Doc. dr. Katarina Šter

Docentka za področje muzikologije na doktorskem študiju 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur na Podiplomski šoli ZRC SAZU.katarina.ster@zrc-sazu.si

Nosilka predmetov:

 • Primerjalni študij idej in kultur (doktorski študij 3. stopnje):
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Tiva Vlaj

Strokovna sodelavka

Tajništvo Podiplomske šole ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana
01 470 64 52
tiva.vlaj@zrc-sazu.si
8.00-16.00

Strokovna sodelavka:

 • upravno-administrativne zadeve,
 • študentska pisarna,
 • mednarodna pisarna.
IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Angažirana antropologija in aktivizem

Izr. prof. dr. Ana Hofman,

ECTS: 6

Antropologija rodnosti

izr. prof. dr. Duška Kneževič Hočevar,

ECTS: 6

Antropologija zavesti in zavedanja

Doc. dr. Maja Petrović Šteger,

ECTS: 6

Kozmologija mezoameriških ljudstev

Red. prof. dr. Ivan Šprajc,

ECTS: 6

Metodologija raziskav v antropološki lingvistiki

Red. prof. dr. Borut Telban,

Dr. Karmen Kenda-Jež,

ECTS: 6

Politični smeh: k antropologiji humorja

Red. prof. dr. Tanja Petrović,

ECTS: 6

Prostor in gibanje: antropologija lokacij in migracij

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon,

ECTS: 6

Skupnosti, odnosi, dogodki: antropološki pristop

Red. prof. dr. Borut Telban,

ECTS: 6

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, docentka za predmetno področje etnologije

ZRC SAZU, Novi trg 5/II, Ljubljana
05 335 73 22
spela.ledinek@zrc-sazu.si
sreda, 8h–10h

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnologije in kulturne antropologije ter umetnostne zgodovine (Univerza v Ljubljani, 1999);
 • Doktorat iz etnologije (Univerza v Ljubljani, 2012).

Raziskovalni interesi:

 • Dediščina in dediščinske študije;
 • Materialna kultura;
 • Stanovanjska kultura;
 • Pašna živinoreja;
 • Prehrana;
 • Romanja;
 • Zbirke in zbirateljstvo;
 • Alpe, Slovenija, Furlanija, Istra.


Glavna gostovanja:

 • Gostujoča raziskovalka – Raziskovalna štipendija OP ESS 2014–2020, Univerza v Vidnu (2016–2017).

 • Vodenje programa Dediščina na obrobjih: Novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (2019–2024);
 • Koordinacija in vodenje mednarodnih projektov: ZBORZBIRK – Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (ESRR, Interreg IVa) (2012–2015); koordinacija in vodenje mednarodnih projektov za ZRC SAZU: THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (ESRR, Interreg IVb) (2012–2014); AlpFoodway – Interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (ESSR, Interreg Vb), (2016–2019); 100% LOCAL – Krepitev kratkih kmetijsko-živilskih oskrbovalnih verig na območju Alp spristopom 100% lokalno (ARPAF II) (2019–2021);
 • Podpredsednica Strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja (2012–2016);
 • Članica Znanstvenega sveta Narodne in študijske knjižnice v Trstu (2014–);
 • Članica Akcijske skupine 6 Strategija Evropske unije za Alpsko regijo (EUSALP) (2017–);
 • Članica uredniških odborov: Goriški letnik (2008–), Monitor ISH (2001–2003), Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2004–), Digitalna enciklopedija slovenske naravne in kulturne dediščine (DEDI) (2015–).

 • Ledinek Lozej, Š.: Od hiše do niše: Razvoj kuhinje v Vipavski dolini (Ethnologica – Dissertationes, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N.: Potepanja po poteh Šavrinke Marije (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 32). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2000.
 • Godina-Golija, M., Ledinek Lozej, Š.: Pomen in cilji projektov ohranjanja dediščine prehrane: Register nesnovne kulturne dediščine, Etnofolk in AlpFoodway. Etnolog, 28, 2018, str. 85–103.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N., Kanjir, U.: Walks through the multi-layered landscape of Šavrinkas’ Istria: Eggs, books, backpacks and stony paths. Landscape research, 43/5, 2018, str. 600–612. Doi: 10.1080/01426397.2017.1336207.
 • Ledinek Lozej, Š.: Frankfurtska ali švedska kuhinja?: Prispevek k zgodovini migracij in prilaščanj oblik(ovanja). Etnolog, 26, 2016, str. 127–146.
 • Ledinek Lozej, Š.: Stanovanjsko-arhitekturne krajine v Vipavski dolini: Družbenozgodovinske okoliščine sprememb mediteranske pokrajine v 50. in 60. letih 20. stoletja. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 25/1, 2015, str. 143–154.
 • Ledinek Lozej, Š., Peče, M., Ivanćič Kutin, B.: Linking local cultural heritage collections from the Slovenian-Italian border region with ICT. Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 27, 2015, str. 52–64.
 • Ledinek Lozej, Š.: Šavrinke – preprodajalke med osrednjo Istro in obalnimi mesti ter nosilke simbolnih identifikacij: Družbenozgodovinske okoliščine delovnih migracij in šavrinizacije istrskega podeželja. Dve domovini: Razprave o izseljenstvu, 40, 2014, str. 47–55.
 • Ledinek Lozej, Š., Peče, M.: Povezovanje krajevnih zbirk kulturne dediščine z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami: Primer “ZBORZBIRK” = Connecting Local Cultural Heritage Collections with ICT: The case of ZBORZBIRK. Knjižnica: Revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 58/3, 2014, str. 41–57.
 • Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š.: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta geographica Slovenica, 53/2, 2013, str. 371–378. Doi: 10.3986/AGS53402.
 • Ledinek Lozej, Š.: Planini Sleme in Medrje na Tolminskem. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 10, 2013, str. 31–35.
 • Ledinek Lozej, Š.: Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka: Kulturna dediščina in aktualna vprašanja. Traditiones, 42/2, 2013, str. 49–68. Doi: 10.3986/Traditio2013420203.
 • Ledinek Lozej, Š., Rogelja, N.: Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi = The Šavrinka, Šavrin, and Šavrinija in ethnography and literature. V: Perenič, U. (ur.), Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space (Slavistična revija, 60/3, 2012). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. str. 537–547, 549–560.
 • Ledinek Lozej, Š.: Prolegomena etnološkemu raziskovanju kuhinjskega prostora: Oris raziskav in epistemoloških izhodišč s poudarkom na Vipavski dolini. V: Kolenc, P. (ur.), Marušičev zbornik: Zbornik prispevkov v počastitev 70-letnice prof. dr. Branka Marušiča (Goriški letnik, 33-34/2, 2010), Nova Gorica: Goriški muzej, str. 731–747.
 • Ledinek Lozej, Š. Pričevanja o nekdanji ureditvi in življenju v planini Krstenica. Traditiones, 31/1, 2002, str. 69–90.
 • Ledinek Lozej, Š.: Dairying in the mountain pastures in the Julian Alps: Heritages, utopias and realities. Studia ethnologica Croatica, 28, 2016, str. 91–111. Doi: 10.17234/SEC.27.1.
 • Ledinek Lozej, Š.: Stanovanjska kultura v etnološki vedi. Traditiones, 42/1, 2013, str. 143–163. Doi: 10.3986/Traditio2013420108.
 • Ledinek Lozej, Š.: Raziskave stavbarstva in bivalne kulture Vipavske doline: Pregled poglavitnih virov in literature pred drugo svetovno vojno. Traditiones, 35/1, 2006, str. 219–245.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Doc. dr. Saša Babič

Nosilka predmeta Folklorni obrazci v kulturi in družbi na modulu Slovenske študije doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Docentka za področje slovenske književnosti.


01 470 62 85
sasa.babic@zrc-sazu.si

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz slovenskega jezika in književnosti ter ruskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, 2005);
 • Doktorat iz slovenske književnosti (Univerza v Ljubljani, 2012).

 

Raziskovalni interesi:

 • Jezik in družba;
 • Folklorni obrazci in njihovo funkcioniranje znotraj časa in prostora;
 • Folklorizem in modifikacije/izrabe folklornih obrazcev;
 • Medžanrski prehodi folklornih obrazcev;
 • Obredi in druge prakse, povezane z ugankarstvom, iniciacijami, zdravljenjem in življenjskimi prelomnicami;
 • Folkloristika;
 • Etnolingvistika;
 • Lingvistična antropologija;
 • Etno psihologija;
 • Odnos med kontekstom in v jezik vtisnjenimi koncepti.


Glavna gostovanja:

 • Postdoktorska raziskovalka, Estonian Literary Museum Tartu, Estonia (2017–2019)
 • Študentka štipendistka – štipendija Bojana Erhartiča ZRC SAZU, University College Dublin, Irska (2016).

Drugo:

 • Področna urednica, Studia Mythologica Slavica, znanstvena revija;
 • Članica uredniškega odbora Dedi: enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
 • Članica uredniškega odbora knjižne zbirke ISN: Dela etnologije, folkoristike in kulturne antropologije;
 • Urednica spletne baze: Slovenian riddles.
 • Urednica knjige: Golež Kaučič, Marjetka. Slovenska ljudska balada, (Zbirka Folkloristični zvezki, 2). 1. naklada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.
 • Jesenšek, Vida (urednik), Babič, Saša (urednik). Več glav več ve : frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi = Zwei Köpfe wissen mehr als einer : Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag = Two heads are better than one : phraseology and paremiology in dictionaries and in everyday use : Maribor, Ljubljana, 18.-19. 4. 2013. V Mariboru: Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta; Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014.

 • Babič, S.: Beseda ni konj: estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev, (Ethnologica – Dissertationes, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015.
 • Babič, S.: Barve v slovenskih folklornih ugankah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58/1-2, 2018, str. 43–51.
 • Babič, S., Voolaid, P.: Swearing : dissolution into nothingness. Studia mythologica Slavica 21, 2018, str. 147–159.
 • Babič, S.: Stereotipi in predsodki o ženskah in moških v šaljivih vprašanjih. V: Jambrešić Kirin, Renata (ur.). Humor u svakodnevnoj komunikaciji, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. 2018, str. 81–95.
 • Babič, S.: Tudi stara pamet ne vidi vsega vselej prav: konceptualizacija pameti in neumnosti v paremioloških enotah iz zbirke Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V: Będkowska-Kopczyk, A. (ur.), Pfandl, H. (ur.). Slavofraz 2016 : Phraseologie und (naive) Psychologie = Phraseology and (naïve) psychology = Frazeologija i (naivnaja) psihologija,. Hamburg: Dr. Kovač. 2018, str. 81-92.
 • Babič, S.: Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev. V: Bjelčevič, A. (ur.), Ogrin, M. (ur.), Perenič, U. (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 36). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 393–403.
 • Babič, S., Podjed, D.: Vozila in stereotipi: primerjava Ljubljane in Beograda. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 56/1–2, 2016, str. 74–84.
 • Babič, S.: Contemporary forms of Slovenian love charms. Studia mythologica Slavica 19, 2016, str. 271–282.
 • Babič, S.: Prostor in čas v slovenskih kmetijskih napotilih. V: Kržišnik, E. (ur.), Jemec Tomazin, M. (ur.), Jakop, N. (ur.). Prostor in čas v frazeologiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 345–355.
 • Babič, S., Fikfak, J.: Presidents and their speeches at national commemorations. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 45/1, 2016, str. 215–239. doi: 10.3986/Traditio20164501107
 • Podjed, D., Babič, S.: Crossroads of anger: tensions and conflicts in traffic. Ethnologia Europaea: journal of european ethnology 45/2, 2015, str. 17–33.
 • Granbom-Herranen, L., Babič, S., Voolaid, P.: Proverbial expressions in newspapers: a study in Estonia, Finland, and Slovenia. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, 44/3, 2015, str. 5–32.
 • Babič, S.: Charms against evil eye. V: Uherek, Z. (ur.), Nagy, Károly Z. Changes of traditional beliefs in Central Europe: [a collective monograph]. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 2014, str. 57–63.
 • Babič, S.: Uganka v časovnem prerezu. V: Žbogar, A. (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 23–29.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU, izredna profesorica za sociologijo.

Pisarna: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje
Tel.: 01 4706461
hladnik@zrc-sazu.si

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU, redna profesorica za sociologijo.

Pisarna: ZRC SAZU, Novi trg 2, 4. nadstropje
Tel.: 01 4706486
luksic@zrc-sazu.si

Izobrazba: 

 • Doktorat iz sociologije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1998
 • Magisterij iz sociologije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1994
 • Diploma iz sociologije, FSPN Univerza v Ljubljani, 1989

 

Akademski in znanstvenoraziskovalni nazivi

 • Znanstvena svetnica, 14. 10. 2010, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Višja znanstvena sodelavka, 6. 6. 2005, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Znanstvena sodelavka, 30. 5. 2000, Znanstveni svet ZRC SAZU
 • Izredna profesorica za sociologijo, Univerza v Novi Gorici (prva izvolitev: 26.5. 2008 – 25.5. 2013; druga izvolitev: 11. 7. 2014 – 10. 7. 2019)
 • Docentka za socialno in politično antropologijo, Fakulteta za družbene vede UL (2000 – 2008)
 • Asistentka za socialno in politično antropologijo, Fakulteta za družbene vede UL (1993-2000)Zaposlitve

 • ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije; redno (15. 11. 1989 – )
 • UNG, Fakulteta za humanistiko; dopolnilno (1. 9. 2008 – )
 • ULJ, Fakulteta za družbene vede; dopolnilno (2004-2006)

 

Vodstvene funkcije in sposobnosti:

 • 1999 – Predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
 • 2010 – Direktorica študijskega programa II. stopnje Migracij in medkulturni odnosi na Fakulteti za Humanistiko Univerze v Novi Gorici / European Master in Migration and Initercultural Relations (Erasmus Mundus program)
 • 2010 – Članica konzorcija mednarodnega študija European Master in Migration and Initercultural Relations (Erasmus Mundus program)
 • 2011- odgovorna urednica znanstvene revije Dve domovoni/Two Homelands (citirana v SSCI, SCOPUS)
 • 2010 – Članica Senata Fakultete za humanistiko UNG
 • 2014- Članica Znanstvenega sveta III. stopnje Humanistika UNG
 • 2004 -2010 Članica in podpredsednica Upravnega odbora ZRC SAZU
 • 2005-2013 Članica konzorcija mednarodnega študija Joint MA migration and intercultural relations

Vodenje projektov

Mednarodni projekti:

 • 2002 – 2005 nacionalna koordinatorka projekta Migration and Intercultural relations : Challenge for European Schools Today (Programme Comenius, nosilec Stavanger University College, Norveška)
 • 2003 – 2006 nacionalna koordinatorka projekta www-supported Learning in Migration/Intercultural Relation – a Joint MA Programme for Collaborative Learning and Cultural Awareness
 • 2005 – 2008 nacionalna koordinatorka projekta Learning Migration (Programme Comenius, nosilec Stavanger University College, Norveška)

Projekti evropskih skladov

 • 2008 vodja projekta Evropskih socialnih skladov Spodbujanje medkulturnega dialoga skozi raziskovanje migracij
 • 2009-2011 koordinatorika projekta Evropskih socialnih skladov Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo
 • 2016-2021 vodja projekta Evropskih socialnih skladov za profesionalno usposabljanje zaposlenih v vzgojno izobraževalnih zavodov v Sloveniji »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev – Le z drugimi smo«

Projekti čezmejnega sodelovanja

 • 2011-2014 nacionalna koordinatorka projekta EDUKA, Vzgajati k različnosti (Slo-It)

Nacionalni projekti

 • 2000 vodja projekta/ekspertize Strategija za zdomce in izseljence, ki je bila osnova za strategijo Republike Slovenije (naročnik Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu)
 • 2001 – 2004 vodja temeljnega projekta Vloga in pomen žensk za ohranjanje kulturne tradicije med izseljenci
 • 2009-2010 vodja projekta Enake možnosti v Slovenski diplomaciji (za Ministrstvo RS za zunanje zadeve)
 • 2018-2020 vodja temeljnega projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015

 

Pedagoško delo:

 • Nosilka predmeta na tuji univerzi (Norveška 2012-2019)
 • Predavateljica in nosilka predmeta (modula) v prvem letniku (drugi semester) programa “European Master in Migration and Intercultural Relations” v okviru mednarodnega podiplomskega študijskega programa “Erasmus Mundus”, Faculty of Arts and Education ,University of Stavanger, Norveška.
 • Od leta 2012 sem bila nosilka več predmetov: Theorising Migration and Integration (2012- 2018); Multiculturalizm, Citizenship and Education (2013 – 2018) in Contoversies over Multiculturalism (2018-2019).

Slovenija

 • 1992-2000 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, asistentka pri predmetu Sociologija vzgoje
 • 1993-1999 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, asistentka pri predmetu Civilizacije
 • 1999- 2007 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, predavateljica predmeta Civilizacije
 • 2001-2004 Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, predavateljica pri predmetu Sociološki vidiki profesionalne identitete učiteljskega poklica.
 • 2008-2010 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, predavateljica predmeta Kulture, globalizacija in multikulturalizem
 • 2004- 2012 Univerza v Novi Gorici, Primerjalni študij idej in kultur, predavateljica predmeta Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo
 • 2006- 2012 Univerza v Novi Gorici, program Joint MA Migrationa and Intercultural Relations; Predavateljica predmeta Slovenian Emigrants Between Tradition and Modernity
 • 2012- 2019 Podiplomska šola ZRC SAZU, predavateljica predmeta Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Nosilka letno razpisanih individualnih/izbirnih predmetov na podiplomskem študiju na Filozofski fakulteti in Fakulteti za družbene vede UL:

 • 2005/2006 Oddelek za slovenistiko FF: Izseljevanje Slovencev v Argentino- ekonomsko politični vidik
 • 2006-2008 Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF: Slovenski izseljenci
 • 2007- 2010 Oddelek za zgodovino FF: Političnosti migracij
 • 2007- 2010 Oddelek za geografijo FF: Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo
 • 2010-2012 Fakulteta za družbene vede: Multikulturalizem in integracija

Mentorstva

V svojem raziskovalno pedagoškem delu je v sodelovanju z več fakultetami – Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi gorici in Univerze v Stavangerju – opravila sledeča mentorstva:

Zaključena mentorstva:

 • Diplomske naloge: 30 (27 mentorstev in 3 somentorstva)
 • Magistrske naloge: 7 (6 mentorstev in 1 somentorstvo)
 • Doktorske disertacije: 5 (4 mentorstva in 1 somentorstvo)

Še potekajoča mentorstva:

 • doktorandom: 4 (Tanja Cukjati; Marina Teresa Mahdavi, Anja Polajnar, Asja Pehar)
 • magistrandu: 1 (Stephen Ogwere)

Na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU sem realizirala raziskovalna mentorstva 3 raziskovalcem (od tega eno s statusom MR)

Nagrajena mentorstva:

 • Mentorstvo pri univerzitetni Prešernovi nagradi, ki jo je dobila Maša Mikola za diplomsko delo Etnična izbira : od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev (Fakulteta za družbene vede UL)
 • Mentorstvo pri fakultetni Prešernovi nagradi, ki jo je dobil Miralem Zec za diplomsko delo Vzgojiteljeva (ne)moč pri soočanju z “motečim” vedenjem v skupini : kvalitativna analiza primerov iz prakse (Pedagoška fakulteta UL).
 • Mentorstvo pri fakultetni Prešernovi nagradi, ki jo je dobila Mojca Vah za diplomsko delo Novi transnacionalni družbeni prostori: vpliv transnacionalizacije kraja na spreminjanje habitata pomenov (Fakulteta za družbene vede UL).
 • Mentorstvo magistrski nalogi Mojce Vah Jevšnik, ki je bila nagrajena na UNG.

Uredniška dejavnost:

 • 2008 – 2012 članica uredniškega odbora revije Thesis Kosova
 • 2010 – odgovorna urednica revije Dve domovini /Two homelands
 • 2014- članica uredniškega odbor zbirke Thought, society, culture. Frankfurt am Main: Peter Lang
 • 2018 – članica uredniškega odbora revije Družboslovne razprave

 

Članstvo v strokovnih komisijah doma in v tujini

 • 2003-2006 članica personalnega jedra ARRS na področju Narodno vprašanje
 • 2004-2006 status eksperta za migracije Ministrstvu RS za šolstvo in šport
 • 2006-2011 članica ARRS recenzentske skupine za ocenjevanje prijav projektov na razpis Znanje za varnost in mir 2006 –2010
 • 2005-2012 članica konzorcija mednarodnega (evropskega) študija Joint MA migration and interculutural relations
 • 2010 – članica konzorcija mednarodnega študija European Master in Migration and Initercultural Relations (Erasmus Mundus program) (še vedno)
 • 2013 – članica Medresorske delovne skupine za izvajanje strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in Slovenci zunaj Slovenije
 • 2013 – članica komisije za imenovanje evalvatorjev raziskovalnih programov v Družboslovju
 • 2015 – članica Znanstvenoraziskovalnega sveta ARRS za družboslovje

Članstvo v mednarodnih združenjih

 • Society for Slovene Studies
 • Association for the Study of Ethnicity and Nationalism
 • Association for Teacher Education in Europe
 • Association of European Migration Institutions
 • International Sociological Association

 

Članstvo v domačih strokovnih združenjih

 • Slovensko sociološko društvo
 • Društvo antropologov Slovenije

Strokovna dejavnost z mednarodnim vplivom

 • 2008 jo je Ministrstvo RS za zdravstvo povabilo kot strokovnjakinjo za migracije in multikulturalizem v Bruselj z vabljenim predavanjem z naslovom Intercultural dialogue : [predavanje na posvetovanju Horizontalne delovne skupine za droge, Council of the European Union, 12.VI.2008, Bruselles
 • 2008 v času slovenskega predsedovanja EU je bila s strani Ministrstva RS za zunanje zadeve osebno povabljena, da kot strokovnjakinja migracij organiziram usposabljanje za Diplomatsko šolo – organizacija in 5. modula 8. evropskega diplomatskega programa, Brdo pri Kranju, 15.-17.V.2008, ki ga je izvedla skupina raziskovalcev ZRC SAZU.
 • 2008 v času slovenskega predsedovanja EU je predavala na seminarju za profesorje iz držav nekdanje Jugoslavije na temo medkulturnega dialoga v izobraževanju.
 • 2011 jo je predsednik države RS Danilo Turk povabil na mednarodno predsedniško konferenco na Bledu.
 • 2011 je v Državnem zboru RS izvedla vabljeno predavanje “Vključevanje priseljencev na področju vzgoje in izobraževanja: Slovenija med politiko in prakso, Državni zbor republike Slovenije”, 21.IX.2011.
 • 2012 je imela uvodno vabljeno predavanje v Državnem zboru RS na srečanju Slovencev v zamejstvu in po svetu »Znanstvena presoja medgeneracijskega dialoga pri Slovencih v zamejstvu in po svetu«, 5.VII.2012.
 • 2015 Gospodarska perspektiva Zahodnega Balkana : vabljeno predavanje na konferenci Evropskega parlamenta v Ljubljani “Kakšna je (nova) evropska perspektiva Zahodnega Balkana?”, 27. XI.2015

 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem in migracije, (Zbirka ZRC, 22). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih, (Zbirka Sophia, 1995, 7). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugees as a part of the global socio-political-economic migration triangle of causality. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), et al. The disaster of European refugee policy : perspectives from the “Balkan route”. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2018, str. 55-65.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Selitvena dinamika slovenskega prostora v zgodovinski perspektivi. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2018, št. 48, str. 55-72.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Sociologija mednarodnih selitev in njeni začetki v Sloveniji skozi tematizacije slovenskih izseljencev. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.), KALC, Aleksej (ur.). Raziskovanje slovenskega izseljenstva : vidiki, pristopi, vsebine. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 37-48.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Refugee flows and the complexity of social relations : the case of Slovenia. V: ZENNER, Hans-Peter (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.). Human rights and refugees, (Nova acta Leopoldina, ISSN 0369-5034, Neue Folge, Nr. 415). Halle (Saale): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften; Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 2017, neue Folge, nr. 415, str. 31-37.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorizing the concept of multiculturalism through Taylor’s ‘politics of recognition’. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2016, št. 44, str. 79-91.
  LUKŠIČ-HACIN, Marina. Izseljevanje Slovencev od devetnajstega stoletja do osamosvojitve Slovenije = Emigration of Slovenians from the nineteenth century to Slovenia’s attainment of independence. Geografija v šoli, 2016, letn. 24, št. 2/3, str. 32-43
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Women migrants and gender relations : patriarchy in the time of aleksandrinke. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt : Aleksandrinke’s trans-Mediterranean domestic workers’ migration and national imagination, (Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13). Göttingen: V&R Unipress. cop. 2015, str. 157-171.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina, TOPLAK, Kristina. Teoretizacija multikulturalizma in etnične ekonomije v luči ohranjanja kulturne dediščine med migranti. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2012, št. 35, str. 107-117.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Kulture, civilizacije, nacionalne kulture. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 23-29.
 • MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Identitete, pripadnosti, identifikacije. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 31-39.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Teorije, politike in strategije sobivanja v raznolikosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 127-136.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Multikulturalizem kot spoštljivo sobivanje v raznolikosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 147-159.
 • VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Theorising immigrant/ethnic entrepreneurship in the context of welfare states. Migracijske i etničke teme, 2011, br. 2, str. 249-261
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Migracije v teoretskem diskurzu. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531, 39). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2010, str. 8-23
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Večkulturno državljanstvo in večetični patriotizem?!. V: GABER, Slavko (ur.), et al. Za manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta. 2009, str. 59-74.
 • VAH JEVŠNIK, Mojca, LUKŠIČ-HACIN, Marina. Contemporary implications of multiculturalism policies for European welfare states. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2008, št. 28, str. 7-21.
 • LUKŠIČ-HACIN, Marina. Tematizacija pojmov povratnik in povratništvo. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2006, str. 133-144.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak

Znanstveni svetnik na Inštitutu za medkulturne študije Fakultete za humanistične študije UP, redni profesor za področje književnosti.

UP FHŠ, Titov trg 4, 6000 Koper, kabinet 13
Tel.: 06 663-7744

Govorilne ure: po dogovoru po predhodni najavi po e-pošti

 • Univerzitetna diploma iz primerjalne književnosti ter filozofije (Univerza v Ljubljani, 1995);
 • Magisterij iz primerjalne književnosti (Univerza v Ljubljani, 1998);
 • Doktorat iz primerjalne književnosti (University of Alberta, Edmonton, Canada, 2003).Raziskovalno in umetniško delo:

 • Tromeja skozi čas: jezikovna prepletanja na slovensko-avstrijsko-italijanskem stičnem območju (ARRS 2015-2108);
 • Dramaturg pri slovenski uprizoritvi igre D. Jančarja Lahka konjenica v režiji Zvoneta Šedlbauerja (2008);
 • Jezikovna prepletanja v istrskem in kraškem prostoru (ARRS, 2004-2007).

Raziskovalni interesi:

 • Filozofija književnosti;
 • Filozofija dram(atik)e;
 • Teorija in zgodovina dram(atik)e;
 • Teorija in zgodovina tragedije;
 • Moderna dram(atik)a;
 • Postmoderna dram(atik)a;
 • Popotna književnost;
 • Slovenska književnost med obema vojnama;
 • Primerjalna književnost.

Štipendije in gostovanja:

 • Štipendija Slovenske znanstvene fundacije za podiplomski študij (1995-1997);
 • Janineum Institute Research Scholarship (Dunaj, januar-februar 1997);
 • F. S. Chia Scholarship (University of Alberta, Kanada 1997-2001);
 • Dissertation Fellowship (University of Alberta, Kanada 2001-2002);
 • Joseph Kuchar Post-Doctoral Fellowship (Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Kanada 2003-2006);
 • Akademia Techniczno Humanistyczna, Bielsko-Biała, Poljska (2009-2011);
 • Inštitut za slavistiko, Univerza na Dunaju (2013/14, 2014/15).

Drugo:

 • Namestnik direktorja na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada (september 2003 – januar 2005);
 • Sekretar Programskega sveta Foruma slovanskih kultur (januar-september 2006); 
 • Prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ (februar 2006 – april 2012); 
 • Predstojnik Oddelka za slovenistiko UP FHŠ (oktober 2008 – oktober 2012); 
 • Član Sveta Slovenskega gledališkega muzeja (2009-2014); 
 • Član uredniškega odbora zbirke medkulturne književnosti »Pont Annales« (Koper, 2012-);
 • Član strokovne komisije za uprizoritvene umetnosti Ministrstva za kulturo RS (od 2014 dalje).

Nagrade:

 • Odlikovanje Vitez nacionalnega reda Akademskih palm. Ministrstvo za šolstvo Republike Francije za delo v korist francoske kulture (2011);
 • Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (1995).

 • Contemporary Tragedy : the Tragic Subject in B.-M. Koltès, S. Pollock and D. Greig, (Bibliothèque de Littérature générale et comparée, 130). Paris: Honoré Champion, 2015;
 • Tragedy as the ethical pointer of the contemporary world. V: Henriques, Bruno M., Camões, José, Almeida, Maria João (ur.). Théâtre : esthétique et pouvoir. Tome 2, XXe et XXIe siècles. Paris: Éditions Le Manuscrit. 2016, str. 397-416.
 • Medkulturnost v luči literarne vede. Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, 2016, ročník 19, číslo 1, str. 7-16.
 • The Re-Appearance of Tragedy in Contemporary Drama. V: JOCHMANOVÁ, Andrea (ur.). Current issues in performance analysis : proceedings of the International Theatrological Conference (Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno, 21-22 November 2014) : in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.. 1st ed. Brno: The Janáček Academy of Music and Performing Arts. 2017, str. 51-59.
 • Rozwój współczesnego systemu organizacji teatrów w Słowenii. V: PRYKOWSKA-MICHALAK, Karolina (ur.). System organizacji teatrów w Europie. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 2016, str. 251-261.
 • Zofia, czyli mądrość : Simona Semenič i współczesna dramaturgia słoweńska. Dialog, feb. 2016, 61/2 (711), str. 217-225;
 • O utopiji in sreči ali zakaj ju človek (še) vedno išče?. V: Pagon, Neda (ur.), Pagon, Saša (ur.), Borak, Neven. Utopije – še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju. Ljubljana: Studia humanitatis, 2015, str. 163-179, 510;
 • Tragedija kot pozicijski vektor novega sveta. Dialogi 2014, 50/1-2, 96-107;
 • “Avangardistički divlji lovac” : dvojnik avangardnog pjesnika. V: Kovač, Zvonko, Kozak, Krištof Jacek, Pregelj, Barbara (ur.). Obzorja jezika – obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press, 2014, 65-77;
 • Orientalističeskij vzgljad na Rossiju v slovenskoj putevoj literature. V: Lipatov, Aleksandr Vladimirovič, Sozina, Julija Anatolevna (ur.). Rossija i russkij čelovek v vosprijatii slavjanskih narodov. Moskva: Centr knigi Rudomino, 2014, 192-217;
 • “Tekučaja sovremennost´” slovenskoj dramaturgii : raspad mira po merke čeloveka. Vestnik Evropy, 2013, tom 37, 204-215;
 • Prítažlivá osudovost : subjekt a tragédia, (Edícia Svetové divadlo). 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2012;
 • S Pregelj Barbaro: The reception of Federico García Lorca in Slovenia. IberoSlavica, 2011, 92-100;
 • “Pod egido ruskega orla” ali orientalistični izleti A. Aškerca. Primerjalna književnost 2011, 34/3, 153-172;
 • Politika književnosti i međukulturalnost. Sarajevske sveske 2011, 32/33, 151-162;
 • Privlačna fatalnost : subjekt i tragedija, (Biblioteka Književne nauke, umetnost i kultura, Kolekcija Znak). Beograd: Službeni glasnik, 2010;
 • Contemporary Slovenian drama between postmodernism and neo-realism. V: Bayerdörfer, Hans-Peter (ur.). Vom Drama zum Theatertext? : Zur Situation der Dramatik in Ländern Mitteleuropas, (Theatron, Zv. 52). Tübingen: M. Niemeyer, 2007, 103-108;
 • Nine circles of hell or the freeing of comedy. Maske und Kothurn, ISSN 0025-4606, 2005, jg. 51, h. 4, str. 41-50;
 • Privlačna usodnost : subjekt in tragedija, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 139). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2004;
 • O tragičnem danes – iz perspektive subjekta in situacije. Primerjalna književnost, dec. 2003 26/2, 101-121.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Maja Godina Golija

Znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, redna profesorica za področje etnologije.

ZRC SAZU, Novi trg 5, 2. nadstropje, Ljubljana.
01 4706 294
maja.godina@zrc-sazu.si
sreda, 13.00 - 15.00

Izobrazba:

 • Univerzitetna diploma iz etnologije in filozofije (Univerza v Ljubljani, 1986);
 • Magisterij iz etnologije Slovencev (Univerza v Ljubljani, 1990);
 • Doktorat iz etnoloških znanosti (Univerza v Ljubljani, 1995).

 

Raziskovalni interesi:

 • Kultura prehrane
 • Etnologija mest
 • Materialna kultura
 • Nemci na Slovenskem
 • Industrijska dediščina
 • Zgodovina etnologije
 • Etnološka metodolodgija


 • Študentka raziskovalka, Katedra za etnologijo, Karlova univerza v Pragi (1989);
 • Študentka raziskovalka, Katedra za etnografijo, Univerza v Łodzu (1990);
 • Doktorandka in raziskovalka, Inštitut za etnologijo in Inštitut za gospodarsko in družbeno
 • zgodovino Westfälische Wilhelms Universität Münster (1991–1993);
 • Posdoktorsko usposabljanje Inštitut za etnologijo in Inštitut za gospodarsko in družbeno zgodovino Westfälische Wilhelms Universität Münster (1997);
 • Gostujoči raziskovalec Department of Irish Folklore, Dublin (2007);
 • Gostujoči raziskovalec in profesor Department of Irish Folklore, Dublin (2010);
 • Gostujoči raziskovalec Estonian Literary Museum, Tartu (2011);
 • Gostujoči raziskovalec Katedra za etnologijo in kulturno antropologijo, Univerza v Łodzu (2014);
 • Gostujoči profesor Institut für empirische Kulturwissenschaften/ Fach Kulturanthropologie/Volkskunde, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2017).

Drugo:

 • Članica Odbora za preučevanje narodnih manjšin Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1996-1998);
 • Organizatorka enotedenske konference International Commission for  Ethnological Food Research (ICEFR) v Sloveniji leta 2000, v sodelovanju s svetovnim združenjem etnologov in folkloristov SIEF;
 • Članica uredništva mednarodne etnološke bibliografije DEMOS,
 • Glavni urednik Traditiones;
 • Članica koordinacijskega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU;
 • Član uredniškega odbora revije Etnolog;
 • Član uredniškega odbora revije Bealoideas. Dublin: Folklore Society of Ireland;
 • Član uredniškega odbora Glasnika etnografskog instituta SANU, Beograd;
 • Član predsedstva International Commission of European Food History (ICREFH);
 • Članica Znanstvenega sveta ZRC SAZU;
 • Vabljena recenzentka za področje etnologija pri Češki akademiji znanosti (ČAV);
 • Članica Znanstvenega sveta za humanistiko ARRS;
 • Vodja Raziskovalne postaje ZRC Maribor in Raziskovalne postaje ZRC Prekmurje (2010–2016);
 • Podpredsednica International Commission for Ethnological Food Research pri mednarodni  organizaciji etnologov in folkloristov SIEF.

 

Trensko delo:

 • Slovenija: Štajerska (Maribor, Celje, Prlekija, Slovenske Gorice, Dravsko in Ptujsko polje, Pohorje, Savinjska dolina), Prekmurje, Koroška, Kras, Bohinj…
 • Italija: Furlanija in Benečija
 • Terensko raziskave v Srbiji, na Madžarskem, Poljskem, v Estoniji in na Irskem.

 

Raziskovalni projekti:

 • Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja/ Protected Areas along the Slovenian-Hungarian Border. Challenges of Cooperation and Sustainable Development (2017―2020);
 • AlpFoodway – Interdisciplinarni pristop k dediščini alpske prehrane/ A cross-disciplinary approach to food cultural heritage, Interreg Alpine Space, Interreg Alpine Space (2016―2019);
 • Food Culture Within Social Changes of 20th and the Beginning of 21st Century  (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) (2007― 2013);
 • Srbi in Slovenci: izseljenci, manjšina, kolektivne identitete in spomini (2011―2013);
 • Tradicija in njeni po‐ustvarjalci (2008–2011);
 • ETNOFOLK, Etnologický ústav Akademie věd České republiky: = Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 20122―2015;
 • Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo in folkloristiko (2005―2008);
 • Etnološki pogledi in podobe (od 19. do 21. stoletja) (2004―2007);
 • AQUADAPT: Strategic tools to support adaptive, integrated water resource manager level (2002-2005) (EU project);
 • Inovacije v prehrani na Slovenskem v prehodu iz 19. v 20. stoletje (1996―2001);
 • Slovar etnologije Slovencev (1997―1999);
 • Etnološke raziskave kulture v Sloveniji in v zamejstvu (1999―2003);
 • Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru (2003―2008);
 • Preučevanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem (1988―1995).

 • Godina Golija, M. 2017. Novi Maribor. Maribor: Založba Premzl.
 • Godina Golija, M. 2016. Povednost materialnega: slovenske praznične jedi in Slovenci v Srbiji.
 • Glasnik Etnografskog instituta, 64, [sv.] 1, str. 65–
 • Godina Golija M. et. al. 2016. Taste of Maribor. Maribor: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem.
 • Godina Golija M. et. al. 2015. Maribor in Mariborčani. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Godina Golija, M. 2015. The impact of weather on rhythms and structure of meals in Slovenia. V: Becker, K. (ur.), Moriniaux, V. (ur.), Tabeaud, M. (ur.). L’alimentation et le temps qu’il fait /Food and weather. Paris: Hermann: 329–
 • Godina Golija, M. 2015.Die dingliche Welt der Marburger Deutschen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. V: Heppner, H. (ur.), Miladinović Zalaznik, M. (ur.). Provinz als Denk- und Lebensform: der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: P. Lang: 91–
 • Godina Golija, M. 2014. Hrana in praznovanja: meso in mesne jedi v prazničnih jedilnih obrokih na Slovenskem. Etnolog 24 (75): 59–
 • Godina Golija, M. 2014. Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane. Dve domovini, 39: 55–
 • Godina Golija, M. 2012. Contemporary appropriations of culinary tradition in Slovenia. Traditiones 41 (2): 91–
 • Godina Golija, M. 2011. Hunger and misery: the influence of the First World War on the diet of Slovenian civilians. V: Zweiniger-Bargielowska, I. (ur.).Food and war in twentieth century Europe. Farnham: Ashgate: 85–
 • Godina Golija, M. 2011.Slovenia. V: Albala, K. (ur.). Food cultures of the world encyclopedia. Santa Barbara; Denver; Oxford: Greenwood, vol. 4: 339–
 • Godina Golija, M. Prehranski pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej.
 • Godina Golija, M. 2004. The influence of cookbooks on food culture in Slovenia in the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. V: Lysaght, P. (ur.).Changing tastes: food culture and the processes of industrialization. Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde; Dublin: Department of Irish Folklore, University College: 191–
 • Godina Golija, M. 2003. Food culture in Slovene urban inns and restaurants between the end of the nineteenth century and World War II. V: Scholliers, P. (ur.), Jacobs, M.Eating out in Europe : picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century. Oxford; New York: Berg: 125–
 • Godina Golija, M. 1996. Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Obzorja.
 • Godina Golija, M. Iz mariborskih predmestij: o življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od 1919 do 1941. Maribor: Obzorja.
 • Godina Golija, M. Maribor 1919-1941: oris družabnega življenja. Maribor: Obzorja.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

Koordinatorica modula Slovenske študije - tradicija in sodobnost v okviru doktorskega študija 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur. Nosilka več predmetov. Znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, redna profesorica za folkloristiko.

ZRC SAZU, Novi trg 5, 2. nadstropje, soba 202, Ljubljana
01 4706 266
Marjetka.Golez-Kaucic@zrc-sazu.si
prva sreda v mesecu, 12.00 - 13.00

Izobrazba:

 • diploma iz slavistike in primerjalne književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1986
 • magisterij  iz slovenske književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1989
 • doktorat iz literarnih znanosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1994
 • izredna profesorica na področju slovenske književnosti in folkloristike Univerze v Novi Gorici,
 • 2004 in izredna profesorica na področju folkloristike Podiplomske šole ZRC SAZU, 2015

 

Raziskovalni interesi:

 • folkloristika in literarna veda
 • ljudska pesem,
 • slovenska in evropska balada
 • medbesedilnost
 • sodobna poezija, dramatika in proza
 • zoofolkloristika
 • kulturna in kritična animalistika
 • ekokritika


Glavna gostovanja in pomembnejši mednarodni simpoziji:

 • Raziskovalka, University of Music and Performing Arts, Vienna (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) in Österreichischen Volksliedwerk, Vienna, 1988
 • Gostujoča profesorica, University of Glasgow (Dumfries) in University of Edinburgh, 2006
 • Gostujoča profesorica, Inštitut za Albanologijo, Priština, Kosovo,2014
 • Organizirala mednarodni simpozij raziskovalcev balad (KfV) 1997; mednarodni simpozij Kam bi s to folkloro 2009, Ljubljana. panel v okviru SIEF kongresov 2008 Derry, 2011 Lizbona in Zagreb 2015, panel v okviru American Folklore Society  Santa Fe, 2014, panel v okviru SIEF Göttingen 2017.
 • V poletnem semestru študijskega leta 2016/2017 je predavala predmet Slovenska književnost I, II na Univerzi v Trstu.

Zaposlitev:

 • od leta 1986 zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, Ljubljana
 • od leta 1994 do 2015 predstojnica inštituta,
 • znanstvena svetnica, 2004

 

Članstva in drugo:

 • podpredsednica posebne mednarodne skupine za raziskovanje balad Kommission für Volksdichtung v okviru Société Internationale d’ Ethnologie et de Folklore (2002 – 2017);
 • članica predsedstva svetovne organizacije za raziskovanje etnologije in folklore: Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (2004-2011), sedaj članica SIEF
 • članica Senata Podiplomske šole ZRC SAZU,
 • članica Znanstvenega sveta GNI,
 • članica Slovenskega etnološkega društva,
 • ustanovna članica Združenja raziskovalcev Slovenije,
 • članica Komisije za evropsko jezikovno priznanje pri CMEPIUS (2007-2015)
 • od leta 2006 pri ARRS registrirana recenzentka projektov (med leti 2008-2015 recenzirala 9 projektov in dva centra odličnosti)

 

Uredništvo:

 • od leta 1992 sourednica znanstvenokritične izdaje Slovenske ljudske pesmi III-V (od leta 1998 -2007  glavna urednica), leta 2009 sourednica 32 številke Traditiones,
 • urednica zbirke znanstvenih monografij Folkloristika in Folkloristični zvezki
 • gostujoča urednica mednarodne publikacije BASIS – Kam bi s to folkloro? (WVTrier), 2016
 • gostujoča urednica znanstvene revije Folklore.ee, 2016

 

Projekti, izbor:

 • od leta 1996 pa do danes je vodila 18 raziskovalnih projektov, štiri raziskovalne programe in bila vključena še v 5 projektov
 • Vodja raziskovalnega programa Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture P 6 0111 (1999-2003; 2003-2008; 2009-2013; 2014-2018) in naslednjih projektov:
 • V5―1033 Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu, 1.10.2010―30.9.2012
 • J6―0145 EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melodične in metro-ritmične analize, 1.2.2008―30.1.2011
 • J6―9181 Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega opredeljevanja folklornega gradiva, 1.7.2007―30.6.2010
  – V2―0216 ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in plesne kulture, 1.10.2006―30.9.2008
 • J6―7005 Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov, 1.9.2005―31.8.2008

 

Mentorstvo:

Rebeka Kunej, dr. 2007,Mojca Kovačič, dr. 2009,Marjeta Pisk, dr. 2012,Vladka Tucovič, mag. 2009. Jerneja Vrabič, dr., 2016


 • Golež Kaučič, M. 2017. (ur.) What to Do with Folklore. New Perspectives on Folklore Research. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.
 • Golež Kaučič, Marjetka. 2017. A human is an animal and an animal is a human : transformation from human to animal in Slovenian ballad tradition. V: DUSHI, Arbnora (ur.), KADRIU, Lumnije (ur.). Botët paralele në balada dhe këngë popullore : materialet nga konferenca e 45-të e Komisionit ndërkombëtar të baladës, 31 gusht – 4 shtator, 2015, Prishtinë = Parallel worlds in ballad and folk song : proceedings of the 45th International Ballad Conference of Kommission für Volksdichtung, Prishtina, Kosovo, August 31 – September 4, 2015. Prishtinë: Instituti Albanologjik. str. 91-110.
 • Golež Kaučič, M. Živali kot etični subjekti v ustvarjalnih opusih Jurija Detele, Miklavža Komelja in Johna Maxwella Coetzeeja ter vprašanje vegetarijanstva in veganstva. Literatura,  letn. 28, št. 303/304, str. 192-212.
 • Golež Kaučič, M. 2016.Transformacije ljudskega kot intertekstualni princip v pesemskem ustvarjanju druge svetovne vojne in refleksije svobode. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, letn. 16, št. 1, str. 203-223, 271
 • Golež Kaučič, M.. 2015. Zoofolkloristics : first insights towards the new discipline. Narodna umjetnost  52/1: 7-30.
 • Golež Kaučič, M. 2015. “Oh, girl of mine, bring me some water” : water in Slovenian folksong tradition. Traditiones,44/3, 33-52.
 • Golež Kaučič, M. 2014. Zoopoetika u poeziji Tomaža Šalamuna. V: KOVAČ, Zvonko (ur.), KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Obzorja jezika – obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press,145-163.
 • Golež Kaučič, M. “Fantje se zbirajo —” : vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi, (Zbirka Folkloristični zvezki, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
 • Golež Kaučič, M. 2013.”A bunny is a beautiful thing” or Animals as machines (!?) : the perception of the animal world in Slovenian folk songs. Traditiones 42/1: 71-88.
 • Golež Kaučič, M. 2012. Pilgrimage, pilgrims and pilgrimage sites in Slovenian folk song and contemporary literature. V: MCKEAN, Thomas A. (ur.). Songs of people on the move, (B.A.S.I.S, vol. 8). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 57-69.
 • Golež Kaučič, Marjetka. 2012. “Čovjek je najgora zvijer” : životinjski svijet u slovenskom usmenom pjesništvu i suvremenoj slovenskoj poeziji. V: MARJANIĆ, Suzana (ur.), ZARADIJA KIŠ, Antonija (ur.). Književna životinja. Dio 2, Kulturni bestijarij, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut za etnologiju i folkloristiku, 957-993.
 • Golež Kaučič, M. 2011. Thematization of nonhuman subjectivity in folklore, philosophical, and literary texts. Cosmos 27: 121-154.
 • Golež Kaučič, M. 2009. Slovenian folk culture between national identity and the European integration processes. Narodna umjetnost, vol. 46/1: 33-49.
 • Golež Kaučič, M. 2008. “The tenth daughter” : from a fairy tale to contemporary literature. V: RIEUWERTS, Sigrid (ur.), BULA, Dace (ur.). Singing the nations : Herder’s legacy, (B.A.S.I.S, vol. 4). Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag, 317-327.
 • Golež Kaučič, M. 2007. Slovene folk song at the crossroads of influences, contacts, and oppositions of East, West, North, and South. Slovene studies, 29,1/2, 3-17 .
 • Golež Kaučič, M. 2007. Ljudsko pesemsko izročilo kot kulturni spomin Jančarjevega romana in drame Katarina, pav in jezuit. Traditiones, 36/2, 77-113.
 • Golež Kaučič, M. et. al. (ur.) Slovenska ljudska pesem V. Slovenska matica in Založba ZRC.
 • Golež Kaučič, M. 2004/2005. The OSPN collection : a basis for modern critical editions of Slovenian folk songs. Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes,  53/54, 152-161.
 • Golež Kaučič, M. Ljudsko in umetno : dva obraza ustvarjalnosti, (Zbirka Folkloristika). Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
 • Golež Kaučič, M. 2002. “Animals bury the hunter” – ethical and sociological elements of the Slovene ballad. Acta Ethnographica Hungarica, 47, l/2: 163-174.
 • Golež Kaučič, M. 2002. The Slovenian Ballad at the turn of the millennium. Lied und populäre Kultur, 2002, jg. 47, 157-169.
 • Golež Kaučič, M. Raziskovalne metode v folkloristiki – med tradicionalnim in inovativnim. Traditiones, 2001, 30/1, 279-291.
 • Golež Kaučič, M. et. al. 1998. Ur. Slovenske ljudske pesmi Ljubljana: Slovenska matica.

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Beseda-glasba-ritual

Doc. dr.Katarina Šter,

ECTS: 6

Dediščine, dediščinski procesi in prakse

Doc. dr.Špela Ledinek Lozej,

ECTS: 6

Ekokultura: živali in narava v folklori, literaturi in kulturi

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Etika dramatike

Red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak,

ECTS: 6

Folklorni obrazci v kulturi in družbi

Doc. dr.Saša Babič,

ECTS: 6

Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev

Red. prof. dr. Maja Godina Golija,

ECTS: 6

Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin

Red. prof. dr. Jožica Škofic,

ECTS: 6

Ljudsko in umetno – folkloristični in medbesedilni vidiki

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Ritualnost

Red. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

ECTS: 6

Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo

Red. prof. dr. Marina Lukšič Hacin,

ECTS: 6

Vloga ženske v slovenski družbi in kulturi

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik,

ECTS: 6

Red. prof. dr. Marko Juvan

Znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, redni profesor za slovensko književnost.


01 470 63 05
mjuvan@zrc-sazu.si

Osebni podatki:

rojen 2. 6. 1960 v Ljubljani

 

Dosežena izobrazba:

 • 1993 – doktor literarnih ved, Univerza v Ljubljani (ULj)
 • 1990 – magister slovenske književnosti, Filozofska fakulteta (FF) ULj
 • 1985 – profesor slovenistike in primerjalne književnosti, FF ULj

 

Raziskovalni interesi:

 • literarna in kulturna teorija,
 • primerjalna književnost (intertekstualnost, literarni diskurz, svetovni literarni sistem, literarna geografija),
 • evropska romantika,
 • slovenska književnost,
 • srednje- in vzhodnoevropske literature


Gostujoči profesor:

 • 2009, zimski semester – Masarykova univerza v Brnu, Češka republika
 • 2006, poletni semester – Univerza v Zagrebu, Hrvaška

 

Predavanja na tujih univerzah:

 • München (1996),
 • Budimpešta (2000),
 • Hamburg (2003),
 • Praga (2005),
 • Zagreb (2005),
 • Reykjavik (2010),
 • Dunaj (2012),
 • Gent (2014),
 • Novi Sad (2014),
 • Granada (2016),
 • Luksemburg (2017),
 • Praga (2017),
 • Gradec (2017)

Dodatno usposabljanje:

 • 1996, junij – podoktorsko izpopolnjevanje, Univerza v Münchnu
 • 1989–1990 (poletni semester) – podiplomsko izpopolnjevanje, Univerza v Tübingenu

 

Zaposlitve in nazivi:

 • od 2007 – redni profesor za slovensko književnost, Oddelek za slovenistiko (OS), FF ULj
 • od 2006 – znanstveni svetnik, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede (ISLLV), ZRC SAZU
 • 2002–07 – izredni profesor literarne teorije in slovenske književnosti, OS, FF ULj
 • 2001–06 – višji znanstveni sodelavec, ISLLV, ZRC SAZU
 • 1996–2001 – znanstveni sodelavec, ISLLV, ZRC SAZU
 • 1994–2002 – docent za literarno teorijo in slovensko književnost, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (OSJK), FF ULj
 • 1986–1994 – asistent za slovensko književnost, OSJK, FF ULj

 

Organizacija in soorganizacija mednarodnih konferenc:

 • 2013 – Perspectivizing World Literature, panel na 128. konvenciji MLA, Boston
 • 2012 – The Spatial Turn in Literary Studies / Prostorski obrat v literarni vedi, mednarodni kolokvij Slovenskega društva za primerjalno književnost, Lipica
 • 2011 – Cultural Saints of the European Nation States, panel na 4. kongresu REELC/ENCLS, Skopje in Ohrid
 • 2010 –- Knjiga: ekonomija kulturnih prostorov / The Book: An Economy of Cultural Spaces, konferenca REELC/ENCLS, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2009 – Esej in singularnost / The Essay and Singularity, mednarodni kolokvij Slovenskega društva za primerjalno književnost in ZRC SAZU
 • 2008 – Responding to Cosmopolitanism, kolokvij ICLA Odbora za literarno teorijo, Ljubljana
 • 2007 – Comparative Literature in the 20th Century / Primerjalna književnost v 20. stoletju, mednarodni simpozij, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2005 – Hybridizing Theory and Literature / Teoretsko-literarni hibridi, Slovensko društvo za primerjalno književnost, Lipica, Slovenija
 • 2002 – How to Write Literary History Today? / Kako pisati literarno zgodovino danes?, ZRC SAZU, Ljubljana
 • 2000 – Puškin / Prešeren, MGU, Moskva
 • 2000 – Romantična pesnitev / The Romantic Narrative Poem, Univerza v Ljubljani
 • 1995 – Bakhtin and the Humanities / Bahtin in humanistične vede, Univerza v Ljubljani

 

Vodenje nacionalnih raziskovalnih programov in projektov:

 • Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave (P6-0024), 2009–2014, 2015–2020
 • Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (J6-4245), 2011–2014
 • »Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (J6-3613), 2010–2013

 

Koordinator bilateralnih projektov:

 • 2010 – islandsko-slovenski projekt Islandski in slovenski kulturni svetniki, financer EGS, Norveški finančni mehanizem, partner Univerza v Islandiji
 • 2007–08 –slovensko- češki projekt Primerjalne raziskave češkega in slovenskega literarnega polja v srednjeevropskem kontekstu, partner Masarykova univerza (MU), Brno
 • 2003–05 – slovensko- češki projekt Nacionalne literature, Srednja Evropa, Evropa in svet, partner MU, Brno
 • 2001–03 – slovensko- češki projekt Literarna teorija in primerjalna književnost, partner MU, Brno

 

Vodstvene funkcije, delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih:

 • 2013–2017 – član Odbora za literarne in teatrološke študije Academia Europaea
 • od leta 2012 – predstojnik ISLLV, ZRC SAZU
 • 2008–14 – član AILC Odbora za literarno teorijo
 • 2007–11 – član Izvršnega odbora REELC/ENCLS
 • 2002–06 – predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost (SDPK)
 • 1998–2002 – podpredsednik SDPK

 

Mentorstvo in somentorstvo doktorskih disertacij:

 • Luka Vidmar (2009), Vita Žerjal – Pavlin (2007), Barbara Zorman (2007), Marijan Dović (2005), Alojzija Zupan Sosič (2000)

 

Uredništva:

 • od 2014 – knjižna zbirka Thought, society, culture (Frankfurt/Main: P. Lang)
 • od 2012 – Literaturna misal (Sofija)
 • od 2011 – Context (Skopje), Slavica litteraria (Brno)
 • od 2004 – knjižna zbirka Studia litteraria (Ljubljana)
 • od 1999 – Comparative Literature and Culture (Purdue UP)
 • 1997–2011 – Slavistična revija (Ljubljana)
 • od 1997 – Primerjalna književnost (Ljubljana)
 • 1989–1996 – reviji Literatura, Jezik in slovstvo (Ljubljana)

 

Nagrade:

 • 2014 – Zlati znak ZRC za vrhunske znanstvene dosežke
 • 2013 – Trubarjevo priznanje Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede
 • 2012 – član Academia Europaea
 • 1991 – Kidričeva nagrada za mlade raziskovalce za knjigo Imaginarij Krsta v slovenski literaturi.

Izbrane monografije (avtorske, uredniške):

 • Hibridni žanri: Študije o križancih izkustva, mišljenja in literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.
 • Imaginarij Krsta v slovenski literaturi: Medbesedilnost recepcije. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja. Ur. Jan Jona Javoršek, Matija Ogrin. elektronska izd., verzija 0.8. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:imaginarij/VIEW/
 • : Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.
 • Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.
 • . Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
 • Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2011.
 • History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette (IN): Purdue University Press, 2008.
 • Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.
 • (z Darkom Dolinarjem). Writing Literary History: Selected Perspectives from Central Europe. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2006.
 • Izbrani znanstveni članki in poglavja v znanstvenih monografijah (zadnjih pet let)
 • The Aesthetics and Politics of Belonging: National Poets between “Vernacularism” and “Cosmopolitanism”. Arcadia, 2017, let. 52, št. 1, str. 10–28.
 • Izbrisani med politiko zanikanja in eksemplaričnostjo romana. Primerjalna književnost, 2016, letn. 39, št. 3, str. 23-42, [163].
 • Pripovedni svet Brede Smolnikar. Slavistična revija, apr.-jun. 2016, letn. 64, št. 2, str. 151-164.
 • From political theater in Yugoslav socialism to political performance in global capitalism: the case of Slovenian Mladinsko theater. European review, feb. 2016, vol. 24, issue 1, str. 72-82.
 • Svetovljenje nacionalnega pesnika in asimetrije prevajanja: Prešernov primer. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Kulturni svetniki in kanonizacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 221-238.
 • (z Joahimom Doklerjem) Towards a GIS analysis of literary cultures: the making of the Slovenian ethnoscape through literature. International journal of humanities and arts computing, no. 2, vol. 9, str. 196-218.
 • The nation between the epic and the novel: France Prešeren’s The Baptism on the Savica as a compromise “world text”. Canadian review of comparative literature, 2015, vol. 42, iss. 4, str. 382-395.
 • From spatial turn to GIS-mapping of literary cultures. European review, Feb. 2015, vol. 23, issue 1, str. 81-96.
 • In the background of the ‘alphabet war’: Slovenian-Czech interliterary relations and world literature. Interlitteraria, vol. 20, suppl. 1, str. 148-158.
 • Doing literature without thinking: paralogical devices and the literary field. Canadian review of comparative literature, 2014, letn. 41, št. 1, str. 54-71.
 • Taking Darwin metaphorically and literally: genres and sciences in a survival struggle. Neohelicon, 2014, vol. 41, no. 2, str. 303-315.
 • Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu: primer Slovenskega mladinskega gledališča. Slavistična revija, okt.-dec. 2014, letn. 62, št. 4, str. 545-558.
 • The crisis of late capitalism and the renaissance of world literature. V: RATIANI, Irma (ur.). National literatures and the process of cultural globalization: proceedings. [Tbilisi]: Shota Rustaveli Institute of Georgian literature], 2014, str. 21-33.
 • Worlding literatures between dialogue and hegemony. CLCWeb, December 2013, vol. 15, issue 5. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss5/11.
 • Kulturni obtok in knjiga: književnost, vednost, prostor in ekonomija (uvodni zaris) = Cultural circulation and the book : literature, knowledge, space, and economy (an introduction). Primerjalna književnost, jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 11-35.
 • World literature in Carniola: transfer of Romantic cosmopolitanism and the making of national literature. V: TALVET, Jüri (ur.). World literature and national literatures = Littérature mondiale et littératures nationales = Weltliteratur und nationalliteraturen = Literatura mundial y literaturas nacionales, (Interlitteraria, 17). Tartu: Tartu University Press, 2012, str. 2

IZBIRNI PREDMETI MODULA Z NOSILCI IN NOSILKAMI

Evropske literature in nacionalizmi

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Literarna geografija

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Literatura in likovna umetnost

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6

Modernizmi in avantgarde

Red. prof. dr. Marko Juvan,

Doc. dr. Andraž Jež,

ECTS: 6

Naratologija

Doc. dr. Alenka Koron,

ECTS: 6

Slovensko baročno slovstvo med protestantizmom in razsvetljenstvom

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Monika Deželak Trojar,

ECTS: 6

Sociologija (slovenske) literarne institucije

Izr. prof. dr. Marijan Dović,

ECTS: 6

Svetovni sistemi in slovenski literarni diskurz

Red. prof. dr. Marko Juvan,

ECTS: 6

Tekstologija in digitalna humanistika

Doc. dr. Matija Ogrin,

Doc. dr. Andrejka Žejn,

ECTS: 6

Teorija diskurza in literatura

Doc. dr. Jernej Habjan,

ECTS: 6

Zgodovina knjige in cenzure

Doc. dr. Luka Vidmar,

ECTS: 6