Dr. Erik Logar
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Dr. Maruša Goluža
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Doc. dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro

Docentka za področje upravljanja z okoljem na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.daniela.ribeiro@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz Okoljskega inženirstva (Univerza v Trás-os-Montes in Alto Douro, Portugalska, 2007)
 • magisterij iz Znanosti v okolju (Univerza v Novi Gorici, 2011)
 • doktorat iz Varstvo okolja (Univerza v Ljubljani, 2017)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Prvo terensko delo sem opravljala v Ljubljani in okolici med devetmesečno prakso na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU med letoma 2007 in 2008. Moje raziskave so bile osredotočene na širjenje invazivne rastlinske vrste Fallopia japonica. Leta 2009 sem kot del mojega magistrskega študija izvajala terensko delo v Prekmurju, kjer sem kartirala vzorce distribucije invazivne rastlinske vrste Robinia pseudoacacia in ovrednotila razloge za njeno širitev. Spomladi 2011 sem skupaj s sodelavci iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU več mesecev kartirala habitatne tipe Bele krajine in Krasa. Zaradi te izkušnje s terenskimi delom so se moja raziskovalna zanimanja preusmerila iz posameznih vrst na raven pokrajin, ki sem jih začela preučevati kot celostni koncept. Moj doktorat je bil osredotočen na vpliv pokrajinskih značilnosti na rabo zemljišč in regionalni razvoj kraških regij. Med leti 2012 in 2016 sem bila pogosto na terenu, kartirala rabo zemljišč in intervjuvala prebivalce Bele krajine. Razmerje med varstvom okolja in družbeno (človekovo) dejavnostjo je bila pri mojih raziskavah najpomembnejša prednostna naloga. Moja raziskovalna zanimanja vključujejo spremembe rabe zemljišč, ekosistemske storitve, kulturne pokrajine, varstvo okolja, zavarovana območja, trajnostno upravljanje z zemljišči, trajnostna pokrajina in odnos med človekom in naravo.

 Glavna gostovanja:

 • Študentka raziskovalka, ZRC SAZU Inštitut za antropološke in prostorske študije (2007-2008);
 • Gostujoča raziskovalka, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti (2009);
 • Gostujoča raziskovalka, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (2010).

Drugo:

 • članica organizacijskega odbora bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji;
 • članica Mednarodne zveze za pokrajinsko ekologijo;
 • članica Partnerstva za ekosistemske storitve;
 • članica Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za preučevanje vegetacije;
 • članica Interdisciplinarne skupine za ekosistemske storitve ZRC SAZU;
 • članica Usklajevalnega organa za izdajanje dovoljenj za poklic inženirja na Portugalskem;
 • članica Usmerjevalnega odbora Komisije za preučevanje sprememb rabe in pokrovnosti zemljišč pri Mednarodni geografski zvezi;
 • visokošolska učiteljica na Univerzi v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede.

Izbrane publikacije:

 • Ribeiro, D., Zorn, M. 2021. Sustainability and Slovenian Karst Landscapes: Evaluation of a Low Karst Plain. Sustainability 13-4. DOI: https://doi.org/10.3390/su13041655
 • Ribeiro, D., Razpotnik Visković, N., Čarni, A. 2020. Landscape dynamics at borderlands: analysing land use changes from Southern Slovenia. Open geosciences 12-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2020-0212
 • Ribeiro, D. 2020. Bela krajina – sustainability in a karst landscape. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504627
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020. Stakeholder analysis for (Mediterranean) wetland governance: the case of Ljubljansko Barje Nature Park, Slovenia. Participatory research and planning in practice. The Urban Book Series. Cham: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_11
 • Gabrovec, M., Kumer, P., Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2020. Land use in Slovenia. The Geography of Slovenia: Small but Diverse. World Regional Geography Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_18
 • Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020. Slovenia’s protected areas. The Geography of Slovenia: Small but Diverse. World Regional Geography Book Series. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_21
 • Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2019. Izzivi v turističnem sektorju: kako se evropske turistične destinacije soočajo s preturizmom. Geografski vestnik 91(1). DOI: https://doi.org/10.3986/GV91104
 • Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2019. Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two Slovenian rural landscapes. Acta Geographica Slovenica 59-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.6636
 • Breg Valjavec, M., Zorn, M., Ribeiro, D. 2018. Mapping war geoheritage: recognising geomorphological traces of war. Open geosciences 10-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2018-0030
 • Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Oštir, K., Ribeiro, D. 2018. Modelling habitats in karst landscape by integrating remote sensing and topography data. Open Geosciences 10-1. DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2018-0011
 • Breg Valjavec, M., Ribeiro, D., Čarni, A. 2017. Vegetation as the bioindicator of human-induced degradation in karst landscape: case study of waste-filled dolines. Acta carsologica 46-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ac.v46i1.4712
 • Ribeiro, D., Somodi, I., Čarni, A. 2016. Transferability of a predictive Robinia pseudacacia distribution model in northeast Slovenia. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.772
 • Ribeiro, D., Burnet, J. E., Torkar, G. 2013. Four windows on borderlands: dimensions of place defined by land cover change data from historical maps. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53204
 • Somodi, I., Čarni, A., Ribeiro, D., Podobnikar, T. 2012. Recognition of the invasive species Robinia pseudacacia from combined remote sensing and GIS sources. Biological Conservation 150-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.02.014

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Doc. dr. Mateja Šmid Hribar

Docentka za področje geografije na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.mateja.smid@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz sociologije kulture in filozofije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000)
 • znanstveni magister iz varstva naravne dediščine (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008)
 • doktorat iz geografije (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2015)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Med ključnimi področji mojega delovanja so kulturne pokrajine in preučevanje medsebojnega vpliva človeka in narave. Zanima me upravljanje skupnih virov in skupnega ter njihova vloga pri zagotavljanju raznolikih ekosistemskih storitev in krepitvi prožnosti skupnosti na okoljske spremembe. Ta področja razvijam prek temeljnih in aplikativnih raziskav. Omenjena znanja krepim s sodelovanjem v mednarodnih mrežah in s študijskimi obiski v tujini.

 Glavna gostovanja:

 • Gostujoča raziskovalka, Center za vedenje, institucije in okolje, Državni univerzi v Arizoni (2015);
 • Gostujoča raziskovalka, Univerza na Floridi (2017, 2019);
 • Gostujoča raziskovalka, Inštituta za napredni študij trajnostnosti Univerze Združenih narodov (2018).

Drugo:

 • članica uredniškega odbora mednarodne revije Acta Geographica Slovenica;
 • članica odbora mednarodne mreža EUCALAND – European Cultural and Agricultural Landscapes;
 • članica in nacionalna predstavnica v Sloveniji za ESP – Partnership for Ecosystem Services;
 • članica IASC – International Association for the study of the Commons;
 • članica Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje;
 • članica uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije in Georitem;
 • ustanovna članica SOES – Skupine za obravnavo ekosistemskih storitev;
 • ustanovna članica INTERECOS – Interdisciplinarne skupine za ekosistemske storitve na ZRC SAZU.

Izbrane publikacije:

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Žiga Kokalj

Izredni profesor za področje geografije na doktorskem študiju 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004)
 • doktorat iz daljinskega zaznavanja (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2010)

 

Raziskovalni interesi

Njegovo področje delovanja obsega zelo širok spekter znanstvenih in strokovnih področij. Ukvarja se z obdelavo optičnih satelitskih posnetkov in podatkov aerolaserskega skeniranja, s spletno kartografijo, prostorskimi analizami in modeliranjem naravnih procesov, zlasti z vidika vpliva delovanja človeka na okolje, tako v zgodovini kot v sedanjosti. Posebno zanimanje čuti do varovanja naravne in kulturne dediščine. Zelo aktiven je prav na področju preučevanja preteklih kulturnih pokrajin, ki se ga je lotil že v okviru podoktorskega projekta.Gostovanja

 • Študent raziskovalec, Univerza v Birminghamu (2006)
 • Gostujoči raziskovalec, Univerza v Birminghamu (2008)
 • Gostujoči raziskovalec, Islandski Inštitut za arheologijo (Fornleifastofnun Íslands, 2010)
 • Gostujoči raziskovalec, Historic Environment Scotland (2017).

Drugo

 • Med študijem je pridobil Zoisovo štipendijo, njegovo diplomsko delo pa je bilo nagrajeno s fakultetno Prešernovo nagrado. Leta 2018 je dobil Zlati znak ZRC za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate na področju humanistike in družboslovja.
 • Vodja Oddelka za daljinsko zaznavanje.
 • Član uredniškega odbora zbirke Prostor, kraj, čas, Založba ZRC.
 • Član uredniškega odbora revije Geodetski vestnik.
 • 40 vabljenih predavanj, tako na konferencah kot na tujih univerzah, pri čemer so mu pri večini stroške potovanja in bivanja vsaj deloma krile partnerske organizacije.
 • Somentor pri šestih nalogah, ki so v okviru natečaja Znanost mladini prejele zlato državno priznanje. Ena izmed njih je bila ocenjena kot najboljša tudi na natečaju Slovenija iz vesolja, dve pa sta osvojili prvo mesto na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov, ki ga organizirajo MEF Educational Institutions, v Carigradu (Turčija).
 • Soorganizacija mednarodnih delavnic TRAIL – Training and Research on the Archaeological Interpretation of Lidar (Francija 2011, 2014, 2016, Slovenija 2018), ki jih je tudi pomagal konceptualno zasnovati v povsem inovativno shemo sodobne delavnice.

Izbrane publikacije

 • Šprajc, Ivan, Dunning, Nicholas P., Štajdohar, Jasmina, Hernández Gómez, Quintin, Chato López, Israel, Marsetič, Aleš, Ball, Joseph W., Dzul Góngora, Sara, Esparza Olguín, Octavio, Flores Esquivel, Atasta, Kokalj, Žiga. 2021. Ancient Maya water management, agriculture, and society in the area of Chactún, Campeche, Mexico. Journal of anthropological archaeology, 61, 101261, str. 1-21.
 • Stančič, Liza, Oštir, Krištof, Kokalj, Žiga. 2020. Fluvial gravel bar mapping with spectral signal mixture analysis. European journal of remote sensing, 16 str.
 • Nuninger, Laure, Opitz, Rachel, Verhagen, Philip, Libourel, Thérèse, Laplaige, Clement, Leturcq, Samuel, Le Voguer, Nathanael, Fruchart, Catherine, Kokalj, Žiga, Rodier, Xavier. 2020. Developing FAIR ontological pathways : linking evidence of movement in Lidar to models of human behaviour. Journal of computer applications in archaeology, 3, 1, str. 63-75.
 • Smerdu, Ana, Kanjir, Urška, Kokalj, Žiga. 2020. Automatic detection of Japanese knotweed in urban areas from aerial and satellite data. Management of Biological Invasions, 11, 4, str. 661-676.
 • Somrak, Maja, Džeroski, Sašo, Kokalj, Žiga. 2020. Learning to classify structures in ALS-derived visualizations of ancient Maya settlements with CNN. Remote sensing, 12, 14, 20 str.
 • Kokalj, Žiga, Somrak, Maja. 2019. Why not a single image? : combining visualizations to facilitate fieldwork and on-screen mapping. Remote sensing, 11, 7, 747, str. 1-26.
 • Kokalj, Žiga, Hesse, Ralf, Mulahusić, Admir. 2018. Vizuelizacija rasterskih podataka laserskog skeniranja iz zraka, (Prostor, kraj, čas, 16). Ljubljana: Založba ZRC. 168 str.
 • Pipan, Primož, Kokalj, Žiga. Transformation of the Jeruzalem hills cultural landscape with modern vineyard terraces. Acta geographica Slovenica. 2017, 57, 2, str. 149-162.
 • Kokalj, Žiga, Hesse, Ralf. 2017. Airborne laser scanning raster data visualization : a guide to good practice, (Prostor, kraj, čas, 14). Ljubljana: Založba ZRC. 88 str.
 • Popit, Tomislav, Rožič, Boštjan, Šmuc, Andrej, Kokalj, Žiga, Verbovšek, Timotej, KošiR, Adrijan. 2014. LIDAR, GIS and basic spatial statistic application for the study of ravine and palaeo-ravine evolution in the upper Vipava valley, SW Slovenia. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology 204: 638-645.
 • Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof. 2013. Vrednotenje pokrajinskoekoloških tipov Slovenije v luči pokrovnosti, izdelane s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat, (Prostor, kraj, čas, 1). Ljubljana: Založba ZRC. 141 str.
 • Kokalj, Žiga, Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof. 2013. Visualizations of lidar derived relief models. V: Opitz, Rachel (ur.), Cowley, David (ur.). Interpreting archaeological topography : airborne laser scanning, 3D data and ground observation. Oxford; Oakville: Oxbow Books., str. 100-112.
 • Kokalj, Žiga, Pehani, Peter, Goodchild, Helen, Gaffney, Vincent L., Oštir, Krištof. 2013. Crossing borders : a multi-layer GIS mapping framework for the cultural management of the Mundo Maya Region. V: CH’NG, Eugene (ur.), Gaffney, Vincent L. (ur.), Chapman, Henry (ur.). Visual heritage in the digital age, (Springer series on cultural computing). London: Springer. Str. 169-182.
 • Štular, Benjamin, Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof, Nuninger, Laure. 2012. Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features. Journal of archaeological science 39, 11: 3354-3360.
 • Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof, Kokalj, Žiga. 2011. Sky-view factor as a relief visualization technique. Remote sensing 3, 2: 398-415.
 • Kokalj, Žiga, Zakšek, Klemen, Oštir, Krištof. 2011. Application of sky-view factor for the visualisation of historic landscape features in lidar-derived relief models. Antiquity, 85: 263-273.
 • Challis, Keith, Kokalj, Žiga, et al. 2008. Airborne lidar and historic environment records. Antiquity 318, 82: 1055-1064.
 • Kokalj, Žiga, Oštir, Krištof. 2007. Land cover mapping using Landsat satellite image classification in the Classical Karst – Kras region = Ugotavljanje pokrovnosti krasa s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat. Acta carsologica, 36, 3: 433-440.

Vse publikacije (COBISS) >>

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Doc. dr. Pavel Gantar

Predavatelj na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Okoljske in regionalne študijepavel.gantar@guest.arnes.si

Izobrazba:

 • diploma iz sociologije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, sedanja Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1974)
 • magisterij iz politologije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, sedanja Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1983)
 • doktorat iz sociologije (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 1990)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi:

Raziskovalno sem se ukvarjal s proučevanjem družbeno prostorskih procsov in struktur, z različnimi vidiki urbane kulture, s prostorskimi spremembami pod vplivi novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij; s procesi prostorskega ( regionalnega in urbanisitčnega) planiranja in odločanja v zvezi z rabo redkih resursov (prostor, naravni viri); s problematiko racionalnosti v planiranju; s proučevanjem oblikovanja okoljske zavesti in ekoloških družbenih gibanj.Glavna gostovanja:

 • Podiplomski študij, University of Essex, januar-marec 1984 in oktober 1985.

Drugo:

 • od 1974 do 1994 asistent in docent na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, pozneje Fakulteta za družbene vede za področje prostorske sociologije; osnove prostorske sociologije sem občasno predaval tudi na FGG, FA in BTF (krajinska arhitektura);
 • od 1994 do 2011 deloval v profesionalni politiki kot minister za okolje in prostor (1994–2000); minister za informacijsko družbo (2001–2004), kot poslanec Državnega zbora (2004–2011) in v letih 2008-2011 tudi kot predsednik DZ;
 • vse do leta 2008 sem v okviru 1/5 delovnega razmerja predaval na FDV;
 • med 1970 in 1981 član uredništev Arhitektovega biltena in Časopisa za kritiko znanosti;
 • od 1984 do 1990 predsednik kulturnega društva ŠKUC-Forum;
 • član ožjega odbora za varstvo človekovih pravic (1988–1990);
 • član Slovenskega sociološkega društva;
 • član Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije;
 • član Upravnega odbora Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
 • član Slovenskega društva za zaščito voda.

 


Izbrane publikacije:

 • Gantar, P. 1993. Sociološka kritika teorij planiranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1993. 297 str. Znanstvena knjižnica, 4.
 • Gantar, P. 2002. Tranzicija, identitete in urbani razvoj Ljubljane. V: KOS, Drago (ur.). Sociološke podobe Ljubljane. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2002. Str. 43-60. Knjižna zbirka Teorija in praksa. ISBN 961-235-112-0.
 • Gantar, P. 2007. Prostorsko planiranje in javni interesi v pluralistični družbi = Spatial planning and public interests in a pluralist society. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 51, št. 2, str. 246-254. ISSN 0351-0271.
 • Gantar, P. 2009. V zagovor mesta. Spremna beseda k Jacobs, J. Umiranje in življenje velikih ameriških mest. Ljubljana: Studia humanitatis, 2009. 511 str. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-03-7. Str. 499-511.
 • Gantar, P. Arhitektura kot oblika družbenega angažmaja = Architecture as a form of social engagement. Arhitektov bilten : AB. dec. 2012, letn. 41 [i. e. 42], št. 193/194, str. 10-19, ilustr. ISSN 0352-1982.
 • Gantar, P. Mesta v perspektivi sociološkega raziskovanja globalizacije. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. dec. 2014, letn. 51, posebna št., str. 193-220, 420. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/]
 • Gantar, P. 2016. Urbana (prostorska) sociologija : identiteta in preseganja disciplinarnih okvirov. V: Mlinar, Z. (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 166-172. Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1.
 • Gantar, P. 2016. Prostorsko načrtovanje in izzivi družbenih sprememb. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije. [Slovenska tiskana izd.]. 2016, letn. 50, št. 2,str. 53-59. ISSN 1318-2803.
 • Gantar, P. 2016. Environmental Trends and Perspectives in Slovenia. V Adam F. (ed.) Slovenia: Social, Economic and Environmental Issues. Nova Science Publishers, New York. Str. 237-254.
 • Gantar, P. 2017. Vodni svetovi. Novejši pristopi k družbenemu raziskovanju voda in vodnega okolja. V: Globevnik L. , Širca, A. (Ured.) Zbornik II. slovenski kongres o vodah. DVS – Društvo vodarjev Slovenije, SLOCOLD – Slovenski nacionalni komite ta velike pregrade. Ljubljana. Str. 54-61.
 • Gantar, P.. 2017. O državi in arhitekturi. Arhitektov bilten : AB. nov. 2017, letn. 47, št. 211/212, str. 18-21, ilustr. ISSN 0352-1982.
 • Gantar, P. 2017. Rakova jelša: od barakarskega naselja do predmestne idile. Outsider : revija, ki presega meje. [Slovenska tiskana izd.]. poletje 2017, letn. 3, št. 10, str. 52-55, ilustr. ISSN 2386-0030.
 • Gantar, P. 2018. Suburbano kot izbira, ali kot usoda?. Arhitektov bilten : AB. okt. 2018, letn. 48, št. 215/216, str. 12-15. ISSN 0352-1982.
 • Gantar, P. 2019. Prihodnost med verjetnim, možnim in zaželenim. Pasti vizije Slovenije V Ignjatović, M. Kanjuo Marčela, A., Kuhar, R. (Ured.) Znanost in družbe prihodnosti. Str. 101-106 http://www.sociolosko-drustvo.si/ .
 • Gantar, P. 2020. Voda ki povezuje, voda ki razdružuje. Sociološki pogled na aktualno stanje voda. Vodni dnevi 2020. Rimske Toplice 17-18 september, 2020. Slovensko društvo za zaščito voda. Str. 1-6. https://sdzv-drustvo.si/wp-content/uploads/2020/10/1_GANTAR-clanek.pdf
 • Gantar, P. 2020. Gibanje prebivalstva. V: Bogataj, V. (Ur.): Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas. Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti. Krajevna skupnost Gorenja vas. ISBN 978-961-07-0248. Str. 37-52.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Doc. dr. Matej Gabrovec

Portret Mateja Gabrovca

Znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, predavatelj na doktorskem študiju 3. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.


01 470 63 64
matej.gabrovec@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • diploma iz geografije in etnologije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1984)
 • magisterij iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1990)
 • doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1995)

 

Raziskovalni interesi:

V okviru geografije delam na dveh glavnih področjih. Prvo je geografija prometa, kjer se ukvarjam predvsem z načrtovanjem javnega potniškega prometa, ki temelji na analizah dnevne mobilnosti in potovalnih navad. Vključen sem v izdelavo celostnih prometnih strategij ter meritev in načrtovanja dostopnosti do javnega potniškega prometa. Drugo področje je proučevanje sprememb rabe in pokrovnosti zemljišč, ki jih proučujem z različnih vidikov v dolgoročni perspektivi.
Drugo:

 • predsednik znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
 • član Znanstvenega sveta ZRC SAZU,
 • predsednik komisije za spremembe rabe in pokrovnosti zemljišč pri Mednarodni geografski zvezi (2016-2020),
 • član delovne skupine ISCAR-P (skupna delovna skupina Mednarodnega znanstvenega komiteja za proučevanje Alp in Mreže zavarovanih območij v Alpah)
 • član uredniškega odbora revij Acta geographica Slovenica, Geografski vestnik, mont in Acta Triglavensia
 • član strokovnega sveta Triglavskega narodnega parka

Izbrane publikacije:

 • Gabrovec, M., Kumer, P., 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta Geographica Slovenica, 59, 1, pp. 63-81.
 • Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. 2018: Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov. Geografski vestnik 90-2.
 • Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017: Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9, special issue.
 • Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30. Ljubljana: Založba ZRC
 • Gabrovec, M., Ortar, J., Pavšek, M., Zorn, M., Triglav Čekada, M. 2013:. Triglavski ledenik med letoma 1999 in 2012. Acta geographica Slovenica, 53- 2.
 • Gabrovec, M. 2013: Open borders with uncoordinated public transport : the case of Slovenian-Italian border. European Journal of Geography 4-4.
 • Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M. 2012: Vpliv spremembe rabe tal na geomorfne procese v zadnjih stoletjih na primeru Zgornjega Posočja. Dolgoročne spremembe okolja 1 (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana.
 • Gabrovec, M. Bole, D. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11. Ljubljana
 • Urbanc, M., Gabrovec M. 2005: : Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete. Geografski vestnik 77-2, Ljubljana.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Doc. dr. Mateja Ferk

Portret Mateje Ferk

Znanstvena sodelavka na Geografskem inštitut Antona Melika ZRC SAZU, predavateljica na doktorskem študiju 3. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU


01 470 63 58
mateja.ferk@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009)
 • doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2014)

 

Raziskovalna področja

Osnovno raziskovalno področje je geomorfologija s posebnim poudarkom na krasoslovju, speleologiji in paleookoljskih raziskavah. Redno sem vključena v nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte. Doslej sem prispevala k več projektom s področja fizične geografije in geografije naravnih nesreč ter sem avtorica več znanstvenih prispevkov s teh področij.

 Izbrana gostovanja v tujini

 • Vabljeno predavanje (The use of remote sensing methods in geomorphology: examples from Slovenia and Australia) na Department of Earth and Planetary Sciences, Department of Geography, University of Tennessee, Knoxville, Združene države Amerike, 5. 12. 2019
 • Vabljeno predavanje (Remote sensing in geomorphology: examples from Australia) na Institut für Geographie und Raumforschung, University of Graz, Graz, Avstrija, 12. 6. 2019
 • Vabljeno predavanje (Karst and Caves in Slovenia) na Department of Earth and Planetary Sciences, Department of Geography, University of Tennessee, Knoxville, Združene države Amerike, 24. 8. 2018
 • Vabljeno predavanje (Palaeofloods on Karst Poljes, Slovenia) na Department of Agricultural Sciences, Faculty of Science, Technology and Engineering, La Trobe University, Melbourne, Avstralija, 15. 2. 2012

Drugo

 • članica uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica (2019-);
 • članica uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije (2015-);
 • članica uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem (2015-);
 • članica Geomorfološkega društva Slovenije; predsednica 2016-2019, tajnica 2011-2016.

 

Priznanja in nagrade

 • Srebrno priznanje za mentorstvo raziskovalne naloge Motokros kot turistični potencial Pomurja dijakinje Nuše Kos na 52. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, 2018;
 • Priznanje »Excellent trainee« v okviru International Training Course on Hydrogeology, Environmental Geology and Ecological Geology of Karst v Kunmingu, Kitajska, 2017;
 • Srebrni znak Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved, 2016;
 • Štipendija ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za znanost, tehnologijo in inženirstvo, Univerze la Trobe v Melbournu, Avstraliji, 2012;
 • Priznanje in bronasti znak Jamarske zveze Slovenije za posebne dosežke v jamarstvu, 2011;
 • Prešernova nagrada Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko delo, 2010.

Izbrane znanstvene publikacije

 • Ferk, M., Ciglič, R., Komac, B., Loczy, D. 2020: Management of small retention ponds and their impact on flood hazard prevention in the Slovenske Gorice Hills. Acta geographica Slovenica 60-1.
 • Ferk, M., Lipar, M., Šmuc, A., Drysdale, R. N., Zhao, J. 2019: Chronology of heterogeneous deposits in the side entrance of Postojna Cave, Slovenia. Acta geographica Slovenica 59-1.
 • Lipar, M., Stepišnik, U., Ferk, M. 2019: Multiphase breakdown sequence of collapse doline morphogenesis : an example from Quaternary aeolianites in Western Australia. Geomorphology 327.
 • Lipar, M., Ferk, M., Lojen, S., Barham, M. 2019: Sulfur (34S/32S) isotope composition of gypsum and implications for deep cave formation on the Nullarbor Plain, Australia. International journal of speleology 48-1.
 • Ticar, J., Komac, B., Zorn, M., Ferk, M., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: From urban geodiversity to geoheritage : the case of Ljubljana (Slovenia). Quaestiones Geographicae 36-3.
 • Ferk, M., Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M., Stepišnik, U. 2017: Pleistocene glaciation in Mediterranean Slovenia. Special publication of the Geological Society of London 433.
 • Ferk, M. 2016: Palaeofloods in karstic Ljubljanica River Catchment. Geografija Slovenije 33. Ljubljana, 187 p.
 • Ferk, M., Zorn, M. 2015: Kras – A polysemous term with international recognition. Kronika 63-3.
 • Lipar, M., Ferk, M. 2015: Karst pocket valleys and their implications on Pliocene-Quaternary hydrology and climate: examples from the Nullarbor Plain, southern Australia. Earth-Science Reviews 150.
 • Ferk, M., Lipar, M. 2012: Eogenetic caves in Pleistocene carbonate in Slovenia. Acta geographica Slovenica 52-1.
 • Ferk, M., Stepišnik, U. 2011: Geomorphological Characteristics of Rakov Škocjan. Georitem 17.
 • Stepišnik, U., Ferk, M., Kodelja, B., Medenjak, G., Mihevc, A., Natek, K., Žebre, M. 2009: Glaciokarst of western Orjen, Montenegro. Cave and karst science 36-1.
 • Stepišnik, U., Ferk, M., Gostinčar, P., Černuta, L., Peternelj, K., Štembergar, T., Ilič, U. 2007: Alluvial fans on contact karst: an example from Matarsko Podolje, Slovenia. Acta carsologica 36-2.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Doc. dr. Rok Ciglič

Znanstveni sodelavec na Geografskem inštitutu Antona Melika na ZRC SAZU in predavatelj na doktorskem študiju 3. stopnje na Podiplomski šoli ZRC SAZU.rok.ciglic@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008)
 • doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi

Ciglič se je ukvarjal z različnimi raziskavami, najpogosteje s preučevanjem naravnih pokrajinskih tipov, v katerih je raziskoval razlike med različnimi pokrajinskimi tipi s pomočjo kvantitativnih podatkov. V okviru raziskav se je srečal z različnimi analitičnimi pristopi na področju geografskih informacijskih sistemov – obdelavo rastrskih podatkovnih slojev z različnimi orodji za prostorsko modeliranje, obdelavo vektorskih podatkov, vključno z analizo omrežij, in kombinacijo obeh pristopov. V svojih delih se je večkrat osredotočil na metodološke izzive. Poleg svojega osnovnega raziskovalnega področja je vključen v številne fizičnogeografske in družbenogeografske raziskave, kjer sodeluje kot analitik z geografskimi informacijskimi sistemi.Glavna gostovanja:

 • študent raziskovalec, poletna šola GIS, Landscape ecology, remote sensing, Univerza v Salzburgu, Avstrija (2009),
 • študent raziskovalec, SCGIS Scholarship program, Society for coservation GIS, UC Davis, ZDA (2010),
 • raziskovalec, Trans-Atlantic Training: Radar and Optical Remote Sensing in the Agricultural and Environmental Monitoring, Univerza v Novem Sadu, SCERIN, Srbija (2019).

Drugo:

 • vodja Oddelka za geografski informacijski sistem (2014–),
 • glavni sourednik (2020–) znanstvene revije Acta geographica Slovenica, indeksirane v Scopus, SCI Expanded ter član uredniškega odbora (2011–),
 • član uredniškega odbora znanstvenih revij Geografski vestnik, (Scopus, 2011–) in Acta Geobalcanica (2015–),
 • član uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije (2014–), Georitem (2015–), Naravne nesreče (2011–2020), Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (2010–),
 • vodja organizacijskega in strokovnega odbora simpozija GIS v Sloveniji (2014–),
 • član organizacijskega in strokovnega odbora posveta Naravne nesreče v Sloveniji (2011–2020),
 • član znanstvenega odbora konference Geobalcanica (2015–),
 • član organizacijskega in strokovnega odbora konference European SCGIS conference (2016),
 • član Komisije za informacijsko komunikacijske tehnologije na ZRC SAZU,
 • referent za založništvo in kartografijo v Izvršnem odboru Ljubljanskega geografskega društva (2009–2015),
 • upravnik znanstvene revije Geografski vestnik (2011–2020),
 • koordinator mednarodnega štipendijskega programa združenja Society for Conservation GIS (SCGIS) za Slovenijo (2011–).

Izbrane publikacije:

 • Ciglič, R. 2010: Subjektivnost pri metodi segmentacije. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009-2010. Ljubljana.
 • Ciglič, R. 2014: Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om. Geografija Slovenije 28. Ljubljana.
 • Ciglič, R. 2018: Assessing the impact of input data incongruity in selected quantitative methods for modelling natural landscape typologies. Geografski vestnik 90-1.
 • Ciglič, R., Ferk, M., Nagy, G. 2020: Opazovanje pobočnih procesov z brezpilotnim letalnikom na primeru plazov v Slovenskih goricah. Modeliranje pokrajine, GIS v Sloveniji 15. Ljubljana
 • Ciglič, R., Oštir, K. 2014: Application of MODIS products to analyze forest phenophases in relation to elevation and distance from sea. Journal of applied remote sensing 8-1.
 • Ciglič, R., Perko, D. 2013: Europe’s landscape hotspots. Acta geographica Slovenica 53-1.
 • Ciglič, R., Perko, D. 2015: Modelling as a Method for Evaluating Natural Landscape Typology: The Case of Slovenia. Landscape Analysis and Planning. Heidelberg.
 • Ciglič, R., Perko, D. 2017: A method for evaluating raster data layers according to landscape classification scale. Ecological informatics 39.
 • Ciglič, R., Štrumbelj, E., Češnovar, R., Hrvatin, M., Perko, D. 2019: Evaluating existing manually constructed natural landscape classification with a machine learning-based approach. Journal of spatial information science 18.
 • Gostinčar, P., Ciglič, R. 2015: Large-scale geomorphological mapping: fieldwork vs. GIS – examples form Slovenia. Congress, programme and abstracts, EUGEO Budapest 2015.
 • Gostinčar, P., Ciglič, R. 2011: Primerjava rezultatov računalniškega prepoznavanja reliefnih oblik z rezultati geomorfološkega kartiranja. Geografski vestnik 83-1.
 • Kladnik, D., Ciglič, R., Geršič, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. 2016: Diversity of terraced landscapes in Slovenia. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 26-3.
 • Perko, D., Ciglič, R., Geršič, M., Kladnik, D. (uredniki) 2017: Terraced landscapes. Ljubljana.
 • Perko, D., Ciglič, R., Zorn, M. (uredniki) 2020: The geography of Slovenia: small but diverse. World regional geography book series. Springer Nature. Cham.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Doc. dr. Blaž Komac

Sodelavec magistrskega študijskega programa 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in doktorskega študijskega programa 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU.blaz.komac@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000)
 • magisterij iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003)
 • doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi

Vodja programa dr. Blaž Komac je znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, kjer je zaposlen od leta 2000 in se ukvarja z geografijo naravnih nevarnosti in fizičnogeografskimi študijami. Deluje tudi na temo ledu in paleookolja v kraških gorskih območjih in kot urednik. Leta 2010 je prevzel mesto vodje Oddelka za naravne nesreče in vodi raziskovalni program inštituta. Od leta 2010 je glavni urednik strokovne revije Ujma, ki pokriva značilne naravne nesreče (kot so potresi, poplave, zemeljski plazovi, toča, pozeba, suša) in druge nesreče (kot so tehnična, industrijske, okoljske) z različnih vidikov (upravljanje tveganj, humanistične vede, družboslovje, zgodovina in tehnične znanosti). Je tudi glavni urednik revije SCI-E Acta Geographica Slovenica. Sodeloval je pri več raziskovalnih projektih EU, vključno s FP7 CapHaz-Net in Urban Heat Island. Leta 2018 je bil imenovan za člana Evropske svetovalne skupine za znanost in tehnologijo UNDRR (E-STAG). Njegova bibliografija obsega 500 enot, od tega je (so) avtor 7 znanstvenih monografij in 70 izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov.
Drugo

 • član Evropske svetovalne skupine za znanost in tehnologijo (E-STAG) pri Uradu OZN za zmanjševanje naravnih nesreč (UN DRR) (od 29. 3. 2018)
 • podpredsednik Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
 • glavni urednik znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik, ki je od 2011 vključena v Scopus in Science citation index expanded – SCIE (2004–)
 • glavni urednik revije Ujma, ki jo izdaja Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije,
 • docent na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper (do 2015),
 • soorganizator Ušeničnikovega dneva – trienalnega simpozija Naravne nesreče v Sloveniji,
 • sourednik knjižne zbirke Naravne nesreče (do 2015),
 • član Komisije za nevarnost in ogroženost pri Mednarodni geografski zvezi,
 • tajnik Geomorfološkega društva Slovenije (2001–2011)
 • član Komisije za sanacijo plazu Stože nad Logom pod Mangartom, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije (november 2000–januar 2001)
 • referent za predavanja Ljubljanskega geografskega društva (2001–2005).

Izbrane publikacije

ČLANKI

 • Management of small retention ponds and their impact on flood hazard prevention in the Slovenske Gorice Hills. Ferk, M., Ciglič, R., Komac, B., Lóczy, D. Acta geographica Slovenica 60-1, 2020.
 • Subglacial carbonate deposits as a potential proxy for glacier’s existence. Lipar, M., Martín-Pérez, A., Tičar, J., Pavšek, M., Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Zorn, M., Zupan Hajna, N., Zhao, J., Ferk, M. The cryosphere discussions, 2020.
 • Remapping fictional worlds : a comparative reconstruction of fictional maps. Gašperič, P., Komac, B. The Cartographic journal 57-1, 2020.
 • A geographical and architectural perspective on Alpine hay meadow abandonment in Bohinj, Slovenia. Kušar, D., Komac, B. Eco.mont 11-1, 2019.
 • Novodobna poselitev hudourniških vršajev in nevarnost drobirskih tokov : primer Zgornjesavske doline. Breg Valjavec, M., Komac, B. Pokrajina v visoki ločljivosti. Ljubljana, 2018.
 • Prožna mesta – trajnostni razvoj in naravne nesreče. [Resilient cities – sustainable development and natural hazards] Komac, B. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče. Naravne nesreče 4, 2017.
 • Škoda zaradi naravnih nesreč v Sloveniji in svetu med letoma 1995 in 2010 [Damage caused by natural disasters in Slovenia and globally between 1995 and 2010]. Zorn, M., Komac, B. Acta geographica Slovenica 51-1, 2012.
 • Recent landform evolution in Slovenia. Komac, B., Hrvatin, M., Perko, D., Natek, K., Mihevc, A., Prelovšek, M., Zorn, M., Stepišnik, U. Springer geography, Dordrecht, 2012.
 • Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe. Kuhlicke, C., Komac, B., Zorn, M. et al. Environment science & policy 14- 7, 2011.
 • Soil erosion in Europe. Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. Wiley, Chichester, 2006

 

POROČILA

 • Evolving risk of wildfires in Europe: the changing nature of wildfire risk calls for a shift in policy focus from suppression to prevention. Komac, B., Migliorini, M., Schwarze, R., Sigmund, Z., Awad, C., Chatelon, F. J., Goldammer, J. G., Marcelli, T., Morvan, D., Simeoni, A., Thiebes, B. In: Rossi, J.-L. (Ed.). UNDRR, Brussels, 2020.
 • Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe. Altshuler, A., Amaratunga, D., Arefyeva, E., Dolce, M., Sjastad Hagen, J., Komac, B., Migliorini, M., Mihaljević, J., Mysiak, J., Fra Paleo, U., Pelling, M., Rossi, J.-L., Siegmund, A., Sigmund, Z., Sparf, J., Alonso Vicario, S. UNDRR, Brussels, 2019.

 

KNJIGE

 • The geography of Slovenia: small but diverse: Natural hazards in Slovenia, Landforms in Slovenia, Climate and weather in Slovenia, Soils of Slovenia. Komac, B., Breg Valjavec, M., Ferk, M., Hrvatin, M.Lipar, M., Pipan, P., Tičar, J., Pavšek, M., Topole, M., Volk Bahun, M., Zorn, M. Springer,  Dordrecht, 2020.
 • Triglavski ledenik [The Triglav Glacier] Geografija Slovenije 30, Gabrovec, M., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. Založba ZRC, Ljubljana, 2014
 • Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi [Education on natural hazards in Europe], Georitem 18, Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. Založba ZRC, Ljubljana, 2011.
 • Geografski vidiki poplav v Sloveniji [Geographical aspects of floods in Slovenia], Geografija Slovenije 20, Komac, B., Natek, K., Zorn, M. Založba ZRC, Ljubljana, 2008.
 • Zemeljski plazovi v Sloveniji [Landslides in Slovenia], Georitem 8, Zorn, M., Komac, B. Založba ZRC, Ljubljana, 2008.
 • Pobočni procesi in človek [Slope processes and man], Geografija Slovenije 15, Komac, B., Zorn, M.. Založba ZRC, Ljubljana, 2007.
 • Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja [A dell as a characteristic landform], Geografija Slovenije 13, Komac, B. Založba ZRC, Ljubljana, 2006.

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6