OPIS PREDMETA

Folklorni obrazci v kulturi in družbi


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Slovenske študije – tradicija in sodobnost

Koda predmeta: 86

Letnik: Brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Saša Babič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

Vsebina

Folklorni obrazci so najkrajše oblike slovstvene folklore in pogosto pragmatični del vsakdanjega govora. Gre za naslednje žanre: pozdrav, kletvica, pregovor, uganka, zagovor, molitev. Vse te žanre najdemo v relativno stalnih, pa vendar konstantno spreminjajočih se funkcijah, oblikah in kontekstih. Študenti_ke bodo spoznavali_e folklorne obrazce v vsebinskih sklopih po posameznih žanrih:

 

Kletvica

 • Definicija kletvice in značilnosti rabe
 • Teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja kletvic
 • Procesi nastanka in spreminjanja kletvic in njihove rabe
 • Delitve kletvic
 • Sodobni vidiki in rabe kletvic
 • Problematika terenskega zbiranja kletvic

 

Pregovor

 • Definicije pregovora
 • Teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja pregovorov
 • Procesi nastanka in spreminjanja pregovorov in njihove rabe
 • Podžanrske delitve pregovorov
 • Pojav medbesedilnosti in vpliv na proces rabe pregovorov
 • Mejnost žanra pregovora in uganke
 • Sodobni vidiki in rabe pregovorov

 

Uganka

 • Definicija uganke
 • Teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja ugank
 • Procesi nastanka in spreminjanja ugank in njihove rabe
 • Podžanri uganke in njihova variabilnost
 • Sodobni vidiki in rabe ugank

 

Zagovori in molitve

 • Opredelitev zagovorov in molitev
 • Teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja zagovorov in molitev
 • Procesi spreminjanja rabe zagovorov in molitev
 • Delitve zagovorov in molitev
 • Sodobni vidiki rabe zagovorov in molitev

 

Temeljni literatura in viri

 • Babič, Saša 2015: Beseda ni konj: Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev. (Ethnologica – Dissertationes, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Bartmiński, Jerzy 2009/2012: Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. Sheffield and Oakville, CT: Equinox.
 • Duranti, Alessandro 1997: Linguistic Anthropology. Cambridge Textbooks in Linguistics. Velika Britanija: Cambridge University Press.
 • Dundes, Alan 1965: The Study of Folklore. University of California at Berkeley.
 • Ivančič Kutin, Barbara 2011: Živa pripoved v zapisu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Jakop, Nataša 2006: Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU Ljubljana.
 • Koski, Kaarina, Frog, Savolainen Ulla 2016: Genre – Text – Interpretation. Multidisciplinary Perspectives on Folklore and Beyond. Helsinki: Finnish Literature Society.
 • Parrott Hickerson, Nancy 2000: Linguistic Anthropology. ZDA: Texas Tech University.
 • Stanonik, Marija 2001: Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Whorf, Benjamin Lee 1984: Language, Thought and Reality: Selected Writings (1956), ed. John B. Caroll, Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1984.
 • Wierzbicka, Anna 1992: Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. New York, Oxford University Press.
 • Bauman, Richard 1963: The Collecting of Proverbs. Western Folklore 22/4. 271–272.
 • Dundes, Alan 1987: On the Structure of the Proverb. Proverbium 16 (1971)–25 (1975). Peter Lang. 961–974.
 • Dundes, Alan 1989: On Whether Weather »Proverbs« Are Proverbs. Folklore Matters. Knoxville. 92–97.
 • Jason, Heda 1987: Proverbs in Society: The Problem of Meaning and Function. Proverbium 16 (1971)–25 (1975). Peter Lang. 617–624.
 • Mieder, Wolfgang 1993: Proverbs are never out of season. Popular wisdom in the modern age. Oxford University Press
 • Ojo Arewa, E. in Dundes, Alan 1964: Proverbs and the Ethnography of Speaking Folklore. American Anthropologist, New Series , 66/6, 2. del. 70–85.
 • Dolenc, Milan 1999: Zagovori v slovenski ljudski medicini. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine.
 • Grafenauer, Ivan 1937: Najstarejši slovenski zagovori. Maribor: Zgodovinsko društvo.
 • Kumer, Zmaga 1999: Zlati očenaš: slovenski ljudski pasijon. Ljubljana: Družina.
 • Matičetov, Milko 1951: Zagovarjanje pri dveh slovenskih književnikih. Slovenski etnograf št. 20/21. Ljubljana. 331–342.
 • Möderndorfer, Vinko 1964: Ljudska medicina pri Slovencih. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje SAZU, Gradivo za narodopisje Slovencev. 185–186.
 • Novak, Vilko 1983: Slovenske ljudske molitve. Ljubljana: Družina.
 • Orožen, Martina 2009: Rokopisne Kolomonove in zdravilske bukve s Kovka nad Hrastnikom. Slavistična revija, letnik 57/2009, št. 2, april–junij. 263–276.
 • Sosič, Barbara 2000: Gradivo o ljudski medicini v zapiskih terenskih ekip Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog 10 (2000). 213–254.
 • Georges, Robert A. in Alan Dundes 1963: Towards a Structural Definition of the Riddle. Journal of American Folklore, 76(300) (1963). 111–18.
 • Kaivola-Bregenhøj, Annikki 2010 Riddles: Perspectives on the Use, Function and Change in a Folklore Genre. (Studia Fenica Folkloristica, 10). Helsinki: Finnish Literature Society.
 • Köngäs Maranda, Elli 1976: Riddles and Riddling: An Introduction”. The Journal of American Folklore, 89 (1976). 127–37 (pp. 135–37).
 • Pepicello W. J in Thomas A Green 1984 (1949): The Language of Riddles – New Perspectives. Columbus: Ohio State University Press.
 • Ljung, Magnus 2011: Swearing: a corss-cultural linguistic study. Basingstoke ; New York: Palgrave Macmillan.
 • Nežmah, Bernard 1997: Kletvice in psovke. Ljubljana: Nova revija.
 • Zuljan Kumar, Danila 2005: Kletvice in psovke kot koherentna sredstva in njihova raba v Brdih. Izvestje raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici december 2005, št. 2. Nova Gorica. 39–43.

 

Cilji in kompetence

Predmet seznanja študente_ke s pojmom folklornih obrazcev znotraj paremiologije, slovstvene folkloristike in lingvistične antropologije z zgodovinskega, teoretskega in empiričnega vidika. V fokusu obravnav bodo kletvice, pregovori, uganke ter zagovori in molitve kot najreprezentativnejši žanri iz skupine folklornih obrazcev. Študenti_ke bodo seznanjeni s svetovno in slovensko zgodovino zbiranja in raziskovanja folklornih obrazcev, s teoretičnim vidikom posameznih žanrov, z analizo slovenskega arhivskega gradiva folklornih obrazcev ter z obravnavo sodobnega gradiva in njegovo analizo.

 

Med najpomembnejšimi izobraževalnimi cilji predmeta so razumeti zgradbo in funkcijo posameznih folklornih obrazcev, tj. kletvice, pregovori, uganke, zagovori, molitve, znotraj družbe in z vidika časovne perspektive; razumeti njihovo vlogo v družbi in pri prenosu družbenih vidikov, vzorcev ter jih interpretirati znotraj določene družbe in časa. Pomembni vidiki predmeta so: kritični uvid v najkrajše folklorne oblike in medbesedilnosti; zaznavanje dinamike različne rabe folklornih obrazcev, njihove spremenljivosti ter različnih javnih in medijskih diskurzov, raziskovanje (spontane in namerne) variantnosti.

 

Predvideni študijski rezultati

Študentke in študenti (1) razumejo pomen folklornih žanrov, obrazcev in njihove vloge v družbi, (2) znajo izbrati najprimernejši metodološki pristop za lastno študijo primera in (3) uporabiti ustrezne tehnike zbiranja in analize folklornih žanrov.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (60 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (ustni ali pisni izpit) (20 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6