Dr. Erik Logar
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Dr. Maruša Goluža
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro

Docentka za področje upravljanja z okoljem na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.daniela.ribeiro@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz Okoljskega inženirstva (Univerza v Trás-os-Montes in Alto Douro, Portugalska, 2007)
 • magisterij iz Znanosti v okolju (Univerza v Novi Gorici, 2011)
 • doktorat iz Varstvo okolja (Univerza v Ljubljani, 2017)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Prvo terensko delo sem opravljala v Ljubljani in okolici med devetmesečno prakso na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU med letoma 2007 in 2008. Moje raziskave so bile osredotočene na širjenje invazivne rastlinske vrste Fallopia japonica. Leta 2009 sem kot del mojega magistrskega študija izvajala terensko delo v Prekmurju, kjer sem kartirala vzorce distribucije invazivne rastlinske vrste Robinia pseudoacacia in ovrednotila razloge za njeno širitev. Spomladi 2011 sem skupaj s sodelavci iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU več mesecev kartirala habitatne tipe Bele krajine in Krasa. Zaradi te izkušnje s terenskimi delom so se moja raziskovalna zanimanja preusmerila iz posameznih vrst na raven pokrajin, ki sem jih začela preučevati kot celostni koncept. Moj doktorat je bil osredotočen na vpliv pokrajinskih značilnosti na rabo zemljišč in regionalni razvoj kraških regij. Med leti 2012 in 2016 sem bila pogosto na terenu, kartirala rabo zemljišč in intervjuvala prebivalce Bele krajine. Razmerje med varstvom okolja in družbeno (človekovo) dejavnostjo je bila pri mojih raziskavah najpomembnejša prednostna naloga. Moja raziskovalna zanimanja vključujejo spremembe rabe zemljišč, ekosistemske storitve, kulturne pokrajine, varstvo okolja, zavarovana območja, trajnostno upravljanje z zemljišči, trajnostna pokrajina in odnos med človekom in naravo.

 Glavna gostovanja:

 • Študentka raziskovalka, ZRC SAZU Inštitut za antropološke in prostorske študije (2007-2008);
 • Gostujoča raziskovalka, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti (2009);
 • Gostujoča raziskovalka, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (2010).

Drugo:

 • članica organizacijskega odbora bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji;
 • članica Mednarodne zveze za pokrajinsko ekologijo;
 • članica Partnerstva za ekosistemske storitve;
 • članica Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za preučevanje vegetacije;
 • članica Interdisciplinarne skupine za ekosistemske storitve ZRC SAZU;
 • članica Usklajevalnega organa za izdajanje dovoljenj za poklic inženirja na Portugalskem;
 • članica Usmerjevalnega odbora Komisije za preučevanje sprememb rabe in pokrovnosti zemljišč pri Mednarodni geografski zvezi;
 • visokošolska učiteljica na Univerzi v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede.

Izbrane publikacije:

 • Ribeiro, D., Zorn, M. 2021. Sustainability and Slovenian Karst Landscapes: Evaluation of a Low Karst Plain. Sustainability 13-4. DOI: https://doi.org/10.3390/su13041655
 • Ribeiro, D., Razpotnik Visković, N., Čarni, A. 2020. Landscape dynamics at borderlands: analysing land use changes from Southern Slovenia. Open geosciences 12-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2020-0212
 • Ribeiro, D. 2020. Bela krajina – sustainability in a karst landscape. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504627
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020. Stakeholder analysis for (Mediterranean) wetland governance: the case of Ljubljansko Barje Nature Park, Slovenia. Participatory research and planning in practice. The Urban Book Series. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_11
 • Gabrovec, M., Kumer, P., Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2020. Land use in Slovenia. The Geography of Slovenia: Small but Diverse. World Regional Geography Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_18
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020. Slovenia’s protected areas. The Geography of Slovenia: Small but Diverse. World Regional Geography Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_21
 • Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2019. Izzivi v turističnem sektorju: kako se evropske turistične destinacije soočajo s preturizmom. Geografski vestnik 91(1). DOI: https://doi.org/10.3986/GV91104
 • Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2019. Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two Slovenian rural landscapes. Acta Geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.6636
 • Breg Valjavec, M., Zorn, M., Ribeiro, D. 2018. Mapping war geoheritage: recognising geomorphological traces of war. Open geosciences 10-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2018-0030
 • Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Oštir, K., Ribeiro, D. 2018. Modelling habitats in karst landscape by integrating remote sensing and topography data. Open Geosciences 10-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2018-0011
 • Breg Valjavec, M., Ribeiro, D., Čarni, A. 2017. Vegetation as the bioindicator of human-induced degradation in karst landscape: case study of waste-filled dolines. Acta carsologica 46-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v46i1.4712
 • Ribeiro, D., Somodi, I., Čarni, A. 2016. Transferability of a predictive Robinia pseudacacia distribution model in northeast Slovenia. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.772
 • Ribeiro, D., Burnet, J. E., Torkar, G. 2013. Four windows on borderlands: dimensions of place defined by land cover change data from historical maps. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53204
 • Somodi, I., Čarni, A., Ribeiro, D., Podobnikar, T. 2012. Recognition of the invasive species Robinia pseudacacia from combined remote sensing and GIS sources. Biological Conservation 150-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.02.014

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Mateja Šmid Hribar

Docentka za področje geografije na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.mateja.smid@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz sociologije kulture in filozofije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000)
 • znanstveni magister iz varstva naravne dediščine (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008)
 • doktorat iz geografije (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2015)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Med ključnimi področji mojega delovanja so kulturne pokrajine in preučevanje medsebojnega vpliva človeka in narave. Zanima me upravljanje skupnih virov in skupnega ter njihova vloga pri zagotavljanju raznolikih ekosistemskih storitev in krepitvi prožnosti skupnosti na okoljske spremembe. Ta področja razvijam prek temeljnih in aplikativnih raziskav. Omenjena znanja krepim s sodelovanjem v mednarodnih mrežah in s študijskimi obiski v tujini.

 Glavna gostovanja:

 • Gostujoča raziskovalka, Center za vedenje, institucije in okolje, Državni univerzi v Arizoni (2015);
 • Gostujoča raziskovalka, Univerza na Floridi (2017, 2019);
 • Gostujoča raziskovalka, Inštituta za napredni študij trajnostnosti Univerze Združenih narodov (2018).

Drugo:

 • članica uredniškega odbora mednarodne revije Acta Geographica Slovenica;
 • članica odbora mednarodne mreža EUCALAND – European Cultural and Agricultural Landscapes;
 • članica in nacionalna predstavnica v Sloveniji za ESP – Partnership for Ecosystem Services;
 • članica IASC – International Association for the study of the Commons;
 • članica Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje;
 • članica uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije in Georitem;
 • ustanovna članica SOES – Skupine za obravnavo ekosistemskih storitev;
 • ustanovna članica INTERECOS – Interdisciplinarne skupine za ekosistemske storitve na ZRC SAZU.

Izbrane publikacije:

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Izr. prof. dr. Žiga Kokalj

Izredni profesor za področje geografije na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004)
 • doktorat iz daljinskega zaznavanja (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2010)

 

Raziskovalni interesi

Njegovo področje delovanja obsega zelo širok spekter znanstvenih in strokovnih področij. Ukvarja se z obdelavo optičnih satelitskih posnetkov in podatkov aerolaserskega skeniranja, s spletno kartografijo, prostorskimi analizami in modeliranjem naravnih procesov, zlasti z vidika vpliva delovanja človeka na okolje, tako v zgodovini kot v sedanjosti. Posebno zanimanje čuti do varovanja naravne in kulturne dediščine. Zelo aktiven je prav na področju preučevanja preteklih kulturnih pokrajin, ki se ga je lotil že v okviru podoktorskega projekta.Gostovanja

 • Študent raziskovalec, Univerza v Birminghamu (2006)
 • Gostujoči raziskovalec, Univerza v Birminghamu (2008)
 • Gostujoči raziskovalec, Islandski Inštitut za arheologijo (Fornleifastofnun Íslands, 2010)
 • Gostujoči raziskovalec, Historic Environment Scotland (2017).

Drugo

 • Med študijem je pridobil Zoisovo štipendijo, njegovo diplomsko delo pa je bilo nagrajeno s fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2018 je dobil Zlati znak ZRC za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate na področju humanistike in družboslovja.
 • Vodja Oddelka za daljinsko zaznavanje.
 • Član uredniškega odbora zbirke Prostor, kraj, čas, Založba ZRC.
 • Član uredniškega odbora revije Geodetski vestnik.
 • 40 vabljenih predavanj, tako na konferencah kot na tujih univerzah, pri čemer so mu pri večini stroške potovanja in bivanja vsaj deloma krile partnerske organizacije.
 • Somentor pri šestih nalogah, ki so v okviru natečaja Znanost mladini prejele zlato državno priznanje. Ena izmed njih je bila ocenjena kot najboljša tudi na natečaju Slovenija iz vesolja, dve pa sta osvojili prvo mesto na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov, ki ga organizirajo MEF Educational Institutions, v Carigradu (Turčija).
 • Soorganizacija mednarodnih delavnic TRAIL – Training and Research on the Archaeological Interpretation of Lidar (Francija 2011, 2014, 2016, Slovenija 2018), ki jih je tudi pomagal konceptualno zasnovati v povsem inovativno shemo sodobne delavnice.

Izbrane publikacije

 • Šprajc, Ivan, Dunning, Nicholas P., Štajdohar, Jasmina, Hernández Gómez, Quintin, Chato López, Israel, Marsetič, Aleš, Ball, Joseph W., Dzul Góngora, Sara, Esparza Olguín, Octavio, Flores Esquivel, Atasta, Kokalj, Žiga. 2021. Ancient Maya water management, agriculture, and society in the area of Chactún, Campeche, Mexico. Journal of anthropological archaeology, 61, 101261, str. 1-21.
 • Stančič, Liza, Oštir, Krištof, Kokalj, Žiga. 2020. Fluvial gravel bar mapping with spectral signal mixture analysis. European journal of remote sensing, 16 str.
 • Nuninger, Laure, Opitz, Rachel, Verhagen, Philip, Libourel, Thérèse, Laplaige, Clement, Leturcq, Samuel, Le Voguer, Nathanael, Fruchart, Catherine, Kokalj, Žiga, Rodier, Xavier. 2020. Developing FAIR ontological pathways : linking evidence of movement in Lidar to models of human behaviour. Journal of computer applications in archaeology, 3, 1, str. 63-75.
 • Smerdu, Ana, Kanjir, Urška, Kokalj, Žiga. 2020. Automatic detection of Japanese knotweed in urban areas from aerial and satellite data. Management of Biological Invasions, 11, 4, str. 661-676.
 • Somrak, Maja, Džeroski, Sašo, Kokalj, Žiga. 2020. Learning to classify structures in ALS-derived visualizations of ancient Maya settlements with CNN. Remote sensing, 12, 14, 20 str.
 • Kokalj, Žiga, Somrak, Maja. 2019. Why not a single image? : combining visualizations to facilitate fieldwork and on-screen mapping. Remote sensing, 11, 7, 747, str. 1-26.
 • Kokalj, Žiga, Hesse, Ralf, Mulahusić, Admir. 2018. Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka, (Prostor, kraj, čas, 16). Ljubljana: Založba ZRC. 168 str.
 • Pipan, Primož, Kokalj, Žiga. Transformation of the Jeruzalem hills cultural landscape with modern vineyard terraces. Acta geographica Slovenica. 2017, 57, 2, str. 149-162.
 • Kokalj, Žiga, Hesse, Ralf. 2017. Airborne laser scanning raster data visualization : a guide to good practice, (Prostor, kraj, čas, 14). Ljubljana: Založba ZRC. 88 str.
 • Popit, Tomislav, Rožič, Boštjan, Šmuc, Andrej, Kokalj, Žiga, Verbovšek, Timotej, KošiR, Adrijan. 2014. LIDAR, GIS and basic spatial statistic application for the study of ravine and palaeo-ravine evolution in the upper Vipava valley, SW Slovenia. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology 204: 638-645.
 • Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof. 2013. Vrednotenje pokrajinskoekoloških tipov Slovenije v luči pokrovnosti, izdelane s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat, (Prostor, kraj, čas, 1). Ljubljana: Založba ZRC. 141 str.
 • Kokalj, Žiga, Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof. 2013. Visualizations of lidar derived relief models. V: Opitz, Rachel (ur.), Cowley, David (ur.). Interpreting archaeological topography : airborne laser scanning, 3D data and ground observation. Oxford; Oakville: Oxbow Books., str. 100-112.
 • Kokalj, Žiga, Pehani, Peter, Goodchild, Helen, Gaffney, Vincent L., Oštir, Krištof. 2013. Crossing borders : a multi-layer GIS mapping framework for the cultural management of the Mundo Maya Region. V: CH’NG, Eugene (ur.), Gaffney, Vincent L. (ur.), Chapman, Henry (ur.). Visual heritage in the digital age, (Springer series on cultural computing). London: Springer. Str. 169-182.
 • Štular, Benjamin, Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof, Nuninger, Laure. 2012. Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features. Journal of archaeological science 39, 11: 3354-3360.
 • Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof, Kokalj, Žiga. 2011. Sky-view factor as a relief visualization technique. Remote sensing 3, 2: 398-415.
 • Kokalj, Žiga, Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof. 2011. Application of sky-view factor for the visualisation of historic landscape features in lidar-derived relief models. Antiquity, 85: 263-273.
 • Challis, Keith, Kokalj, Žiga, et al. 2008. Airborne lidar and historic environment records. Antiquity 318, 82: 1055-1064.
 • Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof. 2007. Land cover mapping using Landsat satellite image classification in the Classical Karst – Kras region = Ugotavljanje pokrovnosti krasa s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat. Acta carsologica, 36, 3: 433-440.

Vse publikacije (COBISS) >>

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI