OPIS PREDMETA

Naratologija


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 73

Letnik: Brez letnika


Nosilka
Doc. dr. Alenka Koron

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji se seznanijo s kratko zgodovino naratologije od antike do danes in razumejo specifiko naratološkega pristopa v primerjavi s kontekstualnimi. Spoznajo širši in ožji pojem pripovedi in se seznanijo z vlogo pripovedi v konstituciji jaza. Seznanijo se s pojmom pripovednega obrata in razumejo njegovo vlogo v sodobnem družboslovju in humanistiki. Spoznajo analitično-deskriptivni pristop k pripovedi, različne pripovedne tehnike in se naučijo uporabljati osnovni instrumentarij za analizo verbalnih pripovedi.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni potrebno.

 

Vsebina

Predstavljena bo zgodovina naratologije od antike do sodobne postklasične faze in razmerje naratoloških do kontekstualnih raziskav pripovedi. Po sodobnem razumevanju pripovedi niso le literarni, ampak tudi širši medijski in kulturni pojav, ki nam s svojo epistemološko strukturo pomaga osmišljati sebe in svet, zaradi česar je naratologijo ali teorijo pripovedi mogoče videti tudi kot poskus osvetlitve in krepitve pripovedne kompetence. V tej perspektivi bo razložen pojem pripovednega obrata, ki je pred nedavnim zajel humanistiko in družboslovne vede. Osrednji del predavanj bo posvečen analitično-deskriptivni metodi obravnavanja pripovedi (elementom pripovedne strukture, pripovednim tehnikam). V ospredju obravnave bodo verbalne pripovedi.

 

Temeljna literatura in viri

 • Alber, Jan in Monika Fludernik. Postclassical Narratology: Approaches and Analysis. Columbus: Ohio State University, 2010.
 • Fludernik, Monika. An Introduction to Narratology. London in New York: Routledge, 2009.
 • Herman, David, Manfred Jahn in Marie-Laure Ryan, ur. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London in New York: Routledge, 2005.
 • Herman, David, ur. The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge in New York: Cambridge University Press, 2007.
 • Kindt, Tom in Hans-Harald Müller, ur. What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Berlin in New York: De Gruyter, 2003.
 • Koron, Alenka. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.
 • Koron, Alenka. Pripovedni prostor v Idini kocki Suzane Tratnik. Marko Juvan, ur.: Prostori slovenske književnosti. Ljubljana:  Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 299–311.
 • Phelan, James. Living to Tell about it: A Rhetoric and Ethics of Character Narration. Ithaca in London:  Cornell University Press, 2005.
 • Phelan, James in Peter J. Rabinowicz, ur. A Companion to Narrative Theory. Malden, MA:  Blackwell, 2005.
 • Zupan Sosič, Alojzija. Postklasična teorija pripovedi. Slavistična revija 61.3 (2013). 495–506.

 

Načini ocenjevanja

 • Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih.
 • Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga.
 • Študent nato opravlja ustni izpit iz celotne obravnavane snovi predmeta. 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija ǀ

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika ǀ

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura ǀ

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6