OPIS PREDMETA

Evropske literature in nacionalizmi


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 69

Letnik: Brez letnika 


Nosilka
Izr. prof. dr. Marijan Dović

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Vsebina

Obravnavana bodo temeljna teoretična in metodološka orodja za raziskovanje odnosov med porajajočimi se nacionalnimi literaturami, kulturnimi nacionalizmi in političnimi narodnimi gibanji. Poudarek bo na Srednji in Jugovzhodni Evropi v obdobju od razmaha razsvetljenskih idej sredi 18. stoletja do izteka t. i. dolgega 19. stoletja (do prve svetovne vojne). V nacionalnih gibanjih, ki so se epidemično širila po Evropi (pogosto v okviru večnacionalnih političnih tvorb), je središčno vlogo zavzemal jezik z literaturo. Predstavljeni bodo glavni socialni sistemi, ki so razvijali in razširjali nove ideje, med njimi razsvetljenska literarna republika. V institucionalnem in političnem kontekstu bodo obravnavane značilne tendence tega obdobja, kot so interes za jezik, ljudsko glasbo, izdajanje starih besedil, zgodovinopisje in literarno zgodovino, zanimanje za običaje in mitologijo, pisanje nacionalne umetne glasbe, patriotske poezije, historične proze, prirejanje komemoracij in festivalov ipd. Posebna pozornost bo posvečena vlogi literarnega diskurza v omenjenih procesih, pa tudi kanonizaciji »kulturnih svetnikov«, zlasti nacionalnih pesnikov.

 

Temeljni literatura in viri

 • Anderson, Benedict. Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Alja Brglez Uranjek in Andrej Kurillo, spremna beseda Jože Vogrinc. Nova, razširjena izd. Ljubljana: Studia humanitatis, 2007.
 • Dović, Marijan. Kulturni nacionalizem, literatura in Enciklopedija romantičnega nacionalizma v Evropi. Krakar Vogel, Boža (ur.) Slavistika v regijah: Nova Gorica. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013. 38–44.
 • Even-Zohar, Itamar. The Role of Literature in the Making of the Nations of Europe. Applied Semiotics/Sémiotique appliquée1 (1996): 39–59.
 • Goodman, Dena. The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca: Cornell UP.
 • Helgason, Jón Karl. The Role of Cultural Saints in European Nation States. Sela-Sheffy, Rakefet, Gideon Toury, eds. Culture Contacts and the Making of Cultures. Tel Aviv: Tel Aviv University, 2011. 245-254.
 • Hobsbawm, Eric J. Nacije in nacionalizem po letu 1780: program, mit in resničnost. Prevedla Katarina Rotar. Ljubljana: Založba /*cf., 2007.
 • Hroch, Miroslav. From National Movement to the Fully-formed Nation. The Nation Building Process in Europe. New Left Review I/198 (1993): 3-20.
 • Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.
 • Leerssen, Joep. National Thought in Europe. A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam UP, 2006.
 • Leerssen, Joep. Nationalism and the cultivation of culture. Nations and Nationalism4 (2006): 559–578.
 • Neubauer, John. Figures of National Poets. Introduction. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. (Vol. 4.) Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 11–18.
 • Quinault, Roland. The Cult of the Centenary, c. 1784–1914. Historical Research176 (1998): 303-323.
 • Vidmar, Luka. Zoisova literarna republika. Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: ZRC, 2010

 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji se bodo seznanili z orodji za raziskovanje odnosov med evropskimi literarnimi kulturami in nacionalnimi gibanji. Pri tem bodo spoznali relevantno domačo in tujo študijsko literaturo (tako teoretično literaturo, zlasti splošne teorije nacionalizma in kulturnega nacionalizma, kot interdisciplinarne in transnacionalne historične raziskave, npr. Enciklopedija romantičnega nacionalizma v Evropi), ki je potrebna za takšne raziskave, ter se prek seminarskega dela aktivno pripravili na individualno raziskovalno delo na tem področju.

 

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6