OPIS PREDMETA

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 76

Letnik: Brez letnika 


Nosilec:
Red. prof. dr. Marko Juvan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Vsebina

Na ozadju teorij globalizacije in svetovnih sistemov bo razložena razlika med predmoderno in moderno medliterarnostjo. Menjave med slovstvi v različnih jezikih, znane že od predantične dobe naprej, so od 18. stoletja naprej naddoločene z asimetričnimi (in tržnimi) razmerji med jedri in obrobji v nastajajočem svetovnem literarnem sistemu. Prikazano bo, ali in kako se svetovni literarni sistem sklada s sistemi gospodarstva in politike. V drugem delu predavanj bodo študentke in študenti spoznali, kako se je od 18. stoletja naprej slovenska književnost, zamišljena kot estetska in »narodotvorna« praksa, vzpostavljala v razmerju s svetovnim literarnim sistemom in njegovimi regionalnimi podsistemi. V ospredju pozornosti bosta poezija in roman.

 

Temeljni literatura in viri

 • Beecroft, Alexander. An Ecology of World Literature: From Antiquity to the Present Day. London:Verso, 2015.
 • Cheah, Pheng. 2016. What Is a World?: On Postcolonial Literature as World Literature. Durham and London: Duke University Press, 2016.
 • D’haen, Theo, César Domínguez in Mads Rosendahl Thomsen, ur. World Literature: A Reade London & New York: Routledge, 2012.
 • D’haen, Theo. The Routledge Concise History of World Literature. London: Routledge, 2012.
 • Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton: Princeton UP, 2003.
 • Ďurišin, Dionýz. Čo je svetová literatúra. Bratislava: Obzor, 1992.
 • Frank, André Gunder & Barry K. Gills. The Five Thousand Year World System: An Interdisciplinary Introduction. Humboldt Journal of Social Relations 18.1 (1992): 1–80.
 • Habjan, Jernej. The First Slovenian Novel and the Literary World-System. Journal of World Literature (2018): 512–523.
 • Helgesson, Stefan, and Pieter Vermeulen, ur. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. New York: Routledge, 2016.
 • Juvan, Marko, ur. Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.
 • Juvan, Marko, ur. World Literatures from the 19th to the 21st Century = CLCWeb: Comparative Literature and Culture5 (2013).
 • Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.
 • Juvan, Marko. Worlding a peripheral literature. Singapore: Palgrave Macmillan, cop. 2019.
 • Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Izbor, prevod, spremna beseda Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.
 • Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji bodo spoznali in preizkusili analitično vrednost svetovno-sistemskega pristopa h kulturni produkciji. Seznanili se bodo z zgodovino pojma in praks svetovne literature od začetkov 19. stoletja (britanski cikel v razvoju svetovne ekonomije) do današnje globalizacije in njene krize (upad ameriškega cikla). Ugotovili bodo, kakšna sta vloga prevoda in založništva v mednarodnem obtoku in nadnarodni kanonizaciji literature. Spoznali bodo, kakšna je v okviru sistemskih asimetrij vloga (pol)perifernih literarnih sistemov, kakršen je slovenski.

 

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6