OPIS PREDMETA

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 76

Letnik: Brez letnika 


Nosilec
Red. prof. dr. Marko Juvan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji bodo spoznali in preizkusili analitično vrednost svetovno-sistemskega pristopa h kulturni produkciji. Seznanili se bodo z zgodovino pojma in praks svetovne literature od začetkov 19. stoletja (britanski cikel v razvoju svetovne ekonomije) do današnje globalizacije in njene krize (upad ameriškega cikla). Ugotovili bodo, kakšna sta vloga prevoda in založništva v mednarodnem obtoku in nadnarodni kanonizaciji literature. Spoznali bodo, kakšna je v okviru sistemskih asimetrij vloga (pol)perifernih literarnih sistemov, kakršen je slovenski. 

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni potrebno.

 

Vsebina

Na ozadju teorij globalizacije in svetovnih sistemov bo razložena razlika med predmoderno in moderno medliterarnostjo. Menjave med slovstvi v različnih jezikih, znane že od predantične dobe naprej, so od 18. stoletja naprej naddoločene z asimetričnimi (in tržnimi) razmerji med jedri in obrobji v nastajajočem svetovnem literarnem sistemu. Prikazano bo, ali in kako se svetovni literarni sistem sklada s sistemi gospodarstva in politike. V drugem delu predavanj bodo študentke in študenti spoznali, kako se je od 18. stoletja naprej slovenska književnost, zamišljena kot estetska in »narodotvorna« praksa, vzpostavljala v razmerju s svetovnim literarnim sistemom in njegovimi regionalnimi podsistemi. V ospredju pozornosti bosta poezija in roman.

Temeljna literatura in viri

 • D’haen, Theo, César Domínguez in Mads Rosendahl Thomsen, ur. World Literature: A Reader. London & New York: Routledge, 2012.
 • D’haen, Theo. The Routledge Concise History of World Literature. London: Routledge, 2012. 
 • Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton: Princeton UP, 2003.
 • Ďurišin, Dionýz. Čo je svetová literatúra. Bratislava: Obzor, 1992.
 • Frank, André Gunder & Barry K. Gills. The Five Thousand Year World System: An Interdisciplinary Introduction. Humboldt Journal of Social Relations 18.1 (1992): 1–80.
 • Juvan, Marko, ur. Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.
 • Juvan, Marko, ur. World Literatures from the 19th to the 21st Century = CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15.5 (2013).
 • Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.
 • Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Izbor, prevod, spremna beseda Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.
 • Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

 

Načini ocenjevanja

 • Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih.
 • Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga.
 • Študent nato opravlja ustni izpit iz celotne obravnavane snovi predmeta. 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija ǀ

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika ǀ

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura ǀ

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6