Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU, redna profesorica za sociologijo.

Pisarna: ZRC SAZU, Novi trg 2, 4. nadstropje
Tel.: 01 4706486
luksic@zrc-sazu.si

Izobrazba: 

 • Doktorat iz sociologije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1998
 • Magisterij iz sociologije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1994
 • Diploma iz sociologije, FSPN Univerza v Ljubljani, 1989

 

Akademski in znanstvenoraziskovalni nazivi

 • Znanstvena svetnica, 14. 10. 2010, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Višja znanstvena sodelavka, 6. 6. 2005, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Znanstvena sodelavka, 30. 5. 2000, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Izredna profesorica za sociologijo, Univerza v Novi Gorici (prva izvolitev: 26.5. 2008 – 25.5. 2013; druga izvolitev: 11. 7. 2014 – 10. 7. 2019)
 • Docentka za socialno in politično antropologijo, Fakulteta za družbene vede UL (2000 – 2008)
 • Asistentka za socialno in politično antropologijo, Fakulteta za družbene vede UL (1993-2000)Zaposlitve

 • ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije; redno (15. 11. 1989 – )
 • UNG, Fakulteta za humanistiko; dopolnilno (1. 9. 2008 – )
 • ULJ, Fakulteta za družbene vede; dopolnilno (2004-2006)

 

Vodstvene funkcije in sposobnosti:

 • 1999 – Predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
 • 2010 – Direktorica študijskega programa II. stopnje Migracij in medkulturni odnosi na Fakulteti za Humanistiko Univerze v Novi Gorici / European Master in Migration and Initercultural Relations (Erasmus Mundus program)
 • 2010 – Članica konzorcija mednarodnega študija European Master in Migration and Initercultural Relations (Erasmus Mundus program)
 • 2011- odgovorna urednica znanstvene revije Dve domovoni/Two Homelands (citirana v SSCI, SCOPUS)
 • 2010 – Članica Senata Fakultete za humanistiko UNG
 • 2014- Članica Znanstvenega sveta III. stopnje Humanistika UNG
 • 2004 -2010 Članica in podpredsednica Upravnega odbora ZRC SAZU
 • 2005-2013 Članica konzorcija mednarodnega študija Joint MA migration and intercultural relations

Vodenje projektov

Mednarodni projekti:

 • 2002 – 2005 nacionalna koordinatorka projekta Migration and Intercultural relations : Challenge for European Schools Today (Programme Comenius, nosilec Stavanger University College, Norveška)
 • 2003 – 2006 nacionalna koordinatorka projekta www-supported Learning in Migration/Intercultural Relation – a Joint MA Programme for Collaborative Learning and Cultural Awareness
 • 2005 – 2008 nacionalna koordinatorka projekta Learning Migration (Programme Comenius, nosilec Stavanger University College, Norveška)

Projekti evropskih skladov

 • 2008 vodja projekta Evropskih socialnih skladov Spodbujanje medkulturnega dialoga skozi raziskovanje migracij
 • 2009-2011 koordinatorika projekta Evropskih socialnih skladov Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo
 • 2016-2021 vodja projekta Evropskih socialnih skladov za profesionalno usposabljanje zaposlenih v vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev – Le z drugimi smo«

Projekti čezmejnega sodelovanja

 • 2011-2014 nacionalna koordinatorka projekta EDUKA, Vzgajati k različnosti (Slo-It)

Nacionalni projekti

 • 2000 vodja projekta/ekspertize Strategija za zdomce in izseljence, ki je bila osnova za strategijo Republike Slovenije (naročnik Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu)
 • 2001 – 2004 vodja temeljnega projekta Vloga in pomen žensk za ohranjanje kulturne tradicije med izseljenci
 • 2009-2010 vodja projekta Enake možnosti v Slovenski diplomaciji (za Ministrstvo RS za zunanje zadeve)
 • 2018-2020 vodja temeljnega projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015

 

Pedagoško delo:

 • Nosilka predmeta na tuji univerzi (Norveška 2012-2019)
 • Predavateljica in nosilka predmeta (modula) v prvem letniku (drugi semester) programa “European Master in Migration and Intercultural Relations” v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa “Erasmus Mundus”, Faculty of Arts and Education ,University of Stavanger, Norveška.
 • Od leta 2012 sem bila nosilka več predmetov: Theorising Migration and Integration (2012- 2018); Multiculturalizm, Citizenship and Education (2013 – 2018) in Contoversies over Multiculturalism (2018-2019).

Slovenija

 • 1992-2000 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, asistentka pri predmetu Sociologija vzgoje
 • 1993-1999 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, asistentka pri predmetu Civilizacije
 • 1999- 2007 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, predavateljica predmeta Civilizacije
 • 2001-2004 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, predavateljica pri predmetu Sociološki vidiki profesionalne identitete učiteljskega poklica.
 • 2008-2010 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, predavateljica predmeta Kulture, globalizacija in multikulturalizem
 • 2004- 2012 Univerza v Novi Gorici, Primerjalni študij idej in kultur, predavateljica predmeta Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo
 • 2006- 2012 Univerza v Novi Gorici, program Joint MA Migrationa and Intercultural Relations; Predavateljica predmeta Slovenian Emigrants Between Tradition and Modernity
 • 2012- 2019 Podiplomska šola ZRC SAZU, predavateljica predmeta Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Nosilka letno razpisanih individualnih/izbirnih predmetov na podiplomskem študiju na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede UL:

 • 2005/2006 Oddelek za slovenistiko FF: Izseljevanje Slovencev v Argentino- ekonomsko politični vidik
 • 2006-2008 Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF: Slovenski izseljenci
 • 2007- 2010 Oddelek za zgodovino FF: Političnosti migracij
 • 2007- 2010 Oddelek za geografijo FF: Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo
 • 2010-2012 Fakulteta za družbene vede: Multikulturalizem in integracija

Mentorstva

V svojem raziskovalno pedagoškem delu je v sodelovanju z več fakultetami – Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi gorici in Univerze v Stavangerju – opravila sledeča mentorstva:

Zaključena mentorstva:

 • Diplomske naloge: 30 (27 mentorstev in 3 somentorstva)
 • Magistrske naloge: 7 (6 mentorstev in 1 somentorstvo)
 • Doktorske disertacije: 5 (4 mentorstva in 1 somentorstvo)

Še potekajoča mentorstva:

 • doktorandom: 4 (Tanja Cukjati; Marina Teresa Mahdavi, Anja Polajnar, Asja Pehar)
 • magistrandu: 1 (Stephen Ogwere)

Na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU sem realizirala raziskovalna mentorstva 3 raziskovalcem (od tega eno s statusom MR)

Nagrajena mentorstva:

 • Mentorstvo pri univerzitetni Prešernovi nagradi, ki jo je dobila Maša Mikola za diplomsko delo Etnična izbira : od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev (Fakulteta za družbene vede UL)
 • Mentorstvo pri fakultetni Prešernovi nagradi, ki jo je dobil Miralem Zec za diplomsko delo Vzgojiteljeva (ne)moč pri soočanju z “motečim” vedenjem v skupini : kvalitativna analiza primerov iz prakse (Pedagoška fakulteta UL).
 • Mentorstvo pri fakultetni Prešernovi nagradi, ki jo je dobila Mojca Vah za diplomsko delo Novi transnacionalni družbeni prostori: vpliv transnacionalizacije kraja na spreminjanje habitata pomenov (Fakulteta za družbene vede UL).
 • Mentorstvo magistrski nalogi Mojce Vah Jevšnik, ki je bila nagrajena na UNG.

Uredniška dejavnost:

 • 2008 – 2012 članica uredniškega odbora revije Thesis Kosova
 • 2010 – odgovorna urednica revije Dve domovini /Two homelands
 • 2014- članica uredniškega odbor zbirke Thought, society, culture. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • 2018 – članica uredniškega odbora revije Družboslovne razprave

 

Članstvo v strokovnih komisijah doma in v tujini

 • 2003-2006 članica personalnega jedra ARRS na področju Narodno vprašanje
 • 2004-2006 status eksperta za migracije Ministrstvu RS za šolstvo in šport
 • 2006-2011 članica ARRS recenzentske skupine za ocenjevanje prijav projektov na razpis Znanje za varnost in mir 2006 –2010
 • 2005-2012 članica konzorcija mednarodnega (evropskega) študija Joint MA migration and interculutural relations
 • 2010 – članica konzorcija mednarodnega študija European Master in Migration and Initercultural Relations (Erasmus Mundus program) (še vedno)
 • 2013 – članica Medresorske delovne skupine za izvajanje strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in Slovenci zunaj Slovenije
 • 2013 – članica komisije za imenovanje evalvatorjev raziskovalnih programov v Družboslovju
 • 2015 – članica Znanstvenoraziskovalnega sveta ARRS za družboslovje

Članstvo v mednarodnih združenjih

 • Society for Slovene Studies
 • Association for the Study of Ethnicity and Nationalism
 • Association for Teacher Education in Europe
 • Association of European Migration Institutions
 • International Sociological Association

 

Članstvo v domačih strokovnih združenjih

 • Slovensko sociološko društvo
 • Društvo antropologov Slovenije

Strokovna dejavnost z mednarodnim vplivom

 • 2008 jo je Ministrstvo RS za zdravstvo povabilo kot strokovnjakinjo za migracije in multikulturalizem v Bruselj z vabljenim predavanjem z naslovom Intercultural dialogue : [predavanje na posvetovanju Horizontalne delovne skupine za droge, Council of the European Union, 12.VI.2008, Bruselles
 • 2008 v času slovenskega predsedovanja EU je bila s strani Ministrstva RS za zunanje zadeve osebno povabljena, da kot strokovnjakinja migracij organiziram usposabljanje za Diplomatsko šolo – organizacija in 5. modula 8. evropskega diplomatskega programa, Brdo pri Kranju, 15.-17.V.2008, ki ga je izvedla skupina raziskovalcev ZRC SAZU.
 • 2008 v času slovenskega predsedovanja EU je predavala na seminarju za profesorje iz držav nekdanje Jugoslavije na temo medkulturnega dialoga v izobraževanju.
 • 2011 jo je predsednik države RS Danilo Turk povabil na mednarodno predsedniško konferenco na Bledu.
 • 2011 je v Državnem zboru RS izvedla vabljeno predavanje “Vključevanje priseljencev na področju vzgoje in izobraževanja: Slovenija med politiko in prakso, Državni zbor republike Slovenije”, 21.IX.2011.
 • 2012 je imela uvodno vabljeno predavanje v Državnem zboru RS na srečanju Slovencev v zamejstvu in po svetu »Znanstvena presoja medgeneracijskega dialoga pri Slovencih v zamejstvu in po svetu«, 5.VII.2012.
 • 2015 Gospodarska perspektiva Zahodnega Balkana : vabljeno predavanje na konferenci Evropskega parlamenta v Ljubljani “Kakšna je (nova) evropska perspektiva Zahodnega Balkana?”, 27. XI.2015

 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in migracije, (Zbirka ZRC, 22). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, (Zbirka Sophia, 1995, 7). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugees as a part of the global socio-political-economic migration triangle of causality. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the “Balkan route”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. 55-65.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2018, št. 48, str. 55-72.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 37-48.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugee flows and the complexity of social relations : the case of Slovenia. V: ZENNER, Hans-Peter (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.). Human rights and refugees, (Nova acta Leopoldina, ISSN 0369-5034, Neue Folge, Nr. 415). Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften; Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 2017, neue Folge, nr. 415, str. 31-37.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorizing the concept of multiculturalism through Taylor’s ‘politics of recognition’. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2016, št. 44, str. 79-91.
  LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljevanje Slovencev od devetnajstega stoletja do osamosvojitve Slovenije = Emigration of Slovenians from the nineteenth century to Slovenia’s attainment of independence. Geografija v šoli, 2016, letn. 24, št. 2/3, str. 32-43
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Women migrants and gender relations : patriarchy in the time of aleksandrinke. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt : Aleksandrinke’s trans-Mediterranean domestic workers’ migration and national imagination, (Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13). Göttingen: V&R Unipress. cop. 2015, str. 157-171.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina. Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2012, št. 35, str. 107-117.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Kulture, civilizacije, nacionalne kulture. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 23-29.
 • MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Identitete, pripadnosti, identifikacije. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 31-39.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Teorije, politike in strategije sobivanja v raznolikosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 127-136.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem kot spoštljivo sobivanje v raznolikosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 147-159.
 • VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising immigrant/ethnic entrepreneurship in the context of welfare states. Migracijske i etničke teme, 2011, br. 2, str. 249-261
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracije v teoretskem diskurzu. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 39). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2010, str. 8-23
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Večkulturno državljanstvo in večetični patriotizem?!. V: GABER, Slavko (ur.), et al. Za manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 2009, str. 59-74.
 • VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Contemporary implications of multiculturalism policies for European welfare states. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2008, št. 28, str. 7-21.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Tematizacija pojmov povratnik in povratništvo. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2006, str. 133-144.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6