OPIS PREDMETA

Teorija diskurza in literatura


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Modul: Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 78


Nosilec:
Doc. dr. Jernej Habjan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Vsebina

Obravnavali bomo pojmovanja literature v teorijah diskurza. V ospredju bo vloga literature v teoriji govornih dejanj od Johna L. Austina prek Jacquesa Derridaja do Judith Butler. Orisali bomo proces, ki vodi od Austinove konstitutivne izključitve estetskih izjav iz množice govornih dejanj do utemeljitve govornih dejanj prav na estetskih izjavah pri Judith Butler. Literatura se bo tako izkazala za diskurz, ki ga na eni strani mukoma izžene Austinova nomotetična, kritična znanost performativa, na drugi pa prav tako mukoma slavi idiografična, topična ekspertna vednost Judith Butler. Ta literaturi zadolžena kontinentalna recepcija Austinove analitične filozofije pa bo podlaga za predstavitev sodobnih literarnovednih obravnav literature kot diskurza.

 

Temeljni literatura in viri

 • Austin, John L. Kako napravimo kaj z besedami. Prevod Bogdan Lešnik. Ljubljana: ŠKUC in ZIFF, 1990.
 • Butler, Judith. O lingvistični ranljivosti. Prevod Peter Klepec. Problemi9–10 (2011): 5–53.
 • Cavell, Stanley. Kaj je Derrida hotel od Austina? Prevod Jernej Habjan. Problemi5–6 (2011): 137–159.
 • Derrida, Jacques. Signatura dogodek kontekst. Prevod Simona Perpar in Uroš Grilc. Aleš Pogačnik, ur.: Sodobna literarna teorija. Ljubljana: Krtina, 1995. 119–141.
 • Gorman, David. The Use and Abuse of Speech-Act Theory in Criticism. Poetics Today1 (1999): 93–119.
 • Habjan, Jernej. Ordinary Literature Philosophy. London: Bloomsbury, 2020.
 • Habjan, Jernej. Literatura med dekonstrukcijo in teorijo. Ljubljana: Založba /*cf., 2014.
 • Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. [29–54.]
 • Koron, Alenka. Teorija/teorije diskurza in literarna veda (1. del). Primerjalna književnost 2 (2004): 97–117.
 • Miller, J. Hillis. Performativity as Performance / Performativity as Speech Act. South Atlantic Quarterly2 (2007): 219–235.
 • Močnik, Rastko. Didaktičen načrt. Prevod Janko Zlodre. Problemi–Razprave 24.4–5 (1986): 72–83.

 

Cilji in kompetence

Slušatelji in slušateljice se seznanijo s splošnimi potezami teorije diskurza ter v tem okviru predvsem s teorijo govornih dejanj in njene recepcije v sodobni kontinentalni filozofiji in literarni teoriji. S tem pridobijo kompetence na področjih diskurzivne analize, literarne interpretacije in kritične refleksije performativnih praks.

 

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja

 • Daljši pisni izdelek (70 %),
 • javni nastop ali predstavitev (20 %),
 • aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6