Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, docentka za predmetno področje etnologije

ZRC SAZU, Novi trg 5/II, Ljubljana
05 335 73 22
spela.ledinek@zrc-sazu.si
sreda, 8h–10h

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnologije in kulturne antropologije ter umetnostne zgodovine (Univerza v Ljubljani, 1999);
 • Doktorat iz etnologije (Univerza v Ljubljani, 2012).

Raziskovalni interesi:

 • Dediščina in dediščinske študije;
 • Materialna kultura;
 • Stanovanjska kultura;
 • Pašna živinoreja;
 • Prehrana;
 • Romanja;
 • Zbirke in zbirateljstvo;
 • Alpe, Slovenija, Furlanija, Istra.


Glavna gostovanja:

 • Gostujoča raziskovalka – Raziskovalna štipendija OP ESS 2014–2020, Univerza v Vidnu (2016–2017).

 • Vodenje programa Dediščina na obrobjih: Novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (2019–2024);
 • Koordinacija in vodenje mednarodnih projektov: ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (ESRR, Interreg IVa) (2012–2015); koordinacija in vodenje mednarodnih projektov za ZRC SAZU: THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (ESRR, Interreg IVb) (2012–2014); AlpFoodway – Interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (ESSR, Interreg Vb), (2016–2019); 100% LOCAL – Krepitev kratkih kmetijsko-živilskih oskrbovalnih verig na območju Alp spristopom 100% lokalno (ARPAF II) (2019–2021);
 • Podpredsednica Strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja (2012–2016);
 • Članica Znanstvenega sveta Narodne in študijske knjižnice v Trstu (2014–);
 • Članica Akcijske skupine 6 Strategija Evropske unije za Alpsko regijo (EUSALP) (2017–);
 • Članica uredniških odborov: Goriški letnik (2008–), Monitor ISH (2001–2003), Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2004–), Digitalna enciklopedija slovenske naravne in kulturne dediščine (DEDI) (2015–).

 • Ledinek Lozej, Š.: Od hiše do niše: Razvoj kuhinje v Vipavski dolini (Ethnologica – Dissertationes, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N.: Potepanja po poteh Šavrinke Marije (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 32). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2000.
 • Godina-Golija, M., Ledinek Lozej, Š.: Pomen in cilji projektov ohranjanja dediščine prehrane: Register nesnovne kulturne dediščine, Etnofolk in AlpFoodway. Etnolog, 28, 2018, str. 85–103.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N., Kanjir, U.: Walks through the multi-layered landscape of Šavrinkas’ Istria: Eggs, books, backpacks and stony paths. Landscape research, 43/5, 2018, str. 600–612. Doi: 10.1080/01426397.2017.1336207.
 • Ledinek Lozej, Š.: Frankfurtska ali švedska kuhinja?: Prispevek k zgodovini migracij in prilaščanj oblik(ovanja). Etnolog, 26, 2016, str. 127–146.
 • Ledinek Lozej, Š.: Stanovanjsko-arhitekturne krajine v Vipavski dolini: Družbenozgodovinske okoliščine sprememb mediteranske pokrajine v 50. in 60. letih 20. stoletja. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 25/1, 2015, str. 143–154.
 • Ledinek Lozej, Š., Peče, M., Ivanćič Kutin, B.: Linking local cultural heritage collections from the Slovenian-Italian border region with ICT. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 27, 2015, str. 52–64.
 • Ledinek Lozej, Š.: Šavrinke – preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij: Družbenozgodovinske okoliščine delovnih migracij in šavrinizacije istrskega podeželja. Dve domovini: Razprave o izseljenstvu, 40, 2014, str. 47–55.
 • Ledinek Lozej, Š., Peče, M.: Povezovanje krajevnih zbirk kulturne dediščine z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami: Primer “ZBORZBIRK” = Connecting Local Cultural Heritage Collections with ICT: The case of ZBORZBIRK. Knjižnica: Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 58/3, 2014, str. 41–57.
 • Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š.: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta geographica Slovenica, 53/2, 2013, str. 371–378. Doi: 10.3986/AGS53402.
 • Ledinek Lozej, Š.: Planini Sleme in Medrje na Tolminskem. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 10, 2013, str. 31–35.
 • Ledinek Lozej, Š.: Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka: Kulturna dediščina in aktualna vprašanja. Traditiones, 42/2, 2013, str. 49–68. Doi: 10.3986/Traditio2013420203.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N.: Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi = The Šavrinka, Šavrin, and Šavrinija in ethnography and literature. V: Perenič, U. (ur.), Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space (Slavistična revija, 60/3, 2012). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. str. 537–547, 549–560.
 • Ledinek Lozej, Š.: Prolegomena etnološkemu raziskovanju kuhinjskega prostora: Oris raziskav in epistemoloških izhodišč s poudarkom na Vipavski dolini. V: Kolenc, P. (ur.), Marušičev zbornik: Zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča (Goriški letnik, 33-34/2, 2010), Nova Gorica: Goriški muzej, str. 731–747.
 • Ledinek Lozej, Š. Pričevanja o nekdanji ureditvi in življenju v planini Krstenica. Traditiones, 31/1, 2002, str. 69–90.
 • Ledinek Lozej, Š.: Dairying in the mountain pastures in the Julian Alps: Heritages, utopias and realities. Studia ethnologica Croatica, 28, 2016, str. 91–111. Doi: 10.17234/SEC.27.1.
 • Ledinek Lozej, Š.: Stanovanjska kultura v etnološki vedi. Traditiones, 42/1, 2013, str. 143–163. Doi: 10.3986/Traditio2013420108.
 • Ledinek Lozej, Š.: Raziskave stavbarstva in bivalne kulture Vipavske doline: Pregled poglavitnih virov in literature pred drugo svetovno vojno. Traditiones, 35/1, 2006, str. 219–245.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6