Doc. dr. Jernej Habjan

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, docent za literarne vede.jhabjan@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter iz ruskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, 2005)
 • Doktorat iz sociologije (Univerza v Ljubljani, 2010)

 

Raziskovalni interesi:

 • literarna teorija,
 • teorija svetovne književnosti,
 • sociologija literature,
 • sodobna filozofija,
 • teoretska psihoanaliza,
 • historični materializem,
 • slovenska književnost,
 • teorija in zgodovina romana
 • kritične študije globalizacije.


Glavna gostovanja:

 • Podiplomski štipendist, Oddelek za lingvistiko, Univerza v Parizu III (oktober–december 2009);
 • Podoktorski raziskovalec, Oddelek za primerjalno književnost, Univerza v Münchnu (2012–2014);
 • Podoktorski štipendist, Mednarodni kulturološki raziskovalni center (IFK), Umetniška univerza v Linzu (marec–junij 2015).

 • Član Raziskovalnega odbora za literarno teorijo pri Mednarodni zvezi za primerjalno književnost (AILC/ICLA);
 • Član Izvršnega odbora Slovenskega društva za primerjalno književnost;
 • Član uredniškega odbora založbe Sophia (Ljubljana);
 • Član uredniškega odbora založbe Studia humanitatis (Ljubljana);
 • Član uredniškega odbora knjižne zbirke Studia litteraria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

 • Habjan, J. 2016. Ordinary Literature Philosophy: Literary Studies after Cultural Studies. South Atlantic Quarterly 115(4):699–
 • Habjan, J. 2016. Introduction: Globalizing Literary Genres. V: Jernej Habjan in Fabienne Imlinger (ur.), Globalizing Literary Genres. New York: Routledge, str. 1–14.
 • Gupta, S., J. Habjan in H. Tutek. 2016. Introduction: Academia and the Production of Unemployment. V: Suman Gupta, Jernej Habjan in Hrvoje Tutek (ur.), Academic Labour, Unemployment and Global Higher Education. Basingstoke: Palgrave Macmillan, str. 1–20.
 • Habjan, J. 2016. Novel Fiction, Newspaper Reality. Neohelicon 43(2):461–471.
 • Habjan, J. 2016. Slovenian Sociology of Literature and Slovenian National Poet: France Prešeren between the Partisans, Dissidents and Theorists. Slavica tergestina 17:126–146.
 • Habjan, J. 2015. Introduction: Novel beyond Nation. Canadian Review of Comparative Literature / Revue canadienne de littérature comparée 42(4):347–35
 • Habjan, J. 2015. Pre-Modern Joking Relationships in Modern Europe: From Le Neveu de Rameau to Le Neveu de Lacan. Canadian Review of Comparative Literature / Revue canadienne de littérature comparée 42(4):370–381.
 • Habjan, J. 2014. Literatura med dekonstrukcijo in teorijo. Ljubljana: Založba /*cf.
 • Habjan, J., in J. Whyte. Introduction. V: Jernej Habjan in Jessica Whyte (ur.), (Mis)readings of Marx in Continental Philosophy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, str. 1–18.
 • Habjan, J. 2014. World-Systems Analysis and Form: Distant Reading as Structural Poetics of World Literature. V: María Constanza Guzmán in Alejandro Zamora (ur.), Deterritorializing Practices in Literary Studies. Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos; in Toronto: Contornos Publishing, str. 21–35.
 • Habjan, J. 2014. Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem. Slavistična revija 62(4):569–577.
 • Habjan, J. 2013. From Cultural Third-Worldism to the Literary World-System. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15(5):<https://doi.org/10.7771/1481-4374.2346>.
 • Habjan, J. 2013. Buržoazna revolucija, kontrarevolucija in proletarska revolucija kot žanri v Osemnajstem brumairu Ludvika Bonaparta. Filozofski vestnik 34(3):145–161.
 • Habjan, J. 2012. Uvod. V: Jernej Habjan (ur.), Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije. Ljubljana: Pedagoški inštitut, str. 11–25.
 • Habjan, J. 2012. The Bestseller as the Black Box of Distant Reading: The Case of Sherlock Holmes. Primerjalna književnost 35(1):91–105.
 • Habjan, J. 2012. Estetski režim umetnosti med performativno subverzijo in transferno transgresijo. Filozofski vestnik 33(1):91–100.
 • Habjan, J. 2011. Kaj smo hoteli od Derridaja? Problemi 49(5–6):161–189.
 • Habjan, J. 2011. Ideološka interpelacija v govornih dejanjih: o Ducrotovi formalizaciji bahtinovske polifonije. Teorija in praksa 48(1):258–267.
 • Habjan, J. 2010. Who Chooses the One Who Chooses? On a Forced Choice of Shakespearean Epistemology and Textology. Primerjalna književnost 33(2):193–202.
 • Habjan, J. 2009–2010. Canonization – Culturalization – Sanctification: Romeo and Juliet In the Western Canon, “French Resentment” and Lacanian Ethics. (a): The Journal of Culture and the Unconscious 8(1):35–46.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6