OPIS PREDMETA

Življenjepisje: avtobiografija, biografija, spomini, dnevniki, pisma


Program: / Programme:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 80

Letnik: Brez letnika 


Nosilka
Doc. dr. Alenka Koron

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur 

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina 

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji se seznanijo s sodobno terminologijo na področju življenjskih pripovedi in fenomenologijo žanrov ter razumejo distinkcije med njimi. Spoznajo sodobno teorijo življenjepisja in se seznanijo z novim razmerjem literarne vede do sodobnih življenjepisnih praks zlasti v luči vloge avtobiografije pri spominski konstrukciji individualnih in kolektivnih identitet. Seznanijo se tudi z zgodovino avtobiografskega diskurza  na Slovenskem od zgodnjih začetkov do sodobnih pojavitev.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

 

Vsebina

Po sodobnem razumevanju vključuje življenjepisje (life writing) kot podpodročje življenjskih pripovedi (life narratives) mnoštvo literarnih, »polliterarnih« in neliterarnih žanrov, kot so avtobiografija, biografija, spomini, dnevniki ali pisma. Sodobna teorija in praksa življenjepisja bosta predstavljeni z vidika literarne vede. Podrobneje bodo osvetljeni osrednji zvrstni pojmi sodobnega življenjepisja in distinkcije med njimi, razložena pa bo tudi vloga življenjepisja pri spominski konstrukciji individualnih in kolektivnih identitet. Posebna pozornost bo posvečena avtobiografskemu diskurzu na Slovenskem od njegovih zgodnjih pojavitev do sodobnosti.

 

Temeljna literatura in viri

 • Anderson, Linda.  Autobiography. London: Routledge, 2001.
 • Bandelj, David. V iskanju jaza: Teorija in praksa dnevniške književnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013.
 • Jensen, Meg in Jane Jordan. Life Writing: The Spirit of the Age and the State of the Art.  Newcastle upon Tyne, 2009.
 • Koron, Alenka in Andrej Leben, ur. Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi. Ljubljana:  Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.
 • Lee, Hermione. Biography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2009.
 • Leben, Andrej. O avtobiografiji z vidika sodobne genologije in sistemske teorije. Primerjalna književnost, 30.1 (2007). 83–95.
 • Marcus, Laura. Autobiographical Discourse: Theory, Criticism, Practice. Manchester: Manchester University Press.
 • Olney, James, ur. Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton, Princetn University Press, 1980.
 • Ricœr, Paul. Sebe kot drugega. Prevedla Nastja Skrušny Babin. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2011.
 • Smith, Sidonie in Julia Watson. Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives. 2. izd. Minneapolis in London:  University of Minnesota Press, 2010.

 

Načini ocenjevanja

 • Aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih.
 • Pogoj za pristop k izpitu je uspešno opravljena seminarska naloga.
 • Študent nato opravlja ustni izpit iz celotne obravnavane snovi predmeta.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Naratologija ǀ

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije ǀ

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz ǀ

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika ǀ

Doc. dr. Matija Ogrin,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura ǀ

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure ǀ

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6