Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

Znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, izredna profesorica za folkloristiko.

ZRC SAZU, Novi trg 5, 2. nadstropje, soba 202, Ljubljana
01 4706 266
Marjetka.Golez-Kaucic@zrc-sazu.si
prva sreda v mesecu, 12.00 - 13.00

Izobrazba:

 • diploma iz slavistike in primerjalne književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1986
 • magisterij  iz slovenske književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1989
 • doktorat iz literarnih znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1994
 • izredna profesorica na področju slovenske književnosti in folkloristike Univerze v Novi Gorici,
 • 2004 in izredna profesorica na področju folkloristike Podiplomske šole ZRC SAZU, 2015

 

Raziskovalni interesi:

 • folkloristika in literarna veda
 • ljudska pesem,
 • slovenska in evropska balada
 • medbesedilnost
 • sodobna poezija, dramatika in proza
 • zoofolkloristika
 • kulturna in kritična animalistika
 • ekokritika


Glavna gostovanja in pomembnejši mednarodni simpoziji:

 • Raziskovalka, University of Music and Performing Arts, Vienna (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) in Österreichischen Volksliedwerk, Vienna, 1988
 • Gostujoča profesorica, University of Glasgow (Dumfries) in University of Edinburgh, 2006
 • Gostujoča profesorica, Inštitut za Albanologijo, Priština, Kosovo,2014
 • Organizirala mednarodni simpozij raziskovalcev balad (KfV) 1997; mednarodni simpozij Kam bi s to folkloro 2009, Ljubljana. panel v okviru SIEF kongresov 2008 Derry, 2011 Lizbona in Zagreb 2015, panel v okviru American Folklore Society  Santa Fe, 2014, panel v okviru SIEF Göttingen 2017.
 • V poletnem semestru študijskega leta 2016/2017 je predavala predmet Slovenska književnost I, II na Univerzi v Trstu.

Zaposlitev:

 • od leta 1986 zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, Ljubljana
 • od leta 1994 do 2015 predstojnica inštituta,
 • znanstvena svetnica, 2004

 

Članstva in drugo:

 • podpredsednica posebne mednarodne skupine za raziskovanje balad Kommission für Volksdichtung v okviru Société Internationale d’ Ethnologie et de Folklore (2002 – 2017);
 • članica predsedstva svetovne organizacije za raziskovanje etnologije in folklore: Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (2004-2011), sedaj članica SIEF
 • članica Senata Podiplomske šole ZRC SAZU,
 • članica Znanstvenega sveta GNI,
 • članica Slovenskega etnološkega društva,
 • ustanovna članica Združenja raziskovalcev Slovenije,
 • članica Komisije za evropsko jezikovno priznanje pri CMEPIUS (2007-2015)
 • od leta 2006 pri ARRS registrirana recenzentka projektov (med leti 2008-2015 recenzirala 9 projektov in dva centra odličnosti)

 

Uredništvo:

 • od leta 1992 sourednica znanstvenokritične izdaje Slovenske ljudske pesmi III-V (od leta 1998 -2007  glavna urednica), leta 2009 sourednica 32 številke Traditiones,
 • urednica zbirke znanstvenih monografij Folkloristika in Folkloristični zvezki
 • gostujoča urednica mednarodne publikacije BASIS – Kam bi s to folkloro? (WVTrier), 2016
 • gostujoča urednica znanstvene revije Folklore.ee, 2016

 

Projekti, izbor:

 • od leta 1996 pa do danes je vodila 18 raziskovalnih projektov, štiri raziskovalne programe in bila vključena še v 5 projektov
 • Vodja raziskovalnega programa Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture P 6 0111 (1999-2003; 2003-2008; 2009-2013; 2014-2018) in naslednjih projektov:
 • V5―1033 Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu, 1.10.2010―30.9.2012
 • J6―0145 EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melodične in metro-ritmične analize, 1.2.2008―30.1.2011
 • J6―9181 Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega opredeljevanja folklornega gradiva, 1.7.2007―30.6.2010
  – V2―0216 ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in plesne kulture, 1.10.2006―30.9.2008
 • J6―7005 Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov, 1.9.2005―31.8.2008

 

Mentorstvo:

Rebeka Kunej, dr. 2007,Mojca Kovačič, dr. 2009,Marjeta Pisk, dr. 2012,Vladka Tucovič, mag. 2009. Jerneja Vrabič, dr., 2016


 • Golež Kaučič, M. 2017. (ur.) What to Do with Folklore. New Perspectives on Folklore Research. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
 • Golež Kaučič, Marjetka. 2017. A human is an animal and an animal is a human : transformation from human to animal in Slovenian ballad tradition. V: DUSHI, Arbnora (ur.), KADRIU, Lumnije (ur.). Botët paralele në balada dhe këngë popullore : materialet nga konferenca e 45-të e Komisionit ndërkombëtar të baladës, 31 gusht – 4 shtator, 2015, Prishtinë = Parallel worlds in ballad and folk song : proceedings of the 45th International Ballad Conference of Kommission für Volksdichtung, Prishtina, Kosovo, August 31 – September 4, 2015. Prishtinë: Instituti Albanologjik. str. 91-110.
 • Golež Kaučič, M. Živali kot etični subjekti v ustvarjalnih opusih Jurija Detele, Miklavža Komelja in Johna Maxwella Coetzeeja ter vprašanje vegetarijanstva in veganstva. Literatura,  letn. 28, št. 303/304, str. 192-212.
 • Golež Kaučič, M. 2016.Transformacije ljudskega kot intertekstualni princip v pesemskem ustvarjanju druge svetovne vojne in refleksije svobode. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, letn. 16, št. 1, str. 203-223, 271
 • Golež Kaučič, M.. 2015. Zoofolkloristics : first insights towards the new discipline. Narodna umjetnost  52/1: 7-30.
 • Golež Kaučič, M. 2015. “Oh, girl of mine, bring me some water” : water in Slovenian folksong tradition. Traditiones,44/3, 33-52.
 • Golež Kaučič, M. 2014. Zoopoetika u poeziji Tomaža Šalamuna. V: KOVAČ, Zvonko (ur.), KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Obzorja jezika – obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press,145-163.
 • Golež Kaučič, M. “Fantje se zbirajo —” : vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi, (Zbirka Folkloristični zvezki, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Golež Kaučič, M. 2013.”A bunny is a beautiful thing” or Animals as machines (!?) : the perception of the animal world in Slovenian folk songs. Traditiones 42/1: 71-88.
 • Golež Kaučič, M. 2012. Pilgrimage, pilgrims and pilgrimage sites in Slovenian folk song and contemporary literature. V: MCKEAN, Thomas A. (ur.). Songs of people on the move, (B.A.S.I.S, vol. 8). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 57-69.
 • Golež Kaučič, Marjetka. 2012. “Čovjek je najgora zvijer” : životinjski svijet u slovenskom usmenom pjesništvu i suvremenoj slovenskoj poeziji. V: MARJANIĆ, Suzana (ur.), ZARADIJA KIŠ, Antonija (ur.). Književna životinja. Dio 2, Kulturni bestijarij, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut za etnologiju i folkloristiku, 957-993.
 • Golež Kaučič, M. 2011. Thematization of nonhuman subjectivity in folklore, philosophical, and literary texts. Cosmos 27: 121-154.
 • Golež Kaučič, M. 2009. Slovenian folk culture between national identity and the European integration processes. Narodna umjetnost, vol. 46/1: 33-49.
 • Golež Kaučič, M. 2008. “The tenth daughter” : from a fairy tale to contemporary literature. V: RIEUWERTS, Sigrid (ur.), BULA, Dace (ur.). Singing the nations : Herder’s legacy, (B.A.S.I.S, vol. 4). Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag, 317-327.
 • Golež Kaučič, M. 2007. Slovene folk song at the crossroads of influences, contacts, and oppositions of East, West, North, and South. Slovene studies, 29,1/2, 3-17 .
 • Golež Kaučič, M. 2007. Ljudsko pesemsko izročilo kot kulturni spomin Jančarjevega romana in drame Katarina, pav in jezuit. Traditiones, 36/2, 77-113.
 • Golež Kaučič, M. et. al. (ur.) Slovenska ljudska pesem V. Slovenska matica in Založba ZRC.
 • Golež Kaučič, M. 2004/2005. The OSPN collection : a basis for modern critical editions of Slovenian folk songs. Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes,  53/54, 152-161.
 • Golež Kaučič, M. Ljudsko in umetno : dva obraza ustvarjalnosti, (Zbirka Folkloristika). Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Golež Kaučič, M. 2002. “Animals bury the hunter” – ethical and sociological elements of the Slovene ballad. Acta Ethnographica Hungarica, 47, l/2: 163-174.
 • Golež Kaučič, M. 2002. The Slovenian Ballad at the turn of the millennium. Lied und populäre Kultur, 2002, jg. 47, 157-169.
 • Golež Kaučič, M. Raziskovalne metode v folkloristiki – med tradicionalnim in inovativnim. Traditiones, 2001, 30/1, 279-291.
 • Golež Kaučič, M. et. al. 1998. Ur. Slovenske ljudske pesmi Ljubljana: Slovenska matica.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual ǀ

Doc. dr. Metoda Kokole,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse ǀ

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Dramatika in etika ǀ

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi ǀ

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev ǀ

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost ǀ

Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo ǀ

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi ǀ

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6