OPIS PREDMETA

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo

Koda predmeta: 44

Letnik: Brez letnika 


Nosilka
Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Seznaniti slušateljice in slušatelje z zgodovinskim, sociološkim in etnološkim vidikom izseljevanja in življenja Slovenk in Slovencev v novih okoljih. Poseben poudarek bo na njihovem kulturnem delovanju, literarnem ustvarjanju, ohranjanju etnične identitete, negovanju slovenske materialne in kulturne tradicije v izseljenstvu ter izvirnem prispevku izseljenske ustvarjalnosti v kulturno zakladnico matičnega naroda na eni strani in multikulturne družbe v priseljenski deželi na drugi strani. Predavanja bodo temeljila na avtentičnem gradivu, primarni literaturi in rezultatih lastnih empiričnih raziskav. Poleg tega se bodo slušateljice in slušatelji seznanjali s teoretičnimi vidiki migracijskih študij in sodobno metodologijo raziskovanja migracij. Interdisciplinarna zasnova predmeta zagotavlja vsestranski vpogled v problematiko slovenskega izseljenstva, ki bo umeščena v širši migracijski kontekst.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

 • Uvodne teoretske razdelave: 
  • Spoznavanje kategorialnega aparata, problematizacija in utemeljitev osnovnih pojmov in spoznavanje razlik v njihovi rabi v različnih teorijah; 
  • Spoznavanje različnih raziskovalno metodoloških pristopov in njihove rabe; 
  • Predstavitev osnovnih, za raziskovanje migracij relevantnih, raziskovalnih spoznanj. 
 • Zgodovinski oris slovenskega izseljenstva: 
  • Opredelitev migracij (teoretični vidik) in pregled virov ter literature; 
  • Pravni vidiki (izseljenske in priseljenske zakonodaje); 
  • Demografski vidiki migracij; 
  • Analiza spolne, starostne, izobrazbene, poklicne sestave izseljencev; 
  • Geografski vidik izseljevanja (smeri izseljevanja); 
  • Vzroki in posledice izseljevanja; 
  • Odnos matičnega prostora (oblasti, cerkve, razmišljajočih posameznikov) do izseljevanja; 
  • Človeški in socialni položaj priseljencev v novih okoljih; 
  • Organiziranost življenja v novih okoljih (društvena organiziranost, izdajateljska dejavnost, izseljensko šolstvo ipd.);
  • Prispevek Slovencev novemu okolju (na delovnem, kulturnem, znanstvenem itn. področjih); stiki med izseljenskim svetom in domovino; 
  • Vpetost oz. primerjave z migracijskimi procesi v svetu. 
 • Antropološko – sociološki vidiki slovenskega izseljenstva oziroma migracij: 
  • Primerjalna obravnava oblikovanja etnične identitete in njene manifestacije v vsakdanjem življenju v prvih in vseh nadaljnjih generacijah izseljenih Slovencev po različnih kontinentih oziroma državah v sinhroni in diahroni perspektivi; 
  • Povratništvo (problemi prilagajanja na izvorno okolje); 
  • Vmestitev v različne kontekste po vseh segmentih družboslovne analize. 
 • Slovenska izseljenska književnost: 
  • Zgodovinski pregled od zgodnjih izseljenskih literarnih oblik v 19. stoletju; 
  • Razcvet slovenske izseljenske književnosti v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja; 
  • Suvereni razvoj t. i. zdomske literature v 2. polovici 20. stoletja; 
  • Nastopa slovenskega literarnega povratništva po letu 1990;
  • Problem getoizacije izseljenske književnosti v slovenski literarni zgodovini; 
  • Vprašanje literarne dvojezičnosti zdomskih avtorjev; 
  • Sodobni problemi književnega ustvarjanja v izseljenstvu. 

 

Temeljna literatura in viri

 • Castles, S. in M.J. Miller. 1998. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. London.
 • Čebulj Sajko, Breda. 1999. Etnologija in izseljenstvo. Ljubljana.
 • Čebulj Sajko, Breda. 1992. Med srečo in svobodo. Ljubljana.
 • Drnovšek Marjan. 1991. Pot slovenskih izseljencev na tuje. Ljubljana.
 • Drnovšek, Marjan. 1998. Usodna privlačnost Amerike. Ljubljana.
 • Klemenčič, Matjaž. 1987. Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji. Maribor.
 • Klinar, Peter. 1976. Mednarodne migracije. Ljubljana.
 • Lukšič – Hacin, Marina. 1995. Ko tujina postane dom, Ljubljana.
 • Lukšič – Hacin, Marina. 1999. Multikulturalizem in migracije, Ljubljana.
 • Valenčič, Vlado. 1990. Izseljevanje Slovencev v tujino do druge svetovne vojne. Dve domovini/Two Homelands, 1.
 • Žitnik, Janja. 2000. Književno delo slovenskih izseljencev, Slavistična revija, 48/2.
 • Žitnik, Janja. 2001. Besedna umetnost slovenskih izseljencev in njeno mesto v sodobni slovenski kulturi, Dve domovini/Two Homelands, 14.
 • Chmelar, Hans. 1974. Höhepunkte der österreichischen Auswanderung: Die Auswanderung aus den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern in den Jahren 1905-1911. Dunaj.
 • Čebulj Sajko, Breda. 2000. Razpotja izseljencev. Ljubljana.
 • Friš, Darko. 1995. Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924. Celovec-Ljubljana-Dunaj.
 • Iseljenec : Življenjske zgodbe Slovencev po svetu. Ljubljana 2001
 • Klemenčič, Matjaž. 1995. Slovenes of Cleveland. Novo mesto.
 • Klemenčič, Matjaž. 1999. Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike. Celovec-Ljubljana-Dunaj.
 • Kokole, Vladimir. 1986. Migracije v SR Slovenijo iz drugih republik in narodnostna sestava njenega prebivalstva. Geografski vestnik, 58.
 • Lukšič – Hacin, Marina. 2001. Zgodbe in pričevanja: Slovenci na Švedskem, Ljubljana.
 • Malačič, Janez. 1984. Demografske razmere v Sloveniji. Teorija in praksa, 21/7-8.
 • Šifrer, Živko. 1962. Izseljevanje s slovenskega ozemlja. Prikazi in študije, 8/2, Ljubljana.
 • Šmitek, Zmago. 1986. Klic daljnih svetov. Ljubljana.
 • Vogelnik, Dušan. 1965. Razvoj prebivalstva Slovenije zadnjih dvesto let z jugoslovanske in evropske perspektive. Ekonomski zbornik, 7, Ljubljana.
 • Vogelnik, Dušan. 1961. Demografska statistika. Ljubljana.
 • Valenčič, Vlado. 1990. Izseljevanje Slovencev v druge dežele Habsburške monarhije. Zgodovinski časopis, 44/1.
 • Zwitter, Fran. 1936. Prebivalstvo na Slovenskem od 18. stoletja do današnjih dni. Ljubljana.
 • Žigon, Zvone. 2001. Iz spomina v prihodnost: Slovenska politična emigracija v Argentini.
 • Žitnik, Janja in Helga Glušič ur. 1999. Slovenska izseljenska književnost 1, 2, 3. Ljubljana.

 

Načini ocenjevanja

Obveznosti študentk in študentov obsegajo aktivno sodelovanje pri predavanjih in seminarskih vajah. Sodelovanje predpostavlja sprotno branje (obvezne) študijske literature, kritično preverjanje prebranega in pripravo kratkih esejev na osnovi prebrane literature. Poleg tega študentke in študentje izdelajo zaključno izpitno nalogo, ki jo javno zagovarjajo. Izpit je seštevek aktivnega sodelovanja na predavanjih in seminarskih vajah ter izpitne naloge z zagovorom.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual ǀ

Doc. dr. Metoda Kokole,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse ǀ

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Dramatika in etika ǀ

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi ǀ

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6