OPIS PREDMETA

Naratologija


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 73

Letnik: Brez letnika


Nosilka:
Doc. dr. Alenka Koron

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni posebnih pogojev.

 

Vsebina:

Predstavljena bo zgodovina naratologije od prvih začetkov v antiki do sodobne postklasične faze in osvetljeno razmerje med klasičnimi naratološkimi in kontekstualnimi raziskavami pripovedi. Po sodobnem razumevanju pripovedi niso le literarni, ampak tudi širši medijski in kulturni pojav, ki s svojo epistemološko strukturo pomaga osmišljati sebstvo in svet, zaradi česar je naratologijo ali teorijo pripovedi mogoče videti tudi kot osvetlitev in krepitev pripovedne kompetence. V tej perspektivi bo razložen pojem pripovednega obrata, ki je pred nedavnim zajel humanistiko in družboslovne vede. Posebna pozornost bo posvečena analitično-deskriptivni metodi obravnavanja pripovedi (elementom pripovedne strukture, pripovednim tehnikam) in njenim prepletom z interpretacijo. V ospredju obravnave bodo verbalne pripovedi.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Alber, Jan in Monika Fludernik, ur. Postclassical Narratology: Approaches and Analysis. Columbus: Ohio State University, 2010.
 • Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. London in New York: Routledge, 2009.
 • Herman, David, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan, ur. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London in New York: Routledge, 2005.
 • Herman, David, ur. The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2007.
 • Herman, David. Storytelling and the Sciences of Mind. Cambridge in London: MIT Press, 2013.
 • Kindt, Tom in Hans-Harald Müller, ur. What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Berlin in New York: De Gruyter, 2003.
 • Koron, Alenka. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.
 • Koron, Alenka. Pripovedni prostor v Idini kocki Suzane Tratnik. Marko Juvan, ur.: Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 299–311.
 • Koron, Alenka in Dejan Kos, ur. Literatura in pripoved. Primerjalna književnost1 (2020).
 • Phelan, James. Living to Tell about it: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Ithaca in London: Cornell University Press, 2005.
 • Phelan, James in Peter J. Rabinowicz, ur. A Companion to Narrative Theory. Malden: Blackwell, 2005.
 • Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

 

Cilji in kompetence:

Slušateljice in slušatelji se seznanijo z zgodovino naratologije od antike do danes in razumejo specifiko klasičnega naratološkega pristopa v primerjavi s kontekstualnimi. Spoznajo širši in ožji pojem pripovedi in se seznanijo z vlogo pripovedi v konstituciji jaza. Seznanijo se s pojmom pripovednega obrata in razumejo njegovo vlogo v sodobnem družboslovju in humanistiki. Spoznajo analitično-deskriptivni pristop k pripovedi, različne pripovedne tehnike in se naučijo uporabljati osnovni instrumentarij za analizo verbalnih pripovedi.

 

Predvideni študijski rezultati:

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja

 • Daljši pisni izdelek (70 %),
 • javni nastop ali predstavitev (20 %),
 • aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6