Red. prof. dr. Marko Juvan

Znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, redni profesor za slovensko književnost.


01 470 63 05
mjuvan@zrc-sazu.si

Osebni podatki:

rojen 2. 6. 1960 v Ljubljani

 

Dosežena izobrazba:

 • 1993 – doktor literarnih ved, Univerza v Ljubljani (ULj)
 • 1990 – magister slovenske književnosti, Filozofska fakulteta (FF) ULj
 • 1985 – profesor slovenistike in primerjalne književnosti, FF ULj

 

Raziskovalni interesi:

 • literarna in kulturna teorija,
 • primerjalna književnost (intertekstualnost, literarni diskurz, svetovni literarni sistem, literarna geografija),
 • evropska romantika,
 • slovenska književnost,
 • srednje- in vzhodnoevropske literature


Gostujoči profesor:

 • 2009, zimski semester – Masarykova univerza v Brnu, Češka republika
 • 2006, poletni semester – Univerza v Zagrebu, Hrvaška

 

Predavanja na tujih univerzah:

 • München (1996),
 • Budimpešta (2000),
 • Hamburg (2003),
 • Praga (2005),
 • Zagreb (2005),
 • Reykjavik (2010),
 • Dunaj (2012),
 • Gent (2014),
 • Novi Sad (2014),
 • Granada (2016),
 • Luksemburg (2017),
 • Praga (2017),
 • Gradec (2017)

Dodatno usposabljanje:

 • 1996, junij – podoktorsko izpopolnjevanje, Univerza v Münchnu
 • 1989–1990 (poletni semester) – podiplomsko izpopolnjevanje, Univerza v Tübingenu

 

Zaposlitve in nazivi:

 • od 2007 – redni profesor za slovensko književnost, Oddelek za slovenistiko (OS), FF ULj
 • od 2006 – znanstveni svetnik, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede (ISLLV), ZRC SAZU
 • 2002–07 – izredni profesor literarne teorije in slovenske književnosti, OS, FF ULj
 • 2001–06 – višji znanstveni sodelavec, ISLLV, ZRC SAZU
 • 1996–2001 – znanstveni sodelavec, ISLLV, ZRC SAZU
 • 1994–2002 – docent za literarno teorijo in slovensko književnost, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (OSJK), FF ULj
 • 1986–1994 – asistent za slovensko književnost, OSJK, FF ULj

 

Organizacija in soorganizacija mednarodnih konferenc:

 • 2013 – Perspectivizing World Literature, panel na 128. konvenciji MLA, Boston
 • 2012 – The Spatial Turn in Literary Studies / Prostorski obrat v literarni vedi, mednarodni kolokvij Slovenskega društva za primerjalno književnost, Lipica
 • 2011 – Cultural Saints of the European Nation States, panel na 4. kongresu REELC/ENCLS, Skopje in Ohrid
 • 2010 –- Knjiga: ekonomija kulturnih prostorov / The Book: An Economy of Cultural Spaces, konferenca REELC/ENCLS, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2009 – Esej in singularnost / The Essay and Singularity, mednarodni kolokvij Slovenskega društva za primerjalno književnost in ZRC SAZU
 • 2008 – Responding to Cosmopolitanism, kolokvij ICLA Odbora za literarno teorijo, Ljubljana
 • 2007 – Comparative Literature in the 20th Century / Primerjalna književnost v 20. stoletju, mednarodni simpozij, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2005 – Hybridizing Theory and Literature / Teoretsko-literarni hibridi, Slovensko društvo za primerjalno književnost, Lipica, Slovenija
 • 2002 – How to Write Literary History Today? / Kako pisati literarno zgodovino danes?, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2000 – Puškin / Prešeren, MGU, Moskva
 • 2000 – Romantična pesnitev / The Romantic Narrative Poem, Univerza v Ljubljani
 • 1995 – Bakhtin and the Humanities / Bahtin in humanistične vede, Univerza v Ljubljani

 

Vodenje nacionalnih raziskovalnih programov in projektov:

 • Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave (P6-0024), 2009–2014, 2015–2020
 • Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (J6-4245), 2011–2014
 • »Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (J6-3613), 2010–2013

 

Koordinator bilateralnih projektov:

 • 2010 – islandsko-slovenski projekt Islandski in slovenski kulturni svetniki, financer EGS, Norveški finančni mehanizem, partner Univerza v Islandiji
 • 2007–08 –slovensko- češki projekt Primerjalne raziskave češkega in slovenskega literarnega polja v srednjeevropskem kontekstu, partner Masarykova univerza (MU), Brno
 • 2003–05 – slovensko- češki projekt Nacionalne literature, Srednja Evropa, Evropa in svet, partner MU, Brno
 • 2001–03 – slovensko- češki projekt Literarna teorija in primerjalna književnost, partner MU, Brno

 

Vodstvene funkcije, delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih:

 • 2013–2017 – član Odbora za literarne in teatrološke študije Academia Europaea
 • od leta 2012 – predstojnik ISLLV, ZRC SAZU
 • 2008–14 – član AILC Odbora za literarno teorijo
 • 2007–11 – član Izvršnega odbora REELC/ENCLS
 • 2002–06 – predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost (SDPK)
 • 1998–2002 – podpredsednik SDPK

 

Mentorstvo in somentorstvo doktorskih disertacij:

 • Luka Vidmar (2009), Vita Žerjal – Pavlin (2007), Barbara Zorman (2007), Marijan Dović (2005), Alojzija Zupan Sosič (2000)

 

Uredništva:

 • od 2014 – knjižna zbirka Thought, society, culture (Frankfurt/Main: P. Lang)
 • od 2012 – Literaturna misal (Sofija)
 • od 2011 – Context (Skopje), Slavica litteraria (Brno)
 • od 2004 – knjižna zbirka Studia litteraria (Ljubljana)
 • od 1999 – Comparative Literature and Culture (Purdue UP)
 • 1997–2011 – Slavistična revija (Ljubljana)
 • od 1997 – Primerjalna književnost (Ljubljana)
 • 1989–1996 – reviji Literatura, Jezik in slovstvo (Ljubljana)

 

Nagrade:

 • 2014 – Zlati znak ZRC za vrhunske znanstvene dosežke
 • 2013 – Trubarjevo priznanje Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede
 • 2012 – član Academia Europaea
 • 1991 – Kidričeva nagrada za mlade raziskovalce za knjigo Imaginarij Krsta v slovenski literaturi.

Izbrane monografije (avtorske, uredniške):

 • Hibridni žanri: Študije o križancih izkustva, mišljenja in literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.
 • Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: Medbesedilnost recepcije. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja. Ur. Jan Jona Javoršek, Matija Ogrin. elektronska izd., verzija 0.8. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:imaginarij/VIEW/
 • : Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.
 • Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.
 • . Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
 • Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2011.
 • History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette (IN): Purdue University Press, 2008.
 • Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.
 • (z Darkom Dolinarjem). Writing Literary History: Selected Perspectives from Central Europe. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2006.
 • Izbrani znanstveni članki in poglavja v znanstvenih monografijah (zadnjih pet let)
 • The Aesthetics and Politics of Belonging: National Poets between “Vernacularism” and “Cosmopolitanism”. Arcadia, 2017, let. 52, št. 1, str. 10–28.
 • Izbrisani med politiko zanikanja in eksemplaričnostjo romana. Primerjalna književnost, 2016, letn. 39, št. 3, str. 23-42, [163].
 • Pripovedni svet Brede Smolnikar. Slavistična revija, apr.-jun. 2016, letn. 64, št. 2, str. 151-164.
 • From political theater in Yugoslav socialism to political performance in global capitalism: the case of Slovenian Mladinsko theater. European review, feb. 2016, vol. 24, issue 1, str. 72-82.
 • Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja: Prešernov primer. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Kulturni svetniki in kanonizacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 221-238.
 • (z Joahimom Doklerjem) Towards a GIS analysis of literary cultures: the making of the Slovenian ethnoscape through literature. International journal of humanities and arts computing, no. 2, vol. 9, str. 196-218.
 • The nation between the epic and the novel: France Prešeren’s The Baptism on the Savica as a compromise “world text”. Canadian review of comparative literature, 2015, vol. 42, iss. 4, str. 382-395.
 • From spatial turn to GIS-mapping of literary cultures. European review, Feb. 2015, vol. 23, issue 1, str. 81-96.
 • In the background of the ‘alphabet war’: Slovenian-Czech interliterary relations and world literature. Interlitteraria, vol. 20, suppl. 1, str. 148-158.
 • Doing literature without thinking: paralogical devices and the literary field. Canadian review of comparative literature, 2014, letn. 41, št. 1, str. 54-71.
 • Taking Darwin metaphorically and literally: genres and sciences in a survival struggle. Neohelicon, 2014, vol. 41, no. 2, str. 303-315.
 • Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu: primer Slovenskega mladinskega gledališča. Slavistična revija, okt.-dec. 2014, letn. 62, št. 4, str. 545-558.
 • The crisis of late capitalism and the renaissance of world literature. V: RATIANI, Irma (ur.). National literatures and the process of cultural globalization: proceedings. [Tbilisi]: Shota Rustaveli Institute of Georgian literature], 2014, str. 21-33.
 • Worlding literatures between dialogue and hegemony. CLCWeb, December 2013, vol. 15, issue 5. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss5/11.
 • Kulturni obtok in knjiga: književnost, vednost, prostor in ekonomija (uvodni zaris) = Cultural circulation and the book : literature, knowledge, space, and economy (an introduction). Primerjalna književnost, jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 11-35.
 • World literature in Carniola: transfer of Romantic cosmopolitanism and the making of national literature. V: TALVET, Jüri (ur.). World literature and national literatures = Littérature mondiale et littératures nationales = Weltliteratur und nationalliteraturen = Literatura mundial y literaturas nacionales, (Interlitteraria, 17). Tartu: Tartu University Press, 2012, str. 2

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6