OPIS PREDMETA

Življenjepisje: avtobiografija, biografija, spomini, dnevniki, pisma


Program:

Primerjalni študij idej in kultur (3. stopnja)

Modul:
Literatura v kontekstu

Koda predmeta: 80

Letnik: Brez letnika 


Nosilka:
Doc. dr. Alenka Koron

ECTS: 6

Obseg: predavanja 30 ur, seminar 30 ur, konzultacije 30 ur 

Vrsta predmeta: izbirni 

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja: predavanja, seminar 

 

Učni načrt predmeta

Vsebina

Po sodobnem razumevanju vključuje življenjepisje (life writing) kot podpodročje življenjskih pripovedi (life narratives) mnoštvo literarnih, »polliterarnih« in neliterarnih žanrov, kot so avtobiografija, biografija, spomini, dnevniki ali pisma. Sodobna teorija in praksa življenjepisja bosta predstavljeni z vidika literarne vede. Podrobneje bodo osvetljeni osrednji zvrstni pojmi sodobnega življenjepisja in distinkcije med njimi, razložena pa bo tudi vloga življenjepisja pri spominski konstrukciji individualnih in kolektivnih identitet. Posebna pozornost bo posvečena avtobiografskemu diskurzu na Slovenskem od njegovih zgodnjih pojavitev do sodobnosti.

 

Temeljni literatura in viri

 • Anderson, Linda. Autobiography. London: Routledge, 2001.
 • Bandelj, David. V iskanju jaza: Teorija in praksa dnevniške književnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013.
 • Jensen, Meg in Jane Jordan. Life Writing: The Spirit of the Age and the State of the Art. Newcastle upon Tyne, 2009.
 • Koron, Alenka in Andrej Leben, ur. Avtobiografski diskurz: Teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.
 • Lee, Hermione. Biography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2009.
 • Leben, Andrej. O avtobiografiji z vidika sodobne genologije in sistemske teorije. Primerjalna književnost1 (2007). 83–95.
 • Marcus, Laura. Autobiographical Discourse: Theory, Criticism, Practice. Manchester: Manchester University Press.
 • Olney, James, ur. Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton, Princeton University Press, 1980.
 • Ricœur, Paul. Sebe kot drugega. Prevedla Nastja Skrušny Babin. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2011.
 • Smith, Sidonie in Julia Watson. Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives. 2. izd. Minneapolis in London: University of Minnesota Press, 2010.

 

Cilji in kompetence

Slušateljice in slušatelji se seznanijo s sodobno terminologijo na področju življenjskih pripovedi in fenomenologijo žanrov ter razumejo distinkcije med njimi. Spoznajo sodobno teorijo življenjepisja in se seznanijo z novim razmerjem literarne vede do sodobnih življenjepisnih praks zlasti v luči vloge avtobiografije pri spominski konstrukciji individualnih in kolektivnih identitet. Seznanijo se tudi z zgodovino avtobiografskega diskurza na Slovenskem od zgodnjih začetkov do sodobnih pojavitev.

 

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji in slušateljice znanje, pridobljeno pri predmetu, uporabijo pri pisanju znanstvenega teksta, ki lahko služi kot osnutek poglavja disertacije ali znanstvenega članka.

 

Metode poučevanja in učenja:

Oblike dela:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah oz. v dvojicah
 • Samostojno delo študentov
 • e-izobraževanje

 

Metode (načini) dela:

 • Razlaga
 • Razgovor/ diskusija/debata
 • Delo z besedilom
 • Proučevanje primera

 

Načini ocenjevanja

Daljši pisni izdelek (70 %), javni nastop ali predstavitev (20 %), aktivna udeležba na predavanjih in seminarjih (10 %).

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6