OPIS PREDMETA

Naratologija


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 73

Letnik: Brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Alenka Koron

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Vsebina

Predstavljena bo zgodovina naratologije od prvih začetkov v antiki do sodobne postklasične faze in osvetljeno razmerje med klasičnimi naratološkimi in kontekstualnimi raziskavami pripovedi. Po sodobnem razumevanju pripovedi niso le literarni, ampak tudi širši medijski in kulturni pojav, ki s svojo epistemološko strukturo pomaga osmišljati sebstvo in svet, zaradi česar je naratologijo ali teorijo pripovedi mogoče videti tudi kot osvetlitev in krepitev pripovedne kompetence. V tej perspektivi bo razložen pojem pripovednega obrata, ki je pred nedavnim zajel humanistiko in družboslovne vede. Posebna pozornost bo posvečena analitično-deskriptivni metodi obravnavanja pripovedi (elementom pripovedne strukture, pripovednim tehnikam) in njenim prepletom z interpretacijo. V ospredju obravnave bodo verbalne pripovedi.

 

Temeljni literatura in viri

 • Alber, Jan in Monika Fludernik, ur. Postclassical Narratology: Approaches and Analysis. Columbus: Ohio State University, 2010.
 • Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. London in New York: Routledge, 2009.
 • Herman, David, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan, ur. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London in New York: Routledge, 2005.
 • Herman, David, ur. The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2007.
 • Herman, David. Storytelling and the Sciences of Mind. Cambridge in London: MIT Press, 2013.
 • Kindt, Tom in Hans-Harald Müller, ur. What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Berlin in New York: De Gruyter, 2003.
 • Koron, Alenka. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.
 • Koron, Alenka. Pripovedni prostor v Idini kocki Suzane Tratnik. Marko Juvan, ur.: Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 299–311.
 • Koron, Alenka in Dejan Kos, ur. Literatura in pripoved. Primerjalna književnost1 (2020).
 • Phelan, James. Living to Tell about it: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Ithaca in London: Cornell University Press, 2005.
 • Phelan, James in Peter J. Rabinowicz, ur. A Companion to Narrative Theory. Malden: Blackwell, 2005.
 • Zupan Sosič, Alojzija. Teorija pripovedi. Maribor: Litera, 2017.

 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji se seznanijo z zgodovino naratologije od antike do danes in razumejo specifiko klasičnega naratološkega pristopa v primerjavi s kontekstualnimi. Spoznajo širši in ožji pojem pripovedi in se seznanijo z vlogo pripovedi v konstituciji jaza. Seznanijo se s pojmom pripovednega obrata in razumejo njegovo vlogo v sodobnem družboslovju in humanistiki. Spoznajo analitično-deskriptivni pristop k pripovedi, različne pripovedne tehnike in se naučijo uporabljati osnovni instrumentarij za analizo verbalnih pripovedi.

 

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6