OPIS PREDMETA

Literatura in likovna umetnost


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 71

Letnik: brez letnika


Nosilec:
Doc. dr. Luka Vidmar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

 

Vsebina:

Predmet bo analiziral kompleksen odnos med literarno in likovno umetnostjo, torej med literaturo na eni ter arhitekturo, kiparstvom in slikarstvom na drugi strani. Najprej bo prikazal, kako se je razmerje med temi umetnostmi razvijalo od antike do danes in kako so nanj vplivali različni statusi posameznih umetnosti: že v srednjem veku tradicionalno visok status literature in arhitekture ter šele v novem veku povzdignjen status slikarstva in kiparstva. V nadaljevanju bo predmet predstavil glavne načine, na katere so literati uporabljali likovnoumetnostne teme, in glavne načine, na katere so likovni umetniki uporabljali literarnoumetnostne teme. Tovrsten historični in zvrstni pregled bo pokazal na tista stičišča med literarno in likovno umetnostjo, ki so bistvena za umetniškost literarne oziroma likovne umetnine.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Seuil, 1957.
 • Burke, Peter. Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. London: Reaktion Books, 2014.
 • Guieu, Jean-Max in Alison Hilton, ur. Emile Zola and the Arts. Washington: GeorgeTown University Press, 1988.
 • Sitzia, Emilia. Art in Literature, Literature in Art in 19th Century France. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.
 • Vidmar Luka. Likovnoumetnostna tematika v romanu S poti Izidorja Cankarja. Primerjalna književnost 30.2 (2007): 123−138.
 • Vidmar, Luka. Ljubljana kot novi Rim. Akademija operozov in baročna Italija. Ljubljana: SAZU (Biblioteka 15), 2013.
 • Wagner, Peter: Reading Iconotexts. From Swift to the French Revolution. London: Reaktion Books, 1995.
 • Wagner, Peter, ur. Icons, Texts, Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality. Berlin, New York: de Gruyter, 1996.

 

Cilji in kompetence:

Študentke in študenti bodo razbirali različne načine interakcij med literarno in likovno umetnostjo ter tako poglabljali razumevanje vloge umetniškega ustvarjanja v človeški družbi. Pri tem bodo usvojili interdisciplinarne metodološke postopke, potrebne za preučevanje tega vprašanja.

 

Predvideni študijski rezultati:

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja:

 • Daljši pisni izdelki 70 %
 • Javni nastop ali predstavitev 20 %
 • Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih 10 %.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6