OPIS PREDMETA

Literarna geografija


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 70

Letnik: Brez letnika 


Nosilec:
Red. prof. dr. Marko Juvan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

 

Vsebina:

Razloženi bodo zgodovina, družbeni kontekst in pomen prostorskega obrata v humanistiki in družboslovju. Po sodobnem razumevanju je prostor ontološko večplasten, dinamičen in družbeno proizveden. Iz te perspektive bo orisana zgodovina razmerij med geografijo in literarno vedo, vključno z razvojem literarnih zemljevidov. Osrednji del predavanj bo posvečen literarni geografiji in kartiranju (zlasti tistemu s pomočjo geografskih informacijskih sistemov) kot analitični metodi za zgodovinsko obravnavo tem, form, žanrov in družbenega življenja književnosti, pa tudi odnosov med literaturami. Natančneje bodo predstavljene raziskave prostora slovenske književnosti.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Bodenhamer, David. J., John Corrigan in Trevor M. Harris, ur. The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Bloomington in Indianapolis: Indiana UP, 2010.
 • Clarke, M. T., David Wittenberg, ur. Scale in Literature and Culture. Palgrave Macmillan, 2018.
 • Cooper, D., Christopher E. Donaldson, Patricia Murrieta-Flores, ur. Literary Mapping in the Digital Age. London: Routledge, 2017.
 • Dear, Michael, Jim Ketchum, Sarah Luria in Douglas Richardson, ur. Geohumanities: Art, History, Text at the Edge of Place. London in New York: Routledge, 2011.
 • Dolgan, Marjan, Jerneja Fridl in Manca Volk. Literarni atlas Ljubljane. Ljubljana: Založba ZRC, 2014.
 • Döring, Jörg in Tristan Thielmann, ur. Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld: Transcript, 2008.
 • Dović, Marijan, Jernej Habjan in Marko Juvan, ur. Prostorski obrat v literarni vedi / The Spatial Turn in Literary Studies = Primerjalna književnost 36.2 (2013).
 • Harvey, David. Kozmopolitstvo in geografije svobode. Prev. Polona Petek. Ljubljana: Sophia, 2011.
 • Juvan, Marko, ur. Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2016.
 • Juvan, Marko. From Spatial Turn to GIS-Mapping of Literary Cultures. European Review 23.1 (2015): 81–96.
 • Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Izbor, prevod, spremna beseda Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.
 • Perenič, Urška, ur. Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Slavistična revija 60.3 (2012).
 • Tally, Robert T. Spatiality. London and New York: Routledge, 2013.

 

Cilji in kompetence:

Slušateljice in slušatelji se seznanijo z vlogo prostorskega obrata v menjavah paradigem in smeri sodobne humanistike in spoznajo, v čem so nove koncepcije razmerja med prostorom in kulturnimi praksami pomembne za literarno zgodovino (nacionalno in primerjalno). Spoznajo zgodovino interakcij med geoprostorom in literaturo kot prostorsko prakso. Seznanijo se z zgodovino literarnega kartiranja, s strukturo tematskih kart in se naučijo uporabljati GIS-e v analizah literarnega sistema.

 

Predvideni študijski rezultati:

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja:

 • Daljši pisni izdelki 70 %
 • Javni nastop ali predstavitev 20 %
 • Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih 10 %

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6