.
 • Dobrovoljc, Helena. Smernice jezikovne standardizacije v teoriji, izročilu in praksi. V: Žele, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, 32). Ljubljana: ZZFF, 2013, 93–99.
 • Dobrovoljc, Helena, Krek, Simon. Normativne zadrege – empirični pristop. V: Kranjc, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja 30). 1. natis. Ljubljana: ZZFF, 2011, 89–97.
 • Krek, Simon, Dobrovoljc, Helena, Dobrovoljc, Kaja, Popič, Damjan. Online style guide for Slovene as a language resources hub. V: KOSEM, Iztok (ur.), et al. Electronic lexicography in the 21st century : thinking outside the paper : proceedings of eLex 2013 Conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies; Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2013, 379–391
 • Dobrovoljc, Helena. Jezik v e-poštnih sporočilih in vprašanja sodobne normativistike. V: Košuta, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami, (ZSDS 19). Celovec, Ljubljana: SDS 2008, [295]–314
 • Dobrovoljc, Helena, Verovnik, Tina. Unikatna, tuja in večbesedna ženska rojstna imena v slovenščini ter z njimi povezana pravopisna problematika. V: Dobrovoljc, Helena (ur.), Pravopisna razpotja : razprave o pravopisnih vprašanjih. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015, 137–150.
 • Dobrovoljc, Helena. Pisanje začetnice v predložnih lastnih imenih. V: Jakop, Nataša (ur.), Pravopisna stikanja : razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 51–61.
 • Dobrovoljc, Helena. Oblikovanje konceptov vljudnosti na izrazni ravni jezika v Japljevem prevodu posvetila cesarici Mariji Tereziji. V: Jesenšek, Marko (ur.). Globinska moč besede : red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici, (Zora, 80). Maribor: MZOSJK, Filozofska fakulteta, 2011, 197–210.
 • Dobrovoljc, Helena. Tavčar in njegovi uredniki : o jezikovnem posodabljanju povesti Cvetje v jeseni (1917). V: Grdina, Igor (ur.). Tavčarjev zbornik, (Zbirka Življenje in dela). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, 101–114.
 • Dobrovoljc, Helena. Hribarjevi jezikovni nazori in njegova razprava o elkanju. V: Grdina, Igor (ur.), et al. Hribarjev zbornik, (Zbirka Življenja in dela). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, 135–144.
 • Dobrovoljc, Helena, Bizjak Končar, Aleksandra. Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. V: Jesenšek, Marko (ur.). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja, (Zora, 75). Maribor: MZOSJK, Filozofska fakulteta, 2011, 86–109.
 • Slovar pravopisnih težav. Bizjak Končar, Aleksandra, Dobrovoljc, Helena, Gantar, Polona, Jakop, Nataša, Verovnik, Tina. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6

Doc. dr. Jerica Snoj

Samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, docentka za slovenski jezik.


01 4706 170
jesnoj@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika s književnostjo in iz muzikologije (Univerza v Ljubljani)
 • Magisterij s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani 2003)
 • Doktorat s področja jezikoslovja (Univerza v Ljubljani 2009)

 

Raziskovalni interesi:

 • leksikalno pomenoslovje (metaforični pomenski prenosi, sinonimija; besednovrstna kategorizacija v poimenovalnem sistemu)
 • leksikografija (leksikografska teorija in praktično slovaropisje; vloga slovnice pri pomenskem opisu v slovarskem priročniku)Sodelovanje pri pomembnejših projektih:

 • Slovar slovenskega knjižnega jezika (urednica in pregledovalka pri 3. in 4. knjigi)
 • Slovar v Slovenskem pravopisu 2001 (urednica)
 • Sinonimni slovar slovenskega jezika (v pripravi za tisk; soavtorica in glavna urednica)

 • Snoj, J. 2004: Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Snoj, J. 2005: Kategorialne pomenske lastnosti in tipologiziranje slovarske večpomenskosti. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 5. 68-84.
 • Snoj, J. 2006: Metonimični pomeni: sintagmatski vidik. Slavistična revija 54. Posebna številka. 73-86.
 • Snoj, J. 2010: Metafora v leksikalnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Snoj, J. 2011: Pomenske značilnosti antropomorfnega povedkovnika. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 8. 45-64.
 • Snoj, J. 2013: Slovnica v slovaropisju. Slavistika v regijah – Nova Gorica. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 79-84.
 • Snoj, J. 2013: Označevanje v slovarskem priročniku med jezikoslovno teorijo in slovaropisno prakso. Družbena funkcijskost jezika (ur. A. Žele). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 397-402.
 • Snoj, J. 2015: Ubeseditvena variantnost v luči slovnične metafore. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (ur. M. Smolej). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 679-686.
 • Snoj, J. 2015: Od definicije besedne vrste v slovnici do besednovrstne oznake v slovarju. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, 2015, 10. 139-151.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Etimološka in dialektološka leksikologija in leksikografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Snoj,

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Korpusni pristop in jezikovne tehnologije v leksikografiji ǀ

Izr. prof. dr. Tomaž Erjavec,

Izr. prof. dr. Darja Fišer,

ECTS: 6

Leksikologija, leksikografija in slovničarstvo sodobnega jezika ǀ

Izr. prof. dr. Nataša Jakop,

Red. prof. dr. Andreja Žele,

ECTS: 6

Normativnost in sociolingvistika v slovarjih, slovnicah in pravopisih ǀ

Izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc,

Doc. dr. Nataša Gliha Komac,

ECTS: 6