OPIS PREDMETA

Folklorni obrazci v kulturi in družbi


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Slovenske študije – tradicija in sodobnost

Koda predmeta: 86

Letnik: Brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Saša Babič

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

Cilji in kompetence

Predmet seznanja študente_ke s pojmom folklornih obrazcev znotraj paremiologije, slovstvene folkloristike in lingvistične antropologije z zgodovinskega, teoretskega in empiričnega vidika. V fokusu obravnav bodo kletvice, pregovori, uganke ter zagovori in molitve kot najreprezentativnejši žanri iz skupine folklornih obrazcev. Študenti_ke bodo seznanjeni s svetovno in slovensko zgodovino zbiranja in raziskovanja folklornih obrazcev, s teoretičnim vidikom posameznih žanrov, z analizo slovenskega arhivskega gradiva folklornih obrazcev ter z obravnavo sodobnega gradiva in njegovo analizo.

 

Med najpomembnejšimi izobraževanimi cilji predmeta so razumeti zgradbo in funkcijo posameznih folklornih obrazcev, tj. kletvice, pregovori, uganke, zagovori, molitve, znotraj družbe in z vidika časovne perspektive; razumeti njihovo vlogo v družbi in pri prenosu družbenih vidikov, vzorcev ter jih interpretirati znotraj določene družbe in časa. Pomembni vidiki predmeta so: kritični uvid v najkrajše folklorne oblike in medbesedilnosti; zaznavanje dinamike različne rabe folklornih obrazcev, njihove spremenljivosti ter različnih javnih in medijskih diskurzov, raziskovanje (spontane in namerne) variantnosti.

 

Vsebina

Folklorni obrazci so najkrajše oblike slovstvene folklore in pogosto pragmatični del vsakdanjega govora. Gre za naslednje žanre: pozdrav, kletvica, pregovor, uganka, zagovor, molitev. Vse te žanre najdemo v relativno stalnih, pa vendar konstantno spreminjajočih se funkcijah, oblikah in kontekstih. Študenti_ke bodo spoznavali_e folklorne obrazce v vsebinskih sklopih po posameznih žanrih:

 

Kletvica

 • Definicija kletvice in značilnosti rabe
 • Teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja kletvic
 • Procesi nastanka in spreminjanja kletvic in njihove rabe
 • Delitve kletvic
 • Sodobni vidiki in rabe kletvic
 • Problematika terenskega zbiranja kletvic

 

Pregovor

 • Definicije pregovora
 • Teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja pregovorov
 • Procesi nastanka in spreminjanja pregovorov in njihove rabe
 • Podžanrske delitve pregovorov
 • Pojav medbesedilnosti in vpliv na proces rabe pregovorov
 • Mejnost žanra pregovora in uganke
 • Sodobni vidiki in rabe pregovorov

 

Uganka

 • Definicija uganke
 • Teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja ugank
 • Procesi nastanka in spreminjanja ugank in njihove rabe
 • Podžanri uganke in njihova variabilnost
 • Sodobni vidiki in rabe ugank

 

Zagovori in molitve

 • Opredelitev zagovorov in molitev
 • Teoretično-metodološka izhodišča folklorističnega raziskovanja zagovorov in molitev
 • Procesi spreminjanja rabe zagovorov in molitev
 • Delitve zagovorov in molitev
 • Sodobni vidiki rabe zagovorov in molitev

 

Temeljna literatura

 • Babič, Saša 2015: Beseda ni konj: Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev. (Ethnologica – Dissertationes, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Bartmiński, Jerzy 2009/2012: Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. Sheffield and Oakville, CT: Equinox.
 • Duranti, Alessandro 1997: Linguistic Anthropology. Cambrige Textbooks in Linguistics. Velika Britanija: Cambrige University Press.
 • Dundes, Alan 1965: The Study of Folklore. University of California at Berkley.
 • Ivančič Kutin, Barbara 2011: Živa pripoved v zapisu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Jakop, Nataša 2006: Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU Ljubljana.
 • Parrott Hickerson, Nancy 2000: Linguistic Anthropology. ZDA: Texas Tech University.
 • Stanonik, Marija 2001: Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Whorf, Benjamin Lee 1984: Language, Thought and Reality: Selected Writings (1956), ed. John B. Caroll, Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, 1984.
 • Wierzbicka, Anna 1992: Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. New York, Oxford University Press.
 • Bauman, Richard 1963: The Collecting of Proverbs. Western Folklore 22/4. 271–272.
 • Dundes, Alan 1987: On the Structure of the Proverb. Proverbium 16 (1971)–25 (1975). Peter Lang. 961–974.
 • Dundes, Alan 1989: On Wether Weather »Proverbs« Are Proverbs. Folklore Matters. Knoxville. 92–97.
 • Jason, Heda 1987: Proverbs in Society: The Problem of Meaning and Function. Proverbium 16 (1971)–25 (1975). Peter Lang. 617–624.
 • Mieder, Wolfgang 1993: Proverbs are never out of season. Popular wisdom in the modern age. Oxford University Press
 • Ojo Arewa, E. in Dundes, Alan 1964: Proverbs and the Etnography of Speaking Folklore. American Anthropologist, New Series , 66/6, 2. del. 70–85
 • Dolenc, Milan 1999: Zagovori v slovenski ljudski medicini. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine.
 • Grafenauer, Ivan 1937: Najstarejši slovenski zagovori. Maribor: Zgodovinsko društvo.
 • Kumer, Zmaga 1999: Zlati očenaš: slovenski ljudski pasijon. Ljubljana: Družina.
 • Matičetov, Milko 1951: Zagovarjanje pri dveh slovenskih književnikih. Slovenski etnograf št. 20/21. Ljubljana. 331–342.
 • Möderndorfer, Vinko 1964: Ljudska medicina pri Slovencih. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje SAZU, Gradivo za narodopisje Slovencev. 185–186.
 • Novak, Vilko 1983: Slovenske ljudske molitve. Ljubljana: Družina.
 • Orožen, Martina 2009: Rokopisne Kolomonove in zdravilske bukve s Kovka nad Hrastnikom. Slavistična revija, letnik 57/2009, št. 2, april–junij. 263–276.
 • Sosič, Barbara 2000: Gradivo o ljudski medicini v zapiskih terenskih ekip Slovenskega etnografskega muzeja. Etnolog 10 (2000). 213–254.
 • Georges, Robert A. in Alan Dundes 1963: Towards a Structural Definition of the Riddle. Journal of American Folklore, 76(300) (1963). 111–18.
 • Kaivola-Bregenhøj, Annikki 2010 Riddles: Perspectives on the Use, Function and Change in a Folklore Genre. (Studia Fenica Folkloristica, 10). Helsinki: Finnish Literature Society.
 • Köngäs Maranda, Elli 1976: Riddles and Riddling: An Introduction”. The Journal of American Folklore, 89 (1976). 127–37 (pp. 135–37).
 • Pepicello W. J in Thomas A Green 1984 (1949): The Language of Riddles – New Perspectives. Columbus: Ohio State University Press.
 • Ljung, Magnus 2011: Swearing: a corss-cultural linguistic study. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan.
 • Nežmah, Bernard 1997: Kletvice in psovke. Ljubljana: Nova revija.
 • Zuljan Kumar, Danila 2005: Kletvice in psvke kot koherentna sredstva in njihova raba v Brdih. Izvestje raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici december 2005, št. 2. Nova Gorica. 39–43.

 

Načini ocenjevanja

Študentke in študenti bodo v okviru predmeta napisali seminarsko nalogo z znanstvenim aparatom, branjem in interpretacijo teoretskih del, aktivnim zbiranjem in analizo sodobnih folklornih obrazcev. Seminarska naloga bo predstavljena javno. Njihovo delo bo v veliki meri osredotočeno na izdelavo doktorske disertacije. Študentke in študenti si bodo ogledali tudi arhiv.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual ǀ

Doc. dr. Metoda Kokole,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse ǀ

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Dramatika in etika ǀ

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi ǀ

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6