OPIS PREDMETA

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Slovenske študije – tradicija in sodobnost

Koda predmeta: 46

Letnik: Brez letnika 


Nosilka
Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Seznaniti slušatelje in slušateljice z vlogo ženske v slovenski družbi iz zgodovinske, teoretske in analitične perspektive v primerjalnem kontekstu Evrope in širše. Skozi izbor študijske literature in z načinom dela na predavanjih ter seminarjih odpirati možnosti za individualne raziskovalne in teoretske projekte slušateljev in slušateljic. Preko študijskega procesa prispevati k bogatitvi še vedno ne dovolj velikega korpusa vednosti o vlogi ženske na Slovenskem.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

 • Ideološka filozofija znanstvenikov in politika selekcije vednosti: 
  • Je bil Marx marksist, Darwin darvinist in Virginia Woolf feministka? 
  • Kako brati, analizirati prebrano in razumeti nenapisano? 
  • Viri in »viri«, pa tudi kje je izkustvo? 
  • Kaj in kam s čustvi? 
 • Zgodovina – od kod prihajamo?: 
  • Družbeni položaj žensk danes, 
  • Danes izvira iz včeraj; 
  • Ni ženskega vprašanja; 
  • Ideološke in politične predpostavke študija. 
 • Identiteta ali predstave spolnih vlog: 
  • Enakopravnost in utemeljitve različnosti; 
  • Od zasebnega k javnemu in političnemu; 
  • Boji, umiki, zmage in porazi. 
 • We need bread and roses, too!: 
  • Doktorji, predavatelji, profesorji in direktorji; 
  • Čistilke, kuharice in gospodinje; 
  • Univerzalnost pravic in kulturni relativizem. 
 • Kaj hočem postati?: 
  • Perspektive gledajočih in perspektive gledanih; 
  • Spolne vloge kot družbene vloge nastopanja; 
  • Katera je prava. 
 • Migracije – kam gremo?: 
  • Migrantka kot metafora ženske; 
  • Dvodomke, brezdomke, večdomke, od nikjer, od tu in tam, niti tam niti tu; 
  • Feminizacija migrantskih tokov; 
  • Globalne ženske. 

 

Temeljna literatura in viri

 • A History of Women in the West I-IV. Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 • Vode, Angela. 1998. Spol in upor, (Zbrana dela Angele Vode, knj. 1), (Knjižna zbirka Krt, 109). 1. izd. Ljubljana: Krtina.
 • – -. 1999. Značaj in usoda, (Zbrana dela Angele Vode, knj. 2), (Knjižna zbirka Krt, 110). 1. izd. Ljubljana: Krtina.
 • – -. 2000. Spomin in pozaba, (Zbrana dela Angele Vode, knj. 3), (Knjižna zbirka Krt, 111). 1. izd. Ljubljana: Krtina.
 • Milharčič Hladnik, Mirjam. 1995. Šolstvo in učiteljice na Slovenskem (Zbirka Sophia 5). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Milharčič Hladnik, Mirjam, Žagar, Igor Ž. 1996. Nekaj izhodiščnih prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika. V: Spol: Ž. Ljubljana: KUD France Prešeren: Institutum Studiorum Humanitatis – ISH.
 • Žnidaršič, Sabina Ž. 2001. Ora et labora – in molči ženska!, pregled demografije dežele Kranjske in pridobitnosti žensk v desetletjih 1880-1910. Ljubljana: cf.
 • Accati, Luisa. 2001. Pošast in lepotica, Oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Ljubljana: Studia Humanitatis.
 • Vidmar, Ksenija H. ur. 2001. Ženski žanri – spol in množično občinstvo v sodobni kulturi. Ljubljana: Zbirka Dokumenta, ISH.
 • Woolf, Virginia. 2001. Tri gvineje. Ljubljana: Lila zbirka, cf.
 • – -. 1999. Lastna soba. Ljubljana: Lila zbirka, cf.
 • De Beauvoir, Simone. 2000. Drugi spol, 1. in 2. del. Ljubljana: Delta.
 • Muser, Erna, Zavrl, Vida ur. 1971. FKL Žensko koncentracijsko taborišče Ravensbruck. Ljubljana: Partizanska knjiga.
 • Stanley, Liz. 1995. The Auto/biographical I, The theory and practice of feminist auto/biography. Manchester, New York: Manchester University Press.
 • Irigaray, Luce. 1995. Jaz, ti, me, mi. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
 • Bahovec, Eva D. ur. 1992. Vzgoja med gospostvom in analizo. Ljubljana: KRT.
 • – -. 1993. Od ženskih študij k feministični teoriji, Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti.
 • Molek, Mary. 1976. Immigrant Woman. Delaware: Dover.
 • Planinsek Odorizzi, Irene M. 1978. The Footsteps Through Time, Washington: Washington Landmark Tours.
 • Drakulić, Slavenka. 2002. Kot da me ni, Ljubljana: Aleph.
 • Pizan, Christine de. 1999. Mesto dam, Ljubljana: Delta.
 • Wollstonecraft, Mary. 1992. Zagovor pravic ženske, Ljubljana: Krt.
 • Zaviršek, Darja ur. 1996. Spolno nasilje. Feministične raziskave za socialno delo, Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

 

Načini ocenjevanja

Obveznosti študentk in študentov obsegajo aktivno sodelovanje pri predavanjih in seminarskih vajah, ki temeljijo na sprotnem branju literature in kritičnem preverjanju prebranega: 

 • Obveznost pri seminarjih je izdelava pisne naloge, ki je v funkciji priprave na zaključno, izpitno nalogo posameznega študenta ali študentke.
 • Zaključna naloga – samostojna raziskovalna naloga – se predstavi javno.
 • Izpit je seštevek aktivnega sodelovanja na predavanjih in seminarskih vajah ter ustne predstavitve zaključne, izpitne naloge.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual ǀ

Doc. dr. Metoda Kokole,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse ǀ

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Dramatika in etika ǀ

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi ǀ

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6