Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

Portret Marjetke Golež Kaučič

Koordinatorica modula Slovenske študije - tradicija in sodobnost v okviru doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Nosilka več predmetov. Znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, redna profesorica za folkloristiko.

ZRC SAZU, Novi trg 5, 2. nadstropje, soba 202, Ljubljana
01 4706 266
Marjetka.Golez-Kaucic@zrc-sazu.si
prva sreda v mesecu, 12.00 - 13.00

Izobrazba:

 • diploma iz slavistike in primerjalne književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1986
 • magisterij  iz slovenske književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1989
 • doktorat iz literarnih znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1994
 • izredna profesorica na področju slovenske književnosti in folkloristike Univerze v Novi Gorici,
 • 2004 in izredna profesorica na področju folkloristike Podiplomske šole ZRC SAZU, 2015

 

Raziskovalni interesi:

 • folkloristika in literarna veda
 • ljudska pesem,
 • slovenska in evropska balada
 • medbesedilnost
 • sodobna poezija, dramatika in proza
 • zoofolkloristika
 • kulturna in kritična animalistika
 • ekokritika


Glavna gostovanja in pomembnejši mednarodni simpoziji:

 • Raziskovalka, University of Music and Performing Arts, Vienna (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) in Österreichischen Volksliedwerk, Vienna, 1988
 • Gostujoča profesorica, University of Glasgow (Dumfries) in University of Edinburgh, 2006
 • Gostujoča profesorica, Inštitut za Albanologijo, Priština, Kosovo,2014
 • Organizirala mednarodni simpozij raziskovalcev balad (KfV) 1997; mednarodni simpozij Kam bi s to folkloro 2009, Ljubljana. panel v okviru SIEF kongresov 2008 Derry, 2011 Lizbona in Zagreb 2015, panel v okviru American Folklore Society  Santa Fe, 2014, panel v okviru SIEF Göttingen 2017.
 • V poletnem semestru študijskega leta 2016/2017 je predavala predmet Slovenska književnost I, II na Univerzi v Trstu.

Zaposlitev:

 • od leta 1986 zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, Ljubljana
 • od leta 1994 do 2015 predstojnica inštituta,
 • znanstvena svetnica, 2004

 

Članstva in drugo:

 • podpredsednica posebne mednarodne skupine za raziskovanje balad Kommission für Volksdichtung v okviru Société Internationale d’ Ethnologie et de Folklore (2002 – 2017);
 • članica predsedstva svetovne organizacije za raziskovanje etnologije in folklore: Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (2004-2011), sedaj članica SIEF
 • članica Senata Podiplomske šole ZRC SAZU,
 • članica Znanstvenega sveta GNI,
 • članica Slovenskega etnološkega društva,
 • ustanovna članica Združenja raziskovalcev Slovenije,
 • članica Komisije za evropsko jezikovno priznanje pri CMEPIUS (2007-2015)
 • od leta 2006 pri ARRS registrirana recenzentka projektov (med leti 2008-2015 recenzirala 9 projektov in dva centra odličnosti)

 

Uredništvo:

 • od leta 1992 sourednica znanstvenokritične izdaje Slovenske ljudske pesmi III-V (od leta 1998 -2007  glavna urednica), leta 2009 sourednica 32 številke Traditiones,
 • urednica zbirke znanstvenih monografij Folkloristika in Folkloristični zvezki
 • gostujoča urednica mednarodne publikacije BASIS – Kam bi s to folkloro? (WVTrier), 2016
 • gostujoča urednica znanstvene revije Folklore.ee, 2016

 

Projekti, izbor:

 • od leta 1996 pa do danes je vodila 18 raziskovalnih projektov, štiri raziskovalne programe in bila vključena še v 5 projektov
 • Vodja raziskovalnega programa Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture P 6 0111 (1999-2003; 2003-2008; 2009-2013; 2014-2018) in naslednjih projektov:
 • V5―1033 Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu, 1.10.2010―30.9.2012
 • J6―0145 EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melodične in metro-ritmične analize, 1.2.2008―30.1.2011
 • J6―9181 Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega opredeljevanja folklornega gradiva, 1.7.2007―30.6.2010
  – V2―0216 ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in plesne kulture, 1.10.2006―30.9.2008
 • J6―7005 Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov, 1.9.2005―31.8.2008

 

Mentorstvo:

Rebeka Kunej, dr. 2007,Mojca Kovačič, dr. 2009,Marjeta Pisk, dr. 2012,Vladka Tucovič, mag. 2009. Jerneja Vrabič, dr., 2016


 • Golež Kaučič, M. 2017. (ur.) What to Do with Folklore. New Perspectives on Folklore Research. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
 • Golež Kaučič, Marjetka. 2017. A human is an animal and an animal is a human : transformation from human to animal in Slovenian ballad tradition. V: DUSHI, Arbnora (ur.), KADRIU, Lumnije (ur.). Botët paralele në balada dhe këngë popullore : materialet nga konferenca e 45-të e Komisionit ndërkombëtar të baladës, 31 gusht – 4 shtator, 2015, Prishtinë = Parallel worlds in ballad and folk song : proceedings of the 45th International Ballad Conference of Kommission für Volksdichtung, Prishtina, Kosovo, August 31 – September 4, 2015. Prishtinë: Instituti Albanologjik. str. 91-110.
 • Golež Kaučič, M. Živali kot etični subjekti v ustvarjalnih opusih Jurija Detele, Miklavža Komelja in Johna Maxwella Coetzeeja ter vprašanje vegetarijanstva in veganstva. Literatura,  letn. 28, št. 303/304, str. 192-212.
 • Golež Kaučič, M. 2016.Transformacije ljudskega kot intertekstualni princip v pesemskem ustvarjanju druge svetovne vojne in refleksije svobode. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, letn. 16, št. 1, str. 203-223, 271
 • Golež Kaučič, M.. 2015. Zoofolkloristics : first insights towards the new discipline. Narodna umjetnost  52/1: 7-30.
 • Golež Kaučič, M. 2015. “Oh, girl of mine, bring me some water” : water in Slovenian folksong tradition. Traditiones,44/3, 33-52.
 • Golež Kaučič, M. 2014. Zoopoetika u poeziji Tomaža Šalamuna. V: KOVAČ, Zvonko (ur.), KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Obzorja jezika – obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press,145-163.
 • Golež Kaučič, M. “Fantje se zbirajo —” : vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi, (Zbirka Folkloristični zvezki, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Golež Kaučič, M. 2013.”A bunny is a beautiful thing” or Animals as machines (!?) : the perception of the animal world in Slovenian folk songs. Traditiones 42/1: 71-88.
 • Golež Kaučič, M. 2012. Pilgrimage, pilgrims and pilgrimage sites in Slovenian folk song and contemporary literature. V: MCKEAN, Thomas A. (ur.). Songs of people on the move, (B.A.S.I.S, vol. 8). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 57-69.
 • Golež Kaučič, Marjetka. 2012. “Čovjek je najgora zvijer” : životinjski svijet u slovenskom usmenom pjesništvu i suvremenoj slovenskoj poeziji. V: MARJANIĆ, Suzana (ur.), ZARADIJA KIŠ, Antonija (ur.). Književna životinja. Dio 2, Kulturni bestijarij, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut za etnologiju i folkloristiku, 957-993.
 • Golež Kaučič, M. 2011. Thematization of nonhuman subjectivity in folklore, philosophical, and literary texts. Cosmos 27: 121-154.
 • Golež Kaučič, M. 2009. Slovenian folk culture between national identity and the European integration processes. Narodna umjetnost, vol. 46/1: 33-49.
 • Golež Kaučič, M. 2008. “The tenth daughter” : from a fairy tale to contemporary literature. V: RIEUWERTS, Sigrid (ur.), BULA, Dace (ur.). Singing the nations : Herder’s legacy, (B.A.S.I.S, vol. 4). Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag, 317-327.
 • Golež Kaučič, M. 2007. Slovene folk song at the crossroads of influences, contacts, and oppositions of East, West, North, and South. Slovene studies, 29,1/2, 3-17 .
 • Golež Kaučič, M. 2007. Ljudsko pesemsko izročilo kot kulturni spomin Jančarjevega romana in drame Katarina, pav in jezuit. Traditiones, 36/2, 77-113.
 • Golež Kaučič, M. et. al. (ur.) Slovenska ljudska pesem V. Slovenska matica in Založba ZRC.
 • Golež Kaučič, M. 2004/2005. The OSPN collection : a basis for modern critical editions of Slovenian folk songs. Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes,  53/54, 152-161.
 • Golež Kaučič, M. Ljudsko in umetno : dva obraza ustvarjalnosti, (Zbirka Folkloristika). Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Golež Kaučič, M. 2002. “Animals bury the hunter” – ethical and sociological elements of the Slovene ballad. Acta Ethnographica Hungarica, 47, l/2: 163-174.
 • Golež Kaučič, M. 2002. The Slovenian Ballad at the turn of the millennium. Lied und populäre Kultur, 2002, jg. 47, 157-169.
 • Golež Kaučič, M. Raziskovalne metode v folkloristiki – med tradicionalnim in inovativnim. Traditiones, 2001, 30/1, 279-291.
 • Golež Kaučič, M. et. al. 1998. Ur. Slovenske ljudske pesmi Ljubljana: Slovenska matica.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6