OPIS PREDMETA

Modernizmi in avantgarde


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 72

Letnik: Brez letnika 


Nosilec
Red. prof. dr. Marko Juvan

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji bodo spoznali zgodovinske podlage za razlikovanje pojmov »moderna«, »modernost«, »modernizem« in »avantgarda«. Spoznali bodo poetološko logiko in filozofske podlage modernističnih del v poeziji, prozi in dramatiki. Seznanili se bodo z jezikovno-kulturnimi in historičnimi različicami modernizma v Evropi in zunaj nje. Spoznali bodo vlogo avantgardističnih praks na Slovenskem in v Jugovzhodni Evropi. Naučili se bodo tehnik branja in analize modernističnih in avantgardističnih tekstov.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni potrebno. 

 

Vsebina

Cilj predavanj je konsistentno in historično-poetološko razložiti diskurzivno formacijo modernizma in njeno pojmovanje resnice. Periodizacijska vsebina modernizma bo razložena v sečišču primerjalne literarne vede, lingvistike in filozofije. Kompleksnost modernističnih strategij, ki je s protislovno sistemskostjo zaobsežena v logiki obdobja, lahko svoja specifična določila veljavno razkrije šele prek delimitacije pojmov modernizem in modernost, modernizem in moderna ter modernizem in avantgarda. Zadrege z uveljavitvijo pojma modernizem v posameznih evropskih literaturah so posledica modernistične heterogenosti in planetarnosti. Predavanja bodo obravnavala krizo zavesti in logiko modernističnega obrata, modernistično odgovornost forme, zgodovinske avantgarde v Jugovzhodni Evropi ter povezave modernizma in avangardizmov z drugimi umetniškimi praksami. Slovensko gradivo bo vpeto v primerjalne kontekste.

 

Literatura

 • Berg, Christian idr., ur. The Turn of the Century: Modernism and Modernity in Literature and the Arts. Berlin in New York: de Gruyter, 1995.
 • Bradbury, Malcolm in James McFarlane, ur. Modernism, 18901930. Harmondsworth in New York: Penguin, 1991.
 • Bru, Sascha idr., ur. Europa! Europa? The Avant-Garde, Modernism and the Fate of a Continent. Berlin in New York: de Gruyter, 2009.
 • Bürger, Peter. Theory of the Avant-Garde. Prev. Michael Shaw. Minneapolis: U of Minnesota P, 1984.
 • Calinescu, Matei. Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham: Duke UP, 1987.
 • Caughie, Pamela, ur. Disciplining Modernism. New York: Palgrave, 2010.
 • Dović, Marijan. Slovenska zgodovinska avantgarda med kozmopolitizmom in perifernostjo. Svetovne književnosti in obrobja. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 297–320.
 • Eysteinsson, Ástráður. The Concept of Modernism. Cornell UP, 1992.
 • Eysteinsson, Ástráður in Vivian Liska, ur. Modernism 1–2. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins, 2007.
 • Fokkema, Douwe W. Literary History, Modernism and Postmodernism. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins, 1984.
 • Giles, Steve, ur. Theorizing Modernism. Essays in Critical Theory. London in New York: Routledge, 1993.
 • Husserl, Edmund. Kriza evropskega človeštva in filozofija. Prev. Tine Hribar. Maribor: Obzorja, 1989.
 • Juvan, Marko. Kosovel in hibridnost modernizma. Primerjalna književnost 28.posebna številka (2005): 57–71.
 • Juvan, Marko. Modernistična estetika emocij in lirski diskurz. Slavistična revija 58.1 (2010): 157–169.
 • Nicholls, Peter. Modernisms. A Literary Guide. Berkeley in Los Angeles: U of California P, 1995.
 • Ross, Stephen, ur. Modernism and Theory: A Critical Debate. Abingdon (Oxon) in New York: Routledge 2009.
 • Škulj, Jola. Paul de Man in pojem modernizem. Primerjalna književnost 14.2 (1991): 41- 49.
 • Škulj, Jola. Modernost in modernizem. Primerjalna književnost 18.2 (1995): 17-30.
 • Škulj, Jola. Dialogizem kot nefinalizirani koncept resnice: Literatura 20. stoletja in njena logika inkonkluzivnosti. Primerjalna književnost 19.2 (1996): 37-48.
 • Škulj, Jola. Modernizem in poteze v lirski, narativni in dramski formi. Primerjalna književnost 21.2 (1998): 45–74.
 • Whitworth, Michael H., ur. Modernism. Oxford: Blackwell, 2007.

 

Načini ocenjevanja

 • Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih.
 • Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga.
 • Študent nato opravlja ustni izpit iz celotne obravnavane snovi predmeta. 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija ǀ

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika ǀ

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura ǀ

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6