OPIS PREDMETA

Tekstologija in digitalna humanistika


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 77

Letnik: Brez letnika 


Nosilec
Doc. dr. Matija Ogrin

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji razumejo ključne teoretične koncepte računalniško podprte analize besedil. Spoznajo praktične postopke in mednarodno uveljavljene standarde za elektronsko označevanje, analizo in prikaz tekstov. Na tej osnovi so zmožni ob pomoči mentorja sami koncipirati, izgotoviti in na spletu objaviti lastna elektronska znanstvena besedila zahtevnejših stopenj digitalne humanistike, kakor so besedilni korpus, slovar ali znanstvenokritična izdaja. 

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni potrebno.

 

Vsebina

Predmet predstavi izhodišča sodobne tekstologije in njihove praktične tehnološke aplikacije v digitalni humanistiki. Kot ključno načelo je pojasnjeno razlikovanje med dokumentom kot historičnim artefaktom ali nosilcem teksta na eni strani in tekstom kot človekovo duhovno (intelektualno) stvaritvijo na drugi strani. Iz velike razlike v ontološkem modusu enega in drugega so izpeljana vodila različnih usmeritev edicijske tehnike in z njo povezanega znanstvenega izdajanja besedil. Ob tem je podrobneje prikazano, kako so tradicionalne filološke metode udejanjene ali razvite v sodobnih digitalnih tehnologijah, prirejenih za zbirke elektronskih besedil, jezikoslovne korpuse in slovarje, za analizo rokopisov in za pripravo znanstvenokritičnih izdaj. Predstavljeni so postopki elektronske obdelave besedil v humanistiki (Smernice konzorcija Text Encoding Initiative) in ustrezajoča orodja ter spletni servisi, ki uporabniku povečajo možnosti neodvisnega dela, zlasti z gledišča priprave elektronskih edicij, stilometrije in korpusnih analiz.

 

Temeljna literatura in viri

 • Burnard, Lou. Encoding Standards for the Electronic Edition. Znanstvene izdaje in elektronski medij. Ur. Matija Ogrin. Ljubljana: Založba ZRC, 2005. 12-67. <http://nl.ijs.si/e-zrc/bib/eziss-Burnard.pdf>.
 • Burnard, Lou, Katherine O’Brien O’Keefe, John Unsworth (ur.). Electronic Textual Editing. New York: MLA, 2006. E-objava: <http://www.tei-c.org/About/Archive_new/ETE/Preview/>.
 • Erjavec, Tomaž, Matija Ogrin. E-Slomšek: elektronska znanstvenokritična izdaja retorske proze 19. stoletja po standardu XML TEI. Jezikovne tehnologij : zbornik 7. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2004, Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2004. 87-93.
 • Fraistat, Neil, Flanders Julia (ur.). The Cambridge companion to textual scholarship. New York: Cambridge University Press, 2013
 • Greetham, David C. Textual scholarship: an introduction. New York: Garland publishing, 1994. 
 • Greetham David C. (ur.). Scholarly editing : a guide to research. New York: Modern Language Association of America, 1995. 
 • Gumbrecht, Hans Ulrich: The powers of philology: dynamics of textual scholarship. Urbana, Chicago: University of Illinois Press, 2003. 
 • Robinson, Peter. Current issues in making digital editions of medieval texts—or, do electronic scholarly editions have a future? Digital Medievalist 1.1 (2005) <http://www.digitalmedievalist.org/>.
 • Tanselle, G. Thomas. A Rationale of Textual Criticism. U of Pennsylvania P, 1992.
 • Tanselle, G. Thomas. The Varieties of Scholarly Editing. Scholarly Editing. A guide to Research. MLA, New York 1997. 9–32.
 • TEI Consortium, ur. Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. Version 2.7.0. 16th September 2014. TEI Consortium. <http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/>.

 

Načini ocenjevanja

 • Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih.
 • Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga.
 • Študent nato opravlja ustni izpit iz celotne obravnavane snovi predmeta. 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija ǀ

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika ǀ

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura ǀ

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6