OPIS PREDMETA

Pokrajinski vidiki naravnih nesreč


Program:

Okoljske in regionalne študije (3. stopnja)

Modul:
Biodiverziteta in ekologija (3. stopnja)
Paleobiologija in sedimentarna geologija (3. stopnja)
Regionalne študije (3. stopnja)

Koda predmeta: DI006
Letnik: Brez letnika


Nosilca
Doc. dr. Mateja Ferk
Doc. dr. Blaž Komac

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, samostojno delo 120 ur
Vrsta predmeta: skupni izbirni
Jeziki: slovenski, angleški
Metode poučevanja in učenja: predavanja, e-izobraževanje, samostojno delo

 

Učni načrt predmeta (prenesi)

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Končana 2. bolonjska stopnja ustrezne smeri ali univerzitetni študij VII stopnje.

 

Vsebina:

Naravne nesreče so predstavljene kot del pokrajine in kot pomembna tema tudi v tehnizirani in individualizirani sodobni družbi. Naravne nesreče so zaradi pestrosti in številnih učinkov, ki povzročajo omejitve za družbo pogosto spregledan, a pomemben dejavnik razvoja. Predstavljeni so najpomembnejši vzročni (vplivni dejavniki, součinkovanje), prostorsko-časovni (razporeditev pojavov, pogostost), magnituda pojavov (in njena spremenljivost) ter poglavitni fizičnogeografski (vrste pojavov v Sloveniji in po svetu) in humanogeografski vidiki (upravljanje naravnih nesreč, ranljivost-nevarnost in ogroženost zaradi naravnih nesreč, komuniciranje, izobraževanje, spomin, psihologija, kultura) naravnih nesreč ter temeljne metode za njihovo sodobno preučevanje.

 

Temeljni literatura in viri:

 • Keller, E. A., DeVecchio, D. E., Blodgett, R. H. 2019: Natural hazards : Earth’s processes as hazards, disasters, and catastrophes. London, New York. Routledge.
 • Burby, R. I. 1998: Cooperating with nature – confronting natural hazards with land-use planning for sustainable communities. Washington.
 • Mikoš, M., Fazarinc, R., Majes, B. 2007: Delineation of risk area in Log pod Mangartom due to debris flows from the Stože landslide. Acta geographica Slovenica 47-2.
 • Walker, G., Whittle, R., Medd, W., Watson, N. 2010: Risk governance and natural hazards. http://eprints.lancs.ac.uk/49475/1/WP2_final.pdf
 • Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I. 1994: At risk – natural hazards, people’s vulnerability and disasters. Routledge.
 • Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15. Ljubljana.

 

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je seznanitev študentov s ključnimi poudarki naravnih nesreč, pri čemer so v ospredju načela trajnostnega razvoja, celostnega razumevanja, ki vsebuje prostorske, ekonomske in družbene vidike naravnih nesreč, posebej njihove vzroke in učinke.

 

Na podlagi pridobljenih znanj bodo študenti celovito vrednotili pomen in (morebitne) učinke naravnih nesreč na krajevni, regionalni in državni ravni ter se seznanili s temelji pristopa EU do problematike.

 

Obvladali bodo najnovejše teorije in koncepte pristopov do naravnih nesreč in razumeli sodobne trende.

 

Predvideni študijski rezultati:

 • poznavanje teorij, konceptov, modelov in metod s področja preučevanja naravnih nesreč
 • sposobnost opredeljevanja ključnih vplivnih dejavnikov in njihove umestitve v pokrajino
 • sposobnost celovitega razumevanja problematike
 • sposobnost upravljanja naravnih nesreč
 • poznavanje ustreznih metodoloških pristopov, s katerimi je možna znanstvena obravnava naravnih nesreč na izbranem območju
 • poznavanje konceptov ranljivosti, nevarnosti in ogroženosti ter sposobnost njihove celovite analize na izbranem območju, vključno z geografskimi informacijskimi sistemi.

 

Načini ocenjevanja:

Ustni izpit (100 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Doc. dr. Blaž Komac

Sodelavec magistrskega študijskega programa 2. stopnje Vede o Zemlji in okolju in doktorskega študijskega programa 3. stopnje Okoljske in regionalne študije na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU.blaz.komac@zrc-sazu.si

Izobrazba

 • diploma iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000)
 • magisterij iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003)
 • doktorat iz geografije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005)

 

Terensko delo in raziskovalni interesi

Vodja programa dr. Blaž Komac je znanstveni svetnik na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, kjer je zaposlen od leta 2000 in se ukvarja z geografijo naravnih nevarnosti in fizičnogeografskimi študijami. Deluje tudi na temo ledu in paleookolja v kraških gorskih območjih in kot urednik. Leta 2010 je prevzel mesto vodje Oddelka za naravne nesreče in vodi raziskovalni program inštituta. Od leta 2010 je glavni urednik strokovne revije Ujma, ki pokriva značilne naravne nesreče (kot so potresi, poplave, zemeljski plazovi, toča, pozeba, suša) in druge nesreče (kot so tehnična, industrijske, okoljske) z različnih vidikov (upravljanje tveganj, humanistične vede, družboslovje, zgodovina in tehnične znanosti). Je tudi glavni urednik revije SCI-E Acta Geographica Slovenica. Sodeloval je pri več raziskovalnih projektih EU, vključno s FP7 CapHaz-Net in Urban Heat Island. Leta 2018 je bil imenovan za člana Evropske svetovalne skupine za znanost in tehnologijo UNDRR (E-STAG). Njegova bibliografija obsega 500 enot, od tega je (so) avtor 7 znanstvenih monografij in 70 izvirnih in preglednih znanstvenih prispevkov.
Drugo

 • član Evropske svetovalne skupine za znanost in tehnologijo (E-STAG) pri Uradu OZN za zmanjševanje naravnih nesreč (UN DRR) (od 29. 3. 2018)
 • podpredsednik Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
 • glavni urednik znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik, ki je od 2011 vključena v Scopus in Science citation index expanded – SCIE (2004–)
 • glavni urednik revije Ujma, ki jo izdaja Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije,
 • docent na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper (do 2015),
 • soorganizator Ušeničnikovega dneva – trienalnega simpozija Naravne nesreče v Sloveniji,
 • sourednik knjižne zbirke Naravne nesreče (do 2015),
 • član Komisije za nevarnost in ogroženost pri Mednarodni geografski zvezi,
 • tajnik Geomorfološkega društva Slovenije (2001–2011)
 • član Komisije za sanacijo plazu Stože nad Logom pod Mangartom, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije (november 2000–januar 2001)
 • referent za predavanja Ljubljanskega geografskega društva (2001–2005).

Izbrane publikacije

ČLANKI

 • Management of small retention ponds and their impact on flood hazard prevention in the Slovenske Gorice Hills. Ferk, M., Ciglič, R., Komac, B., Lóczy, D. Acta geographica Slovenica 60-1, 2020.
 • Subglacial carbonate deposits as a potential proxy for glacier’s existence. Lipar, M., Martín-Pérez, A., Tičar, J., Pavšek, M., Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Zorn, M., Zupan Hajna, N., Zhao, J., Ferk, M. The cryosphere discussions, 2020.
 • Remapping fictional worlds : a comparative reconstruction of fictional maps. Gašperič, P., Komac, B. The Cartographic journal 57-1, 2020.
 • A geographical and architectural perspective on Alpine hay meadow abandonment in Bohinj, Slovenia. Kušar, D., Komac, B. Eco.mont 11-1, 2019.
 • Novodobna poselitev hudourniških vršajev in nevarnost drobirskih tokov : primer Zgornjesavske doline. Breg Valjavec, M., Komac, B. Pokrajina v visoki ločljivosti. Ljubljana, 2018.
 • Prožna mesta – trajnostni razvoj in naravne nesreče. [Resilient cities – sustainable development and natural hazards] Komac, B. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče. Naravne nesreče 4, 2017.
 • Škoda zaradi naravnih nesreč v Sloveniji in svetu med letoma 1995 in 2010 [Damage caused by natural disasters in Slovenia and globally between 1995 and 2010]. Zorn, M., Komac, B. Acta geographica Slovenica 51-1, 2012.
 • Recent landform evolution in Slovenia. Komac, B., Hrvatin, M., Perko, D., Natek, K., Mihevc, A., Prelovšek, M., Zorn, M., Stepišnik, U. Springer geography, Dordrecht, 2012.
 • Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe. Kuhlicke, C., Komac, B., Zorn, M. et al. Environment science & policy 14- 7, 2011.
 • Soil erosion in Europe. Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. Wiley, Chichester, 2006

 

POROČILA

 • Evolving risk of wildfires in Europe: the changing nature of wildfire risk calls for a shift in policy focus from suppression to prevention. Komac, B., Migliorini, M., Schwarze, R., Sigmund, Z., Awad, C., Chatelon, F. J., Goldammer, J. G., Marcelli, T., Morvan, D., Simeoni, A., Thiebes, B. In: Rossi, J.-L. (Ed.). UNDRR, Brussels, 2020.
 • Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe. Altshuler, A., Amaratunga, D., Arefyeva, E., Dolce, M., Sjastad Hagen, J., Komac, B., Migliorini, M., Mihaljević, J., Mysiak, J., Fra Paleo, U., Pelling, M., Rossi, J.-L., Siegmund, A., Sigmund, Z., Sparf, J., Alonso Vicario, S. UNDRR, Brussels, 2019.

 

KNJIGE

 • The geography of Slovenia: small but diverse: Natural hazards in Slovenia, Landforms in Slovenia, Climate and weather in Slovenia, Soils of Slovenia. Komac, B., Breg Valjavec, M., Ferk, M., Hrvatin, M.Lipar, M., Pipan, P., Tičar, J., Pavšek, M., Topole, M., Volk Bahun, M., Zorn, M. Springer,  Dordrecht, 2020.
 • Triglavski ledenik [The Triglav Glacier] Geografija Slovenije 30, Gabrovec, M., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. Založba ZRC, Ljubljana, 2014
 • Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi [Education on natural hazards in Europe], Georitem 18, Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. Založba ZRC, Ljubljana, 2011.
 • Geografski vidiki poplav v Sloveniji [Geographical aspects of floods in Slovenia], Geografija Slovenije 20, Komac, B., Natek, K., Zorn, M. Založba ZRC, Ljubljana, 2008.
 • Zemeljski plazovi v Sloveniji [Landslides in Slovenia], Georitem 8, Zorn, M., Komac, B. Založba ZRC, Ljubljana, 2008.
 • Pobočni procesi in človek [Slope processes and man], Geografija Slovenije 15, Komac, B., Zorn, M.. Založba ZRC, Ljubljana, 2007.
 • Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja [A dell as a characteristic landform], Geografija Slovenije 13, Komac, B. Založba ZRC, Ljubljana, 2006.

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropska regionalna politika

Doc. dr. Janez Nared,

ECTS: 6

Gospodarska geografija

Doc. dr. Jani Kozina,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz preučevanja naravnih nesreč

Doc. dr. Mateja Ferk,

Doc. dr. Blaž Komac,

ECTS: 6

Izbrana poglavja iz razvoja podeželja

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Erik Logar,

ECTS: 6

Participativno raziskovanje in planiranje

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6

Prostorska sociologija

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Prostorsko načrtovanje

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Sodobni demografski procesi

Doc. dr. Nika Razpotnik Visković,

Dr. Maruša Goluža,

ECTS: 6

Strateško prometno načrtovanje

Doc. dr. Matej Gabrovec,

ECTS: 6

Študije družbenih učinkov posegov v prostor

Doc. dr. Pavel Gantar,

ECTS: 6

Urbana preobrazba: teorija in praksa

Doc. dr. David Bole,

ECTS: 6