OPIS PREDMETA

Zgodovina knjige in cenzure


Program: / Programme:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 79

Letnik: Brez letnika 


Nosilec
Doc. dr. Luka Vidmar

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Vsebina

Predmet bo predstavil zgodovino knjige, in sicer, na kakšne načine so različne kulture od antike do danes ustvarjale, razširjale, prenašale in sprejemale tekste. Pregled bo vključil različne materialne, kulturne in teoretske nosilce, vidike in oblike knjige, med njimi rokopisno, tiskano in digitalno knjigo. Pri obravnavi vsakega zgodovinskega obdobja bodo orisane družbene, ekonomske in kulturne razmere, ki so določale tedanjo formo in vsebino knjige. Prav tako bodo vsakokrat analizirani glavni elementi knjižne kulture, na primer pozicija avtorja, urednika, založnika in tiskarja, načini objavljanja in trgovanja, vrste knjižnic, proces kanonizacije, obseg pismenosti, obzorje bralne javnosti itn. Posebna pozornost bo posvečena različnim oblikam knjižne cenzure do začetka 21. stoletja, med drugim požigom, indeksom in avtocenzuri.

 

Temeljni literatura in viri

  • Chartier, Roger. Red knjig: bralci, avtorji in knjižnice v Evropi med 14. in 18. stoletjem. Prev. Saša Jerele. Sprem. beseda Maja Breznik. Ljubljana: Sophia, 2011.
  • Darnton, Robert: The Literary Underground of the Old Regime. Cambridge, London: Harvard UP, 1982.
  • Dolgan, Marjan, Jerneja Fridl in Manca Volk. Literarni atlas Ljubljane. Ljubljana: Založba ZRC, 2014.
  • Dović, Marijan, ur. Literatura in cenzura: Kdo se boji resnice literature? / Literature and Censorship: Who is afraid of the Truth of Literature? = Primerjalna književnost 31 (2008).
  • Dović, Marijan, Jernej Habjan, Marko Juvan, ur. The Book and the Economy of Cultural Spaces. Primerjalna književnost1 (2012).
  • Howard, Nicole. The Book. The Life Story of a Technology. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 2009.
  • Juvan, Marko. Kulturni obtok in knjiga: književnost, vednost, prostor in ekonomija (uvodni zaris) = Cultural circulation and the book: literature, knowledge, space, and economy (an introduction). Primerjalna književnost 1 (2012): 11–35.
  • Lærke, Mogens, ur. The Use of Censorship in the Enlightenment. Leiden, Boston: Brill, 2009.
  • Pettegree, Andrew: The Book in the Renaissance. New Haven, London: Yale UP, 2011.
  • Vidmar, Luka. Prepovedane knjige na Kranjskem od indeksa Pavla IV. (1559) do indeksa Pija VI. (1786). Svetovne književnosti in obrobja. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC (Studia litteraria), 2012. 233−262.

 

Cilji in kompetence

Študentke in študenti se bodo seznanili s pomenom knjige, pomenom njenega prenašanja znanja in ne nazadnje pomenom preprečevanja tega znanja v različnih dobah in v zgodovini sploh. Usvojili bodo temeljno domačo in tujo literaturo o tej temi in glavne metodološke postopke za njeno preučevanje.

 

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih (10 %).

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6