Doc. dr. Luka Vidmar

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, docent za literarne vede


01 47 06 299
lvidmar@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Diplomirani umetnostni zgodovinar in literarni komparativist, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2002)
 • Magister znanosti s področja umetnosti novega veka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2005)
 • Doktor znanosti s področja literarnih ved, Univerza v Novi Gorici (2009)

 

Akademski in znanstveni nazivi:

 • Asistent s področja literarnih ved, Univerza v Novi Gorici (2007−2010)
 • Asistent, ZRC SAZU (2004−2012)
 • Znanstveni sodelavec, ZRC SAZU (2012−)
 • Docent s področja literarnih ved (Podiplomska Šola ZRC SAZU, 2016-2021)

 

Raziskovalna dejavnost:

 • književnost
 • likovna umetnost in kultura baroka in razsvetljenstva na Slovenskem
 • Akademija operozov,
 • Zoisov krog,
 • kulturni nacionalizem,
 • knjižnice in prepovedane knjige


 • The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014)

Vodstvene funkcije:

 • Koordinator Historičnega seminarja ZRC SAZU (2010−)
 • Vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za humanistiko (2012−2017)

 

Pedagoško delo:

 • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (2006/2007)
 • AlpenAdria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik (2012/2013)
 • Podiplomska šola ZRC SAZU (2016/2017, 2017/2018)

 

Strokovna komisija:

 • Predsednik komisije slovenskega dela Slovenske raziskovalne iniciative – v partnerstvu z The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014−)

 

Znanstveno združenje:

 • Ustanovni član, član izvršilnega odbora (2008−) in tajnik (2013−) Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja

 

Uredništvo:

 • Član uredniškega odbora Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ZRC SAZU (2011−)
 • Član uredniškega odbora Novega Slovenskega biografskega leksikona, ZRC SAZU (2011−2017)
 • Član uredniškega odbora revije SLO – časi, kraji, ljudje, založba Družina (2014−)

Izbrane publikacije

 • A Slavic Republic of Letters: The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois. Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2016.
 • (Z Metodo Kemperl:) Barok na Slovenskem: sakralni prostori. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.
 • Ljubljana kot novi Rim: Akademija operozov in baročna Italija. Ljubljana: SAZU, 2013.
 • Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.
 • : Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar: O slovstvu na Kranjskem: Elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 1.0. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.
 • Odmevi božjih poti, češčenj in podob svetnikov na Gorenjskem v Paglovčevi pesmarici Cantilenae variae. V: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 23–31.
 • Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 59–69.
 • Gaudí in Plečnik: od kulturne kanonizacije do cerkvene beatifikacije. V: Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 309–324.
 • Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma. Knjižnica 59.3 (2015): 33–46.
 • Tři fáze vztahů mezi Jernejem Kopitarjem v Čechy. Slavica litteraria 17.2 (2014): 25–37.
 • Slava vojvodine Kranjske v kulturi na Slovenskem od leta 1689 do 1879. V: Studia Valvasoriana. Ur. Janez Weiss. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014. 423–459.
 • Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601: med zgodovino in mitom. Kronika 61.2 (2013): 189–216.
 • »Ad usum publicum destinata«: O javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani. Zgodovinski časopis 62.1–2 (2008): 187–202.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6