OPIS PREDMETA

Literatura in likovna umetnost


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Modul: : Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 71


Nosilec
Doc. dr. Luka Vidmar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Študentke in študenti bodo razbirali različne načine interakcij med literarno in likovno umetnostjo ter tako poglabljali razumevanje vloge umetniškega ustvarjanja v človeški družbi. Pri tem bodo usvojili interdisciplinarne metodološke postopke, potrebne za preučevanje tega vprašanja.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni potrebno.

 

Vsebina

Predmet bo analiziral kompleksen odnos med literarno in likovno umetnostjo, torej med literaturo na eni ter arhitekturo, kiparstvom in slikarstvom na drugi strani. Najprej bo prikazal, kako se je razmerje med temi umetnostmi razvijalo od antike do danes in kako so nanj vplivali različni statusi posameznih umetnosti: že v srednjem veku tradicionalno visok status literature in arhitekture ter šele v novem veku povzdignjen status slikarstva in kiparstva. V nadaljevanju bo predmet predstavil glavne načine, na katere so literati uporabljali likovnoumetnostne teme, in glavne načine, na katere so likovni umetniki uporabljali literarnoumetnostne teme. Tovrsten historični in zvrstni pregled bo pokazal na tista stičišča med literarno in likovno umetnostjo, ki so bistvena za umetniškost literarne oziroma likovne umetnine. 

 

Temeljna literatura in viri

 • Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Seuil, 1957. 
 • Burke, Peter. Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. London: Reaktion Books, 2014. 
 • Guieu, Jean-Max in Alison Hilton, ur. Emile Zola and the Arts. Washington: GeorgeTown University Press, 1988. 
 • Sitzia, Emilia. Art in Literature, Literature in Art in 19th Century France. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012. 
 • Vidmar Luka. Likovnoumetnostna tematika v romanu S poti Izidorja Cankarja. Primerjalna književnost 30.2 (2007): 123−138. 
 • Vidmar, Luka. Ljubljana kot novi Rim. Akademija operozov in baročna Italija. Ljubljana: SAZU (Biblioteka 15), 2013. 
 • Wagner, Peter: Reading Iconotexts. From Swift to the French Revolution. London: Reaktion Books, 1995. 
 • Wagner, Peter, ur. Icons, Texts, Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality. Berlin, New York: de Gruyter, 1996. 

 

Načini ocenjevanja

 • Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih.
 • Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga.
 • Študent nato opravlja ustni izpit iz celotne obravnavane snovi predmeta. 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija ǀ

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika ǀ

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura ǀ

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6