OPIS PREDMETA

Etika dramatike


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Slovenske študije – tradicija in sodobnost

Koda predmeta: 88

Letnik: Brez letnika


Nosilec
Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak

ECTS: 6

Obseg: predavanja 60 ur, seminar 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar

 

Učni načrt predmeta

Vsebina

Vsebino predmeta predstavlja pomembna sestavina vsakega človeškega delovanja, s tem pa tudi njegovih literarnih umetnin, etike. Raziskovanje etičnih vprašanj se ponovno vrača med vsebine literarne vede kot ena izmed ključnih sestavin literature, v okviru katere pa ima dramatika še posebej poudarjeno vlogo. Struktura dramatike v središče postavlja namreč konflikt, tega pa je vselej mogoče opisati kot spopad vrednot in, na njihovi podlagi, ravnanja dramskih oseb. Najboljša svetovna dramska besedila zato razpirajo in dajejo v premislek prav etične dileme, ki so tem pomembnejše, čim bolj obče težave postavljajo pred nas. Navedeno velja za dramska besedila vseh časov: od antične Grčije pa do današnjih dni, seveda z različno stopnjo vključenosti in intenzitete etičnih dilem. Predmet bo predstavil osrednje teoretične odzive na etična vprašanja, ki jih bo potem preverjal ob določenih dramskih besedilih, izbranih iz različnih časovnih in umetniških obdobij. Namen predmeta je natančna razslojitev etičnih pristopov k vprašanju, ki ga običajno razumemo kot spopad vrednot, torej dobrega in zlega, saj so težave v detajlih, ki pa delajo obravnavno snov toliko zanimivejšo.

 

Temeljni literatura in viri

 • Adamson, Jane; Richard Freadman; David Parker, ur. Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 • Brie, Steve and William T. Rossiter, ur. Literature and Ethics: From the Green Knight to the Dark Knight. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
 • Davis, Todd F., Kenneth Womack, ur. Mapping the Ethical Turn: A Reader in Ethics, Culture, and Literary Theory. Charlottesville: University Press of Virginia, 2001.
 • Edmiston, Brian. Drama as Ethical Education. Research in Drama Education, Vol. 5, No. 1, 2000, 63-84.
 • George, Stephen K. Ethics, Literature and Theory. Lanham etc.: Rowman and Littlefield, 2005.
 • Goldberg, Samuel. Agents and Lives: Moral Thinking in Literature. Cambridge: Cambridge University Press 1993.
 • Henke, Christoph. Ethical Debates in Contemporary Theatre and Drama. European English Messenger Vol. 21, No. 2, 2012.
 • Hoffman, Gerhard, and Alfred Hornung, ur. Ethics and Aesthetics: The Moral Turn of Postmodernism. Heidelberg: Winter, 1996.
 • Hribar, Tine. Tragična etika svetosti: Sofoklova Antigona v evropski in slovenski zavesti. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.
 • Rorty, Richard. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
 • Virant, Špela; Irena Samide. Literatura in etika. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2017.
 • Virk, Tomo. Etični obrat v literarni vedi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018
 • Wyschogrod, Edith, Gerald P. McKenny, ur. The Ethical. Malden, MA: Blackwell, 2003.

 

Cilji in kompetence

Namen predavanj iz etičnih kvalitet dramatike je oblikovati občutljivost študentov na etičnih pristop k študiju književnosti sploh, posebej pa še z ozirom na dramatiko, katere specifična konfliktna stuktura se še nabolj približa vsakdanjemu živetemu življenju. Študentje/ke se bodo seznanili s teoretičnimi (filozofskimi, družbenimi, političnimi itd.) izhodišči etike ter se preverili v njihovem apliciranju na literarna besedila. Študij je torej v najboljši tradiciji primerjalne književnosti interdisciplinaren in seže preko različnih obdobij ter prostorov. S pomočjo tovrstnega razmisleka se skuša oblikovati tudi sposobnost študentov za analizo lastne sodobnosti, živete resničnosti, kakor tudi usposobi za poglobljen, ker je utemeljen na filozofski teoriji, študij literature.

 

Predvideni študijski rezultati

Študentje/ke bodo s predmetom dobili izhodišča za lastni premislek njihove družbene sodobnosti ter jim pomagal pri oblikovanju utemeljenih sodb o vrednotah in svetu.
Obenem pa lahko znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (60 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), končno ocenjevanje (ustni ali pisni izpit) (20 %).

 

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6